ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vestry

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vestry-, *vestry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vestry(n) ห้องซึ่งพระใช้เตรียมตัวเพื่อทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์, Syn. church room, robing room, sacristry
vestryman(n) สมาชิกของคณะกรรมการโบสถ์

English-Thai: Nontri Dictionary
vestry(n) ห้องเก็บเครื่องแต่งกายของพระ,ห้องสวดมนตร์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vestry (n) vˈɛstriː (v e1 s t r ii)
vestryman (n) vˈɛstrɪmən (v e1 s t r i m @ n)
vestrymen (n) vˈɛstrɪmən (v e1 s t r i m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemeindesaal {m} | Gemeindesäle {pl}vestry | vestries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vestry
   n 1: in the Protestant Episcopal Church: a committee elected by
      the congregation to work with the churchwardens in managing
      the temporal affairs of the church
   2: a room in a church where sacred vessels and vestments are
     kept or meetings are held [syn: {vestry}, {sacristy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top