ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vigorous

V IH1 G ER0 AH0 S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vigorous-, *vigorous*, vigorou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vigorous(adj) กระฉับกระเฉง, See also: คล่องแคล่ว, กระปรี้กระเปร่า, Syn. lively, active;energetic
vigorous(adj) แข็งแรง, Syn. very healthy
vigorous(adj) มีอำนาจ, See also: มีพลัง, Syn. energetic
vigorously(adv) อย่างคล่องแคล่ว, See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีพลัง, Syn. alertly, energetically, eagerly, nimbly, Ant. calmly, aimlessly, slowly
vigorousness(n) ความแข็งแรง, See also: ความมีอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vigorous(วิก'เกอะเริส) adj. แข็งแรง,แรง,มีพลัง,กระฉับกระเฉง,มีอำนาจ,เจริญเติบโตได้ดี., Syn. lively, energetic

English-Thai: Nontri Dictionary
vigorous(adj) แข็งแรง,มีกำลัง,ขยันขันแข็ง,กระฉับกระเฉง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vigorousHe looks very vigorous, considering his age.
vigorousHe walked vigorously ahead of us.
vigorousHe was so vigorous in making love that his companion of the evening went down for the count.
vigorousMy grandmother is still vigorous at 82 years old.
vigorousThe vigorous man is engaged in diverse activities.
vigorousVigorous exercise makes you sweat.
vigorousWe had a very vigorous debate.
vigorousYou will be more vigorous if you exercise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างแข็งขัน(adv) actively, See also: vigorously, Syn. อย่างขมีขมัน, Example: อเมริกาเริ่มปฏิบัติการอย่างแข็งขันในตะวันออกกลาง
เขม้นขะมัก(adv) energetically, See also: vigorously, actively, strenuously, forcefully, Syn. ขะมักเขม้น, เอาจริงเอาจัง, Example: พี่ฉันตั้งใจเขียนต้นฉบับอย่างเขม้นขะมัก เพราะต้องรีบส่งให้ทันเวลา, Thai Definition: อย่างตั้งใจทำ, อย่างก้มหน้าก้มตาทำด้วยความรีบเร่ง
ฮึก(adj) energetic, See also: vigorous, Syn. คึก, คะนอง, ลำพอง
ฉะฉาน(adv) fluently, See also: vigorously, glibly, clearly, distinctly, forcefully, lucidly, eloquently, unequivocally, Syn. ฉาดฉาน, ชัดถ้อยชัดคำ, Ant. ตะกุกตะกัก, Example: ทุกคำถามเขาตอบได้อย่างฉะฉานและน่าประทับใจมาก
กระฉับกระเฉง(adj) vigorous, See also: energetic, active, lively, strong, robust, Syn. คล่องแคล่ว, แข็งขัน, กระปรี้กระเปร่า, ว่องไว, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, เงื่องหงอย, เฉื่อยชา, Example: นักข่าวควรเป็นคนกระฉับกระเฉง
กระปรี้กระเปร่า(adj) vigorous, See also: energetic, active, healthy, sturdy, robust, strong, Syn. ขมีขมัน, แข็งแรง, กระฉับกระเฉง, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, ป้อแป้, Example: ตอนนี้เขามีท่าทางกระปรี้กระเปร่าคงพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะ
เหิมฮึก(adj) vigorous, See also: bold, courageous, high, exalted, energetic, exuberant, Syn. ฮึกเหิม, Example: เขากำลังอยู่ในภาวะเหิมฮึกในการปรับปรุงสังคม, Thai Definition: ที่กำเริบโดยทะนงใจ
อย่างแรงกล้า(adv) strongly, See also: vigorously, powerfully, energetically, forcefully, Example: เราทั้งหลายปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับปรุงดำเนินกิจการบ้านเมืองให้ปกติมั่นคงขึ้น
หัวแข็ง(adj) robust, See also: vigorous, strong, hale and hearty, Syn. แข็งแรง, Ant. ว่าง่าย, Example: ตากฝนเพียงแค่นี้คนหัวแข็งอย่างเขาคงไม่เป็นอะไร
อย่างแรงกล้า(adv) strongly, See also: vigorously, powerfully, energetically, forcefully, Example: เราทั้งหลายปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับปรุงดำเนินกิจการบ้านเมืองให้ปกติมั่นคงขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะฉาน[chachān] (adv) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally  FR: clairement ; distinctement
หัวแข็ง[hūakhaeng] (adj) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn  FR: obstiné ; têtu
ขมัง[khamang] (adj) EN: strong ; vigorous ; powerful
เข้มแข็ง[khemkhaeng] (v) EN: be vigorous ; be strong
เข้มแข็ง[khemkhaeng] (adj) EN: vigorous ; energetic  FR: fort ; énergique ; vigoureux
คึกคัก[kheukkhak] (v) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay
คึกคัก[kheukkhak] (adj) EN: full of vigour = vigor (Am.) ; vigorous ; busy  FR: fougueux ; ardent ; vigoureux
ขึงขัง[kheungkhang] (adj) EN: serious ; stern ; vigorous  FR: sévère ; autoritaire
รุนแรง[runraēng] (adj) EN: violent ; excessive ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce  FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig. - litt.)
สดชื่น[sotcheūn] (adj) EN: cheerful ; fresh ; lively ; vigorous  FR: frais ; rafraîchissant

CMU English Pronouncing Dictionary
VIGOROUS V IH1 G ER0 AH0 S
VIGOROUSLY V IH1 G ER0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vigorous (j) vˈɪgərəs (v i1 g @ r @ s)
vigorously (a) vˈɪgərəsliː (v i1 g @ r @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旺盛[wàng shèng, ㄨㄤˋ ㄕㄥˋ, ] vigorous; exuberant, #8,372 [Add to Longdo]
蓬勃[péng bó, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, ] vigorous; flourishing; full of vitality, #18,621 [Add to Longdo]
起劲[qǐ jìn, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] vigorously; energetically; enthusiastically, #24,663 [Add to Longdo]
精力充沛[jīng lì chōng pèi, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ ㄔㄨㄥ ㄆㄟˋ, ] vigorous, #29,045 [Add to Longdo]
雄浑[xióng hún, ㄒㄩㄥˊ ㄏㄨㄣˊ, / ] vigorous; firm; forceful, #34,524 [Add to Longdo]
雄健[xióng jiàn, ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, ] vigorous; robust; powerful, #70,447 [Add to Longdo]
矫捷[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] vigorous and nimble; athletic, #74,435 [Add to Longdo]
大力发展[dà lì fā zhǎn, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] vigorous expansion; rapid development [Add to Longdo]
盛妆[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ, / ] vigorous; strong and healthy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
energisch {adj} | energischer | am energischstenvigorous | more vigorous | most vigorous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょん[chon] (adv-to,n) (1) (on-mim) clap clap (sound); (2) chop vigorously; (3) slight movement; (4) (See ちょんになる) the end [Add to Longdo]
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of [Add to Longdo]
ぼうぼう[boubou] (adv-to,adv) (on-mim) burning vigorously; burning furiously [Add to Longdo]
わはは[wahaha] (int,adv-to) Wa-haha!; vigorous laughter [Add to Longdo]
ガッと[gatsu to] (adv) vigorously; swiftly [Add to Longdo]
威勢がいい;威勢が良い;威勢がよい[いせいがいい(威勢がいい;威勢が良い);いせいがよい(威勢が良い;威勢がよい), iseigaii ( isei gaii ; isei ga yoi ); iseigayoi ( isei ga yoi ; isei gayoi )] (exp,adj-i) vigorous; cheerful; assertive [Add to Longdo]
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous [Add to Longdo]
威勢よく;威勢良く[いせいよく, iseiyoku] (adv) with energy; vigorously; cheerfully; assertively; lustily [Add to Longdo]
押し競[おしくら, oshikura] (n) (abbr) (See 押し競べ) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]
押し競べ[おしくらべ, oshikurabe] (n) (See 押し競饅頭) children's game in which (at least three) people stand back to back to each other and shove vigorously backwards [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vigorous
   adj 1: characterized by forceful and energetic action or
       activity; "a vigorous hiker"; "gave her skirt a vigorous
       shake"; "a vigorous campaign"; "a vigorous foreign
       policy"; "vigorous opposition to the war"
   2: strong and active physically or mentally; "a vigorous old man
     who spent half of his day on horseback"- W.H.Hudson

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top