ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vertiginous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vertiginous-, *vertiginous*, vertiginou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vertiginous(adj) วิงเวียน, See also: มึนงง, Syn. giddy, dizzy, unsteady, Ant. steady
vertiginous(adj) สูงชัน, Syn. sheer, steep

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vertiginous-รู้สึกหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vertiginous (j) vˈɜːʳtˈɪʤɪnəs (v @@1 t i1 jh i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
眩う[まう, mau] (v5u,vi) (arch) (See 目が回る) to be dizzy; to be vertiginous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vertiginous
   adj 1: having or causing a whirling sensation; liable to
       falling; "had a dizzy spell"; "a dizzy pinnacle"; "had a
       headache and felt giddy"; "a giddy precipice"; "feeling
       woozy from the blow on his head"; "a vertiginous climb up
       the face of the cliff" [syn: {dizzy}, {giddy}, {woozy},
       {vertiginous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top