ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vicinity

V AH0 S IH1 N AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vicinity-, *vicinity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vicinity(n) บริเวณใกล้เคียง, Syn. neighborhood
vicinity(n) ความใกล้เคียง, Syn. proximity, propinquity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vicinity(วิซิน'นิที) n. บริเวณใกล้เคียง,ความใกล้เคียง,จำนวนใกล้เคียง, Syn. proximity

English-Thai: Nontri Dictionary
vicinity(n) บริเวณใกล้เคียง,ความใกล้เคียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vicinityความใกล้เคียง, ความใกล้ชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Newer and bluer Meanies have been sighted within the vicinity of this theatre.มีนีส ใหม่และสีฟ้าได้รับการมองเห็น อยู่ใกล้กับโรงละครแห่งนี้ Yellow Submarine (1968)
Look at the local weather for this vicinity as it stands at this hour.ดูสภาพอากาศในท้องถิ่นสำหรับบริเวณใกล้เคียงนี้มันอยู่ที่เวลานี้ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
That signal left Earth at the speed of light and 26 years later arrived in the vicinity of the star we call Vega.สัญญาณที่เหลือของโลกที่ ความเร็วของแสง และ 26 ปีต่อมา เข้ามาอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ของดาวที่เราเรียกว่าเวก้า Contact (1997)
Somewhere in the vicinity of5,000.- ประมาณ 5,000 ตัว - โอ้โห กล้องเยอะจัง The Truman Show (1998)
-1034 to any and all units in the vicinity of Garden.- 1034 ถึงทุกหน่วย ในอาณาบริเวณ Frailty (2001)
somewhere within the vicinity of Appleton Lake.ที่อยู่ในรัศมี ชานเมืองของ ทะเลสาบแอปเปิลตัน Pilot (2004)
There a place in the vicinity with that name?มีสถานที่ แถวๆนี้ ที่ชื่อนั้นเหรอ ? Manhunt (2006)
We found her cell phone within the vicinity of the school.เราเจอมือถือของเจ้าหญิงอยู่ในบริเวณโรงเรียนเพคะ Princess Hours (2006)
All cars. All cars in the vicinity of 54th and 6th Ave, please report. Crane out of control.[รถทุกคัน ที่อยู่แถว ถนนสายที่ 54 ตัดกับ สายที่ 6 โปรดทราบ มีปั้นจั่นกำลังมีปัญหา เข้าไปด้วยความระมัดระวัง] Spider-Man 3 (2007)
L-20 Parkway, all officers in the vicinity please report.แอล-20 พาร์คเวย์ เจ้าหน้าที่ทุกคน ในบริเวณนี้ โปรดรายงาน Spider-Man 3 (2007)
Receiving radar jamming in vicinity of target.เป้าหมายปล่อยสัญญาณ รบกวนเรดาห์นำวิถี Transformers (2007)
Vicinity of Roosevelt Island.พื้นที่ใกล้เคียงกับเกาะรูสเวลต์ The Brave One (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vicinityFirst off, the area I work within is largely in the vicinity of downstream Yourou.
vicinityThere are no hospitals in the vicinity of his house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละแวก(n) vicinity, See also: outskirt, village, neighborhood, compound, Syn. เขต, บริเวณ, แถว, อาณาเขต, ขอบเขต, Example: เสียงปืนได้สร้างความตกใจต่อชาวบ้านในละแวกนั้น
แถว(n) vicinity, See also: neighborhood, area, district, environs, locality, Syn. แถบ, ละแวก, บริเวณ, Example: ทางการปรับปรุงพัฒนาถนนหนทางแถวนี้จนดีขึ้น
อุปจาร(n) vicinity, See also: surroundings, Thai Definition: ที่ใกล้, บริเวณรอบๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริเวณ[børiwēn] (n) EN: vicinity ; environs  FR: voisinage [m] ; environs [mpl] ; parages [mpl]
ใกล้เคียง[klaikhīeng] (adj) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; in the vicinity  FR: voisin ; proche ; avoisinant
ละแวก[lawaēk] (n) EN: vicinity ; outskirt ; village ; neighborhood ; compound  FR: voisinage [m] ; environs [mpl]
แถว[thaēo] (n) EN: vicinity ; neighborhood ; area ; district ; environs ; locality  FR: voisinage [m] ; quartier [m] ; environs [mpl]
แถว ๆ[thaēo-thaēo] (n) EN: area ; neighborhood ; region ; zone ; vicinity

CMU English Pronouncing Dictionary
VICINITY V AH0 S IH1 N AH0 T IY0
VICINITY V IH0 S IH1 N IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vicinity (n) vˈɪsˈɪnɪtiː (v i1 s i1 n i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
その辺り[そのあたり, sonoatari] (exp) thereabouts; vicinity; that area [Add to Longdo]
の辺りに;の辺に[のほとりに;のあたりに, nohotorini ; noatarini] (exp) (1) (uk) (esp. のほとりに) on the shores of; by the side of (e.g. rivers, ponds); (2) in the neighborhood of; in the neighbourhood of; in the vicinity of; close by; near; by [Add to Longdo]
岡辺;丘辺[おかべ, okabe] (n) vicinity of a hill [Add to Longdo]
畿内[きない, kinai] (n) territories in the vicinity of the capital and under direct imperial rule; (in Japanese history) the five kuni in the immediate vicinity of Kyoto [Add to Longdo]
京表[きょうおもて, kyouomote] (n) vicinity of Kyoto [Add to Longdo]
近く[ちかく, chikaku] (n-adv,n) (1) (See 近い) near; neighbourhood; neighborhood; vicinity; (n-suf) (2) nearly (i.e. "it took nearly one year"); close to; (adv) (3) shortly; soon; (P) [Add to Longdo]
近辺[きんぺん, kinpen] (n) neighbourhood; neighborhood; vicinity; (P) [Add to Longdo]
近隣[きんりん, kinrin] (n,adj-no) neighbourhood; neighborhood; vicinity; (P) [Add to Longdo]
此処いら[ここいら, kokoira] (n) (uk) (See 此処ら) around here; in this vicinity; this area [Add to Longdo]
山辺[やまべ, yamabe] (n) mountain; vicinity of a mountain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vicinity
   n 1: a surrounding or nearby region; "the plane crashed in the
      vicinity of Asheville"; "it is a rugged locality"; "he
      always blames someone else in the immediate neighborhood";
      "I will drop in on you the next time I am in this neck of
      the woods" [syn: {vicinity}, {locality}, {neighborhood},
      {neighbourhood}, {neck of the woods}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top