ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

venerate

V EH1 N ER0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -venerate-, *venerate*
Possible hiragana form: う゛ぇねらて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
venerate(vt) เคารพ, See also: นับถือ, แสดงความเคารพ, Syn. honour, respect, Ant. dishonor, disrespect
venerated(adj) ศักดิ์สิทธิ์, See also: น่าเคารพนับถือ, น่าเลื่อมใส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
venerate(เวน'นะเรท) vt. เคารพ,ที่เคารพ,แสดงความเคารพ,นับถือ., See also: venerator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
venerate(vt) นับถือ,เคารพ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรงขาม(v) be in awe of, See also: venerate, fear, reverence, respect with fear, Syn. กลัวเกรง, กลัว, คร้าม, เกรง, Example: ดอนวิโตต้องเผชิญกับเจ้าพ่อชาวยิวที่เจ้าพ่อทุกคนเกรงขามในสติปัญญา, Thai Definition: ทั้งกลัวทั้งนับถือต่อผู้ที่อำนาจที่เหนือกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูชา[būchā] (v) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere  FR: adorer ; vénérer ; révérer
เคารพบูชา[khaorop būchā] (v, exp) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate   FR: adorer ; vénérer ; glorifier
คารวะ[khārawa] (v) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour
นับถือ[naptheū] (v) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value  FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
ยำ[yam] (v) EN: respect; venerate  FR: révérer

CMU English Pronouncing Dictionary
VENERATE V EH1 N ER0 EY2 T
VENERATED V EH1 N ER0 EY2 T IH0 D
VENERATES V EH1 N ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
venerate (v) vˈɛnərɛɪt (v e1 n @ r ei t)
venerated (v) vˈɛnərɛɪtɪd (v e1 n @ r ei t i d)
venerates (v) vˈɛnərɛɪts (v e1 n @ r ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 venerate
   v 1: regard with feelings of respect and reverence; consider
      hallowed or exalted or be in awe of; "Fear God as your
      father"; "We venerate genius" [syn: {reverence}, {fear},
      {revere}, {venerate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top