ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

villain

V IH1 L AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -villain-, *villain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
villain(n) ตัวร้าย (ทางวรรณกรรม), Syn. scoundrel, Ant. hero
villainy(n) ความชั่วร้าย, See also: ความเลวร้าย, Syn. depravity, knavery
villainous(adj) ชั่วร้าย (ทางวรรณกรรม), See also: ชั่วช้า, เลวทราม, Syn. evil, wicked, vicious
villainously(adv) อย่างชั่วร้าย, See also: อย่างเลวทราม
villain of the piece(idm) ผู้ที่เป็นสาเหตุของปัญหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
villain(วิล'เอิน) n. วายร้าย,ผู้ร้าย,คนชั่วร้าย,คนเลว,ตัวโกง,ตัววายร้าย (ในละคร,นวนิยาย)
villainous(วิล'ละเนิส) adj. ร้าย,เลวร้าย,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่ารังเกียจมาก, See also: villainousness n., Syn. vicious
villainy(วิล'ละนี) n. ความเลวร้าย,ความชั่วร้าย,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
villain(n) คนร้าย,วายร้าย,อันธพาล
villainous(adj) ชั่วช้า,เลวทราม,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย
villainy(n) ความชั่วช้า,คนเลวทราม,ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
villainตัวโกง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Villains in motion picturesตัวโกงในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
villainOne murder makes a villain, millions a hero.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วายร้าย(n) criminal, See also: villain, evil man, bandit, brigand, gangster, Syn. คนร้าย, Ant. คนดี, Example: เขาได้รับการยกย่องจากวายร้ายทั้งหลายว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของอาณาจักรแก๊งสเตอร์ที่แท้จริง, Count Unit: คน
ตัวโกง(n) villain, See also: negative role, negative character, Syn. ตัวร้าย, Example: ตัวโกงในละครมักจะเป็นคนมีหนวด, Thai Definition: ผู้แสดงบทร้าย มักใช้อุบายเล่ห์เหลี่ยมเพื่อให้ประโยชน์ที่ตนต้องการโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม
ทุรชน(n) villain, See also: scoundrel, bad person, rascal, rogue, scamp, Syn. ทรชน, คนชั่วร้าย, Ant. คนดี, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ย[hīa] (n) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character  FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
คนเลว[khon lēo] (n, exp) EN: evil man ; villain ; scoundrel ; rascal  FR: méchante personne [f] ; fripouille [f] ; crapule [f]
ผู้ร้าย[phūrāi] (n) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain  FR: criminel [m] ; délinquant [m] ; malfaiteur [m] ; bandit [m] ; vaurien [m] (vx)
ระยำ[rayam] (adj) EN: despicable ; vile ; villainous   FR: maudit ; damné
ต่ำช้า[tamchā] (adj) EN: base ; low ; ignoble ; vile ; mean ; base ; despicable ; vicious ; vvillainous ; wicked  FR: méprisable ; ignoble

CMU English Pronouncing Dictionary
VILLAIN V IH1 L AH0 N
VILLAINS V IH1 L AH0 N Z
VILLAINOUS V IH1 L AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
villain (n) vˈɪlən (v i1 l @ n)
villains (n) vˈɪlənz (v i1 l @ n z)
villainy (n) vˈɪləniː (v i1 l @ n ii)
villainess (n) vˈɪlənɛs (v i1 l @ n e s)
villainies (n) vˈɪlənɪz (v i1 l @ n i z)
villainous (j) vˈɪlənəs (v i1 l @ n @ s)
villainesses (n) vˈɪlənɛsɪz (v i1 l @ n e s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶棍[è gùn, ㄜˋ ㄍㄨㄣˋ, / ] villain, #50,539 [Add to Longdo]
狼狈为奸[láng bèi wéi jiān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄢ, / ] villains collude together (成语 saw); to work hand in glove with sb (to nefarious ends), #56,887 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bösewicht {m}; Schurke {m}; Schuft {m} | Bösewichte {pl}; Schurken {pl}; Schufte {pl}villain | villains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook [Add to Longdo]
悪玉[あくだま;あくたま, akudama ; akutama] (n) bad character; bad person; villain; baddie [Add to Longdo]
悪形;悪方[あくがた, akugata] (n) villain's part [Add to Longdo]
悪人[あくにん, akunin] (n,adj-no) bad person; villain; scoundrel; wrongdoer; wicked person; (P) [Add to Longdo]
悪徒[あくと, akuto] (n) rascal; scoundrel; villain [Add to Longdo]
悪党[あくとう, akutou] (n,adj-no) scoundrel; rascal; villain [Add to Longdo]
悪党面[あくとうづら, akutoudura] (n) villainous face [Add to Longdo]
悪役[あくやく, akuyaku] (n,adj-no) villain; baddie; the villain's part; (P) [Add to Longdo]
汚れ役[よごれやく, yogoreyaku] (n) role of a villain (film, drama, etc.); bad-guy role; social outcast role [Add to Longdo]
姦人[かんじん, kanjin] (n) villain; scoundrel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 villain
   n 1: a wicked or evil person; someone who does evil deliberately
      [syn: {villain}, {scoundrel}]
   2: the principal bad character in a film or work of fiction
     [syn: {villain}, {baddie}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top