ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vessel

V EH1 S AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vessel-, *vessel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vessel(n) เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่, Syn. boat, craft, ship
vessel(n) ภาชนะใส่ของเหลว, Syn. vase, bowl, cup, container
vessel(n) หลอดเลือด, Syn. vein

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vessel(เวส'เซิล) n. เรือ (โดยเฉพาะสำหรับใส่ของเหลว) ท่อ,หลอด,ท่อในxylemของพืช,บุคคล (ผู้มีลักษณะเฉพาะทางจิตหรือคุณสมบัติบางประการ), See also: vesseled adj. vesselled adj.
blood vesseln. เส้นโลหิต

English-Thai: Nontri Dictionary
vessel(n) เรือ,หลอด,ท่อ,ภาชนะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vesselเวสเซล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vesselเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vessel element; vessel memberเซลล์เวสเซล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vessel member; vessel elementเซลล์เวสเซล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
vessel, collateral๑. หลอดขนาน, หลอดข้างเคียง๒. หลอดเบี่ยง๓. หลอดสำรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vessel, lymphaticหลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vessel; vasหลอด, หลอดเลือด, หลอดน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vesselเวสเซล, ท่อเล็ก ๆ ที่เกิดจากเซลล์เวสเซลหลาย ๆ เซลล์เรียงต่อกัน ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำในพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vessel memberเวสเซล, เซลล์ชนิดหนึ่งของไซเลม มีลักษณะเป็นท่อสั้น ๆ ผนังเซลล์หนาและผนังตรงหัวท้ายของเซลล์เปิดติดต่อกับเซลล์อื่นเรียงกันเป็นท่อยาว เมื่อเจริญเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vesselA cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.
vesselDo not look upon the vessel but upon that which it contains.
vesselEmpty vessels make the most sound.
vesselExtra special treatment is imperative to get the vessel through government red tape, so that she can leave port on time.
vesselIncidentally, that the gills of fish are bright red is because there are many 'capillary vessels' collected there, the same as for lungs.
vesselThe harbor was crowded with vessels of every description.
vesselThe port is filled with vessels of all kinds.
vesselThe vessel was loaded with coal, lumber, and so on.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำปั่น[kampan] (n) EN: ship ; sailing ship ; seagoing vessel ; steamer ; merchant ship  FR: bateau à vapeur [m]
กระถาง[krathāng] (n) EN: flowerpot ; pot ; widemouthed earthen jar ; pot-shaped container ; basin ; vessel  FR: pot [m] ; bac [m] ; cruche [f] ; pot de fleurs [m]
กระทง[krathong] (n) EN: vessel made of banana leaves  FR: panier en feuilles de bananier [m]
กรวดน้ำ[krūat nām] (v, exp) EN: pour water slowly onto the ground or a vessel ; pour ceremonial water as a sign of dedication of merit to the departed
ปัตคาต[pattakhāt] (n) EN: blood vessels in the thigh
ภาชนะ[phāchana] (n) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle  FR: récipient [m]
ภาชนะ[phātchana] (n) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle  FR: récipient [m] ; vaisselle [f]
เรือ[reūa] (n) EN: boat ; ship ; barge ; barque ; bark ; craft ; vessel  FR: bateau [m] ; navire [m] ; embarcation [f] ; barque [f] ; pirogue [f]
เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์[reūa banthuk sinkhā tū khønthēnnoē] (n, exp) EN: container vessel
เรือประมง[reūa pramong] (n, exp) EN: fishing steamer ; fishing vessel ; fishing boat  FR: bateau de pêche [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VESSEL V EH1 S AH0 L
VESSELL V EH1 S AH0 L
VESSELS V EH1 S AH0 L Z
VESSEL'S V EH1 S AH0 L Z
VESSELS'S V EH1 S AH0 L Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vessel (n) vˈɛsəl (v e1 s @ l)
vessels (n) vˈɛsəlz (v e1 s @ l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
器物[qì wù, ㄑㄧˋ ㄨˋ, ] vessels; dishes, #29,799 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] vessel used for grain offerings, #64,072 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefäß {n} | Gefäße {pl}vessel | vessels [Add to Longdo]
Gefäßwandung {f}vessel wall [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
カップ[kappu] (n) (See コップ・1) cup (drinking vessel, measure, brassiere, prize, etc.); (P) [Add to Longdo]
ケッチ[kecchi] (n) ketch (two-masted vessel with a small mizzen) [Add to Longdo]
コップ[koppu] (n) (1) (also written 洋盃 and 骨杯) glass (i.e. drinking vessel) (dut [Add to Longdo]
ステント[sutento] (n) stent (tubular support temporarily placed inside a blood vessel, etc.) [Add to Longdo]
デュワー瓶[デュワーびん, deyuwa-bin] (n) Dewar vessel [Add to Longdo]
マスクスクイズ[masukusukuizu] (n) unequal pressure between the mask air space and the vascular pressure within the blood vessels of the face [Add to Longdo]
圧力釜[あつりょくがま, atsuryokugama] (n) pressure vessel [Add to Longdo]
圧力容器[あつりょくようき, atsuryokuyouki] (n) pressure vessel [Add to Longdo]
運送船[うんそうせん, unsousen] (n) freighter; cargo vessel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vessel
   n 1: a tube in which a body fluid circulates [syn: {vessel},
      {vas}]
   2: a craft designed for water transportation [syn: {vessel},
     {watercraft}]
   3: an object used as a container (especially for liquids)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top