ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vex

V EH1 K S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vex-, *vex*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vex(vt) ้ก่อกวน, See also: ทำให้กลุ้มใจ, ทำให้วิตกกังวล, Syn. annoy, upset, worry
vexed(adj) ซึ่งยุ่งยากมาก, See also: ซึ่งซับซ้อนมาก, Syn. knotty, thorny
vex at(phrv) ทำให้ขุ่นเคือง, See also: โมโห
vexing(n) ซึ่งรบกวน, See also: ซึ่งน่าเวียนหัว, ซึ่งยุ่งยาก, Syn. difficult, disturbing, disappointing, provoking, troublesome
vex with(phrv) ทำให้รำคาญด้วย
vexation(n) ความหงุดหงิด, See also: ความรำคาญใจ, Syn. annoyance, displeasure
vexingly(adv) อย่างรบกวน, See also: อย่างระคายเคือง, อย่างวุ่นวายใจ
vexatious(adj) ซึ่งกังวลใจ, See also: ซึ่งระคายเคือง, ซึ่งวุ่นวายใจ
vexed question(idm) ปัญหาใหญ่ที่หาทางแก้ไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vex(เวคซฺ) vt. ทำให้ระคายเคือง,รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ทุกข์,ทำให้กลุ้มใจ,ทำให้หัวเสีย,ถกเถียง,ทะเลาะ., See also: vexingly adv. vexer n.
vexation(เวคเซ'เชิน) n. การรบกวน,การก่อกวน,การทำให้ทุกข์,การทำให้ระคายเคือง,สิ่งที่รบกวน,สิ่งที่ก่อกวน., Syn. chagrin, trouble
vexatious(เวคเซ'เชิส) adj. รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้ทุกข์,ไม่สงบสุข., See also: vexatiously adv., Syn. harassing
convex(คันเวคซฺ') adj. นูน,โค้งออกข้างนอก,ซึ่งมีมุมภายในทั้งหมดน้อยกว่าหรือเท่ากับ180องศา n. (คอน'เวคซฺ) n. ผิวหนังนูน,ส่วนที่นูนออก,สิ่งที่นูน
convexity(คันเวค'ซิที) n. ภาวะที่นูนออก,ผิวหน้านูน,สิ่งที่นูนออก
convexo-concave(คันเวค'โซคอนเคฟว') adj. นุนข้างเว้าข้าง,เกี่ยวกับเลนส์ที่ด้านนูนมีความโค้งมากกว่าด้านเว้า

English-Thai: Nontri Dictionary
vex(vt) รบกวน,ทำให้ระคายเคือง,ก่อกวน
vexation(n) การรบกวน,ความรำคาญ,ความเดือดร้อน
vexatious(adj) รบกวน,ก่อกวน,ไม่สงบสุข
convex(adj) นูนออก,โค้งออก
unvexed(adj) ไม่ถูกรบกวน,ไม่ระคายเคือง,ไม่เป็นทุกข์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vexatious actionคดีที่ฟ้องเพื่อกลั่นแกล้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vexatious delayการแกล้งถ่วงเวลา (ชำระเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vexatious proceedingการฟ้องคดีเพื่อกลั่นแกล้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vexed questionปัญหาที่แก้ไม่ตก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vexillum; banner; standardกลีบกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vexHer continuous chatter vexes me.
vexI was vexed at his irresolute attitude.
vexNothing vexed her more than his selfishness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเดือดร้อน(n) trouble, See also: vexation, torment, Syn. ความลำบาก, ความทุกข์ร้อน, Ant. ความสุขใจ, ความสุขสบาย, ความสบาย, Example: บุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมมีลักษณะเห็นแก่ตัว ไม่นึกถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิว[chiu] (v) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry  FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เดือดร้อน[deūatrøn] (v) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented  FR: avoir des ennuis
เจ็บใจ[jepjai] (v) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt  FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
การพา[kān phā] (n) EN: convection  FR: convection = convexion [f]
ขึ้งโกรธ[kheungkrōt] (v) EN: rage ; anger ; be vexed
คอนเวกซ์[khønwēk] (adj) EN: convex  FR: convexe
ความเดือดร้อน[khwām deūatrøn] (n) EN: trouble ; vexation ; torment  FR: ennui [m] ; tourment [m] ; calamité [f]
กลุ้ม[klum] (v) EN: worry ; depress ; distress ; be vexed ; be worried  FR: être abattu ; être accablé
กระจกนูน[krajok nūn] (n, exp) EN: convex mirror  FR: miroir convexe [m]
กวนใจ[kūanjai] (v) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate  FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter

CMU English Pronouncing Dictionary
VEX V EH1 K S
VEXED V EH1 K S T
VEXING V EH1 K S IH0 NG
VEXATIOUS V EH0 K S EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vex (v) vˈɛks (v e1 k s)
vexed (v) vˈɛkst (v e1 k s t)
vexes (v) vˈɛksɪz (v e1 k s i z)
vexing (v) vˈɛksɪŋ (v e1 k s i ng)
vexation (n) vˈɛksˈɛɪʃən (v e1 k s ei1 sh @ n)
vexations (n) vˈɛksˈɛɪʃənz (v e1 k s ei1 sh @ n z)
vexatious (j) vˈɛksˈɛɪʃəs (v e1 k s ei1 sh @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] vex, #777,213 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vexierbild {n}picture puzzle [Add to Longdo]
Vexierschloss {n}puzzle lock [Add to Longdo]
Vexierschloss {n}vexierschloss [Add to Longdo]
Vexierspiegel {m}distorting mirror [Add to Longdo]
Vexillologe {m}vexillologist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けったくそ悪い;卦体糞悪い[けったくそわるい, kettakusowarui] (adj-i) (vulg) extremely vexing [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
アクティブエックス[akuteibuekkusu] (n) {comp} ActiveX [Add to Longdo]
アクティブエックスドキュメンツ[akuteibuekkusudokyumentsu] (n) {comp} ActiveX Documents [Add to Longdo]
カーブミラー[ka-bumira-] (n) (abbr) convex mirror [Add to Longdo]
コンベックス[konbekkusu] (adj-f) convex [Add to Longdo]
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface) [Add to Longdo]
羽弁[うべん, uben] (n) vexillum; vane (of a feather) [Add to Longdo]
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed [Add to Longdo]
悔しい(P);口惜しい;悔やしい(io)[くやしい(P);くちおしい(口惜しい), kuyashii (P); kuchioshii ( kuchioshi i )] (adj-i) vexing; annoying; frustrating; regrettable; mortifying; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブエックス[あくていぶえっくす, akuteibuekkusu] ActiveX [Add to Longdo]
アクティブエックスドキュメンツ[あくていぶえっくすどきゅめんつ, akuteibuekkusudokyumentsu] ActiveX Documents [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vex
   v 1: cause annoyance in; disturb, especially by minor
      irritations; "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers
      me"; "It irritates me that she never closes the door after
      she leaves" [syn: {annoy}, {rag}, {get to}, {bother}, {get
      at}, {irritate}, {rile}, {nark}, {nettle}, {gravel}, {vex},
      {chafe}, {devil}]
   2: disturb the peace of mind of; afflict with mental agitation
     or distress; "I cannot sleep--my daughter's health is
     worrying me" [syn: {worry}, {vex}] [ant: {assure},
     {reassure}]
   3: change the arrangement or position of [syn: {agitate}, {vex},
     {disturb}, {commove}, {shake up}, {stir up}, {raise up}]
   4: subject to prolonged examination, discussion, or
     deliberation; "vex the subject of the death penalty"
   5: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I
     don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question
     really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick}, {get},
     {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose}, {bewilder},
     {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel}, {amaze},
     {dumbfound}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top