ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verification

V EH2 R AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verification-, *verification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
verification(n) การพิสูจน์ความจริง, See also: การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง, Syn. attestation, affirmation, proof, Ant. contradiction, fallacy, invalidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
verification(เวริฟิเค'เชิน) n. การพิสูจน์ความจริง,การตรวจสอบความเป็นจริง,การยืนยันความเป็นจริง,หลักฐานพิสูจน์ความจริง., See also: verificative, verificatory adj., Syn. proof

English-Thai: Nontri Dictionary
verification(n) การตรวจสอบ,การพิสูจน์ความจริง,การยืนยัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
verificationการทวนสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
verificationการพิสูจน์ยืนยัน, การพิสูจน์ว่าเป็นจริง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
verificationการพิสูจน์ยืนยัน, การพิสูจน์ว่าจริง, การทวนสอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
verificationการพิสูจน์ว่าเป็นจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
verificationการพิสูจน์ยืนยัน, การพิสูจน์ว่าเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verificationการทวนสอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verificationการทวนสอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
verification of flagการพิสูจน์ธงชาติของเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
verificationการตรวจพิสูจน์ การตรวจสอบ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
verification(n) การทวนสอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพิสูจน์ว่าเป็นจริง[kān phisūt wā pen jing] (n, exp) EN: verification
การตรวจ[kān trūat] (n) EN: check ; checking ; inspection  FR: vérification [f]
การตรวจสอบ[kān trūatsøp] (n) EN: audit ; inspection  FR: examen [m] ; vérification [f] ; contrôle [m] ; audit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VERIFICATION V EH2 R AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
verification (n) vˌɛrɪfɪkˈɛɪʃən (v e2 r i f i k ei1 sh @ n)
verifications (n) vˌɛrɪfɪkˈɛɪʃənz (v e2 r i f i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
核查制度[hé chá zhì dù, ㄏㄜˊ ㄔㄚˊ ㄓˋ ㄉㄨˋ, ] verification regime [Add to Longdo]
核证模型[hé zhèng mó xíng, ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] verification model [Add to Longdo]
检证[jiǎn zhèng, ㄐㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, / ] verification; inspection (loan word from modern Japanese) [Add to Longdo]
验证码[yàn zhèng mǎ, ㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄇㄚˇ, / ] verification code [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prüfprozess {m}verification process [Add to Longdo]
Prüfung {f} der Bücherverification of the accounts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] (n) {comp} keystroke verification [Add to Longdo]
ベリカード[berika-do] (n) (abbr) verification card [Add to Longdo]
奥書;奥書き(io)[おくがき, okugaki] (n) postscript (to a book); verification; publication (in a book) [Add to Longdo]
確認の上[かくにんのうえ, kakuninnoue] (exp) after checking; after verification [Add to Longdo]
検算;験算[けんざん, kenzan] (n,vs) verification of accounts; checking figures; arithmetic check [Add to Longdo]
検証[けんしょう, kenshou] (n,vs) verification; inspection; (P) [Add to Longdo]
検証試験[けんしょうしけん, kenshoushiken] (n) {comp} verification test [Add to Longdo]
検真[けんしん, kenshin] (n,vs) (obsc) verification of the authenticity of a document (e.g. by seal or handwriting) [Add to Longdo]
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] (n) under investigation; under consideration; under review; pending (decision, etc.); awaiting verification [Add to Longdo]
雇用証明書[こようしょうめいしょ, koyoushoumeisho] (n) certificate of employment; employment verification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] keystroke verification [Add to Longdo]
検証試験[けんしょうしけん, kenshoushiken] verification test [Add to Longdo]
妥当性[だとうせい, datousei] validity, verification [Add to Longdo]
打けん<鍵>検証[だけんけんしょう, dakenkenshou] keystroke verification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 verification
   n 1: additional proof that something that was believed (some
      fact or hypothesis or theory) is correct; "fossils provided
      further confirmation of the evolutionary theory" [syn:
      {confirmation}, {verification}, {check}, {substantiation}]
   2: (law) an affidavit attached to a statement confirming the
     truth of that statement

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top