ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vehement

V IY1 AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vehement-, *vehement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vehement(adj) เร่าร้อน, See also: รุนแรง, Syn. ardent, passionate, strong, Ant. apathetic
vehemently(adv) อย่างรุนแรง, See also: อย่างรุ่มร้อน, Syn. fiercely, violently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vehement(วี'ฮะเมินทฺ) adj. เร่าร้อน,แรงกล้า,รุนแรง,ดุเดือด,โกรธเคือง,มีพลังสูง,กระตือรือร้น., Syn. impassioned

English-Thai: Nontri Dictionary
vehement(adj) รุนแรง,เร่าร้อน,ดุเดือด,มีพลังสูง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, Syn. รุนแรง, เร่าร้อน, Example: เขามีความปรารถนาอย่างร้อนแรงที่จะช่วยประเทศของเขา
รุนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, violently, intensely, sharply, acutely, excessive, Syn. หนักหน่วง, สาหัส, แรง, Example: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนหลังจากที่ต้องผิดหวังอย่างรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้อนแรง[rønraēng] (adj) EN: vehement ; ardent  FR: ardent ; fervent
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously

CMU English Pronouncing Dictionary
VEHEMENT V IY1 AH0 M AH0 N T
VEHEMENT V AH0 HH IY1 M AH0 N T
VEHEMENTLY V IY1 AH0 M AH0 N T L IY0
VEHEMENTLY V AH0 HH IY1 M AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vehement (j) vˈiːəmənt (v ii1 @ m @ n t)
vehemently (a) vˈiːəməntliː (v ii1 @ m @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慷慨[kāng kǎi, ㄎㄤ ㄎㄞˇ, ] vehement; fervent; generous; giving; liberal, #15,214 [Add to Longdo]
忿[fèn, ㄈㄣˋ, 忿] vehement, #34,168 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vehement; ungestüm; leidenschaftlich {adj}vehement [Add to Longdo]
vehement; ungestüm; leidenschaftlich {adv}vehemently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
激しい(P);劇しい;烈しい[はげしい, hageshii] (adj-i) violent; vehement; intense; furious; tempestuous; (P) [Add to Longdo]
激越[げきえつ, gekietsu] (adj-na,n) violent; vehement [Add to Longdo]
激烈[げきれつ, gekiretsu] (adj-na,n) violent; vehement; furious; fervent [Add to Longdo]
言い募る;言募る[いいつのる, iitsunoru] (v5r,vi) to argue vehemently [Add to Longdo]
切り捲る[きりまくる, kirimakuru] (v5r,vt) to attack and scatter; to argue vehemently [Add to Longdo]
痛論[つうろん, tsuuron] (n,vs) vehement argument [Add to Longdo]
熱烈[ねつれつ, netsuretsu] (adj-na,n) ardent; passionate; vehement; (P) [Add to Longdo]
猛反対[もうはんたい, mouhantai] (n,vs) strong opposition; vehement opposition [Add to Longdo]
猛反発[もうはんぱつ, mouhanpatsu] (n,vs) furious opposition; strong opposition; vehement protest [Add to Longdo]
猛烈[もうれつ, mouretsu] (adj-na) violent; vehement; raging; stout; intense; spirited; stormy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vehement
   adj 1: marked by extreme intensity of emotions or convictions;
       inclined to react violently; fervid; "fierce loyalty";
       "in a tearing rage"; "vehement dislike"; "violent
       passions" [syn: {fierce}, {tearing}, {vehement},
       {violent}, {trigger-happy}]
   2: characterized by great force or energy; "vehement deluges of
     rain"; "vehement clapping"; "a vehement defense"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top