ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vase

V EY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vase-, *vase*
Possible hiragana form: う゛ぁせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vase(n) แจกัน, See also: ขวด, กระถาง, ภาชนะทรงสูง, Syn. jar, pottery, urn
Vaseline(n) ยี่ห้อสินค้า, See also: วาสลีน
vasectomy(n) การทำหมันด้วยการตัดและผูกท่อนำอสุจิ
vasectomize(vt) ตัดและผูกท่อนำอสุจิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vase(ฺBritish:วาซ,Ameri.:เวส,เวซ) n. แจกัน,ขวด,ภาชนะกลวง,โถ,กระถาง., Syn. pot, urn
vasectomy(แวเซค'โทมี) n. การติดเอาท่ออสุจิของอัณฑะออกทั้งหมดเหลือแต่บางส่วน
vaseline(แวส'ซะลีน,วาส'ซะลีน) n. ชื่อการค้าของpetrolatum

English-Thai: Nontri Dictionary
vase(n) แจกัน,โถ,ขวด,กระถาง
vaseline(n) น้ำมันขี้ผึ้ง,วาสลิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vasectomised; vasectomized-ตัดหลอดนำอสุจิแล้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasectomized; vasectomised-ตัดหลอดนำอสุจิแล้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasectomyการตัดหลอดนำอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasectomyการตัดหลอดนำอสุจิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vase-paintingจิตรกรรมบนแจกัน [TU Subject Heading]
Vasectomyการตัดหลอดอสุจิ [TU Subject Heading]
vaselineวาสลิน, ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันอยู่ในสถานะครึ่งแข็งครึ่งเหลว มีสีขาวหรือสีเหลือง ใช้ทำเครื่องสำอางและขี้ผึ้งต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vasesแจกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vaseHe broke the flower vase on purpose.
vaseHe broke the vase on purpose to bother me.
vaseHe cast an eye on an old vase on the table.
vaseHe confessed that he had broken the vase.
vaseHe dropped a vase.
vaseHe tried to put the fragments of a broken vase together.
vaseHold the vase in both hands.
vaseHold the vase with both hands.
vaseHow many flowers are there in the vase?
vaseI broke the vase on purpose.
vaseI carelessly dropped a vase.
vaseI filled a vase with water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจกัน(n) vase, Example: ลูกสาวคนเล็กของเธอเอาดอกไม้จัดลงแจกันแล้ววางไว้บนโต๊ะอาหาร, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ภาชนะสำหรับปักดอกไม้ตั้งเครื่องบูชาหรือประดับสถานที่ มักมีรูปคล้ายขวดปากบาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจกัน[jaēkan] (n) EN: vase  FR: vase [m] ; potiche [f]
แจกันดอกไม้[jaēkan døkmai] (x) EN: vase  FR: vase à fleurs [m]
โคลน[khlōn] (n) EN: mud ; mire ; slush  FR: boue [f] ; gadoue [f] ; fange [f] ; bourbe [m] ; vase [f]
เกย[koēi] (v) EN: run aground ; ground ; be stranded  FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser
ตะกอน[takøn] (n) EN: sediment ; deposits ; dregs ; lees ; silt ; precipitate ; refuse  FR: sédiments [mpl] ; dépôt [m] ; vase [f] ; limon [m] ; précipité [m] ; lie [f]
ถ่าย[thāi] (v) EN: transfer ; change ; replace  FR: transférer ; transvaser

CMU English Pronouncing Dictionary
VASE V EY1 S
VASE V AA1 Z
VASES V AA1 Z IH0 Z
VASES V EY1 S AH0 Z
VASEK V AA1 S EH0 K
VASEY V AE1 S IY0
VASELINE V AE1 S AH0 L IY2 N
VASECTOMY V AE0 Z EH1 K T AH0 M IY0
VASECTOMY V AE0 S EH1 K T AH0 M IY0
VASECTOMIES V AE0 S EH1 K T AH0 M IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vase (n) vˈaːz (v aa1 z)
vases (n) vˈaːzɪz (v aa1 z i z)
vaseline (n) vˈæsəliːn (v a1 s @ l ii n)
vasectomy (n) vˈəsˈɛktəmiː (v @1 s e1 k t @ m ii)
vasectomies (n) vˈəsˈɛktəmɪz (v @1 s e1 k t @ m i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凡士林[fán shì lín, ㄈㄢˊ ㄕˋ ㄌㄧㄣˊ, ] vaseline, #45,909 [Add to Longdo]
[wǔ, ㄨˇ, ] vase; jar, #579,159 [Add to Longdo]
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, ] vase with a small mouth [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] vase; bottle; pitcher [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vase {f} | Vasen {pl}vase | vases [Add to Longdo]
Vaselin {n}vaseline [Add to Longdo]
Vaseline {f}petrolatum; petroleum jelly [Add to Longdo]
Vasektomie {f} [med.] | Vasektomien {pl}vasectomy | vasectomies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy) [Add to Longdo]
ジャバサーバ[jabasa-ba] (n) {comp} JavaServer [Add to Longdo]
パイプカット[paipukatto] (n) vasectomy (wasei [Add to Longdo]
ワセリン[waserin] (n) vaseline; petroleum jelly; petrolatum [Add to Longdo]
一輪挿;一輪挿し[いちりんざし, ichirinzashi] (n) vase for one flower [Add to Longdo]
花器[かき, kaki] (n) flower vase [Add to Longdo]
花生け[はないけ, hanaike] (n) vase [Add to Longdo]
花台[かだい, kadai] (n) stand for flower vase [Add to Longdo]
花入れ;花入[はないれ, hanaire] (n) vase [Add to Longdo]
花瓶(P);花びん[かびん(P);はながめ(花瓶);かへい(花瓶), kabin (P); hanagame ( kabin ); kahei ( kabin )] (n) (flower) vase; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャバサーバ[じゃばさーば, jabasa-ba] JavaServer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
花瓶[かびん, kabin] Vase, Blumenvase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  vase
      n 1: an open jar of glass or porcelain used as an ornament or to
           hold flowers

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top