ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vary

V EH1 R IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vary-, *vary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vary(vi) ปรวนแปร, See also: แปรปรวน, ผันแปร, แตกต่าง, Syn. alter, change, differ, fluctuate, Ant. fixed, mootonous
vary(vt) เปลี่ยนแปลง, See also: ทำให้แตกต่าง, ทำให้แปรปรวน, ทำให้หลากหลาย, Syn. alter, change, diverge, Ant. retain, stabilize
vary in(phrv) แตกต่างกันในเรื่อง
vary from(phrv) เปลี่ยนแปลงจาก, See also: ผันแปรจาก, Syn. range from, run from
vary with(phrv) แตกต่างกันเนื่องจาก/เพราะ
vary between(phrv) เปลี่ยนแปลงระหว่าง, See also: ผันผวนระหว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vary(แว'รี) vt.,vi. เปลี่ยนแปลง,แปรปรวน,ผันแปร,ผันผวน,ขึ้น ๆ ลง ๆ, See also: varier n. varingly adv., Syn. modify, change, alter
ovary(โอ'วะรี) n. รังไข่

English-Thai: Nontri Dictionary
vary(vi) แปรปรวน,ผันผวน,ผันแปร,แตกต่าง,เปลี่ยนแปลง
ovary(n) รังไข่
salivary(adj) ทำน้ำลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
varyแปรผัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
varyCountries vary in customs and habits.
varyDo not vary your plan so often.
varyI had to vary my plan.
varyIt includes widely varying organizations, people, and ideas.
varyManners and customs vary greatly from country to country.
varyMusic preferences vary from person to person.
varyOpinions vary from person to person.
varyOpinions vary on this point.
varyPrices vary with each store, so do your shopping wisely.
varySocial customs vary from country to country.
varySocial customs vary greatly from country to country.
varyTable manners vary from one country to another.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลี่ยน(v) vary, See also: alter, vary, transform, change, Syn. เปลี่ยนแปลง, แปลง, , Ant. คงสภาพ, คงที่, Example: ร่างกายจะเปลี่ยนโปรตีนส่วนเกินให้เป็นไขมัน, Thai Definition: เอาสิ่งหนึ่งเข้าแทนอีกสิ่งหนึ่ง
แปรปรวน(v) vary, See also: change, fluctuate, transform, alter, Syn. ปรวนแปร, ผันแปร, เปลี่ยน, แปลง, กลับกลาย, Ant. คงที่, Example: ปรากฏการณ์ เอลนิ-โน ทำให้อากาศแปรปรวนไปทั้งโลก, Thai Definition: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
แปรผัน(v) change, See also: vary, fluctuate, modify, alter, Syn. เปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, ผัน, แปรเปลี่ยน, Ant. คงที่, Example: สมาชิกสภาเทศบาลจะมีจำนวนแปรผันตามประเภทของเทศบาล, Thai Definition: เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิมตามปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด
ผันอักษร(v) vary the tone in pronouncing words or letters according to the rules of grammar, See also: conjugate, decline, Example: นักเรียนกำลังหัดผันอักษร, Thai Definition: เปลี่ยนเสียงพยัญชนะให้สูงต่ำไปตามวรรณยุกต์
ยักกระสาย(v) change, See also: vary, alter, modify, alternate, switch, Syn. ยักน้ำกระสาย, สับเปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, Example: พอจนแต้มเข้าเขาก็ยักกระสายไปพูดเรื่องอื่น
ยักกระสาย(v) change, See also: vary, alter, modify, alternate, switch, Syn. ยักน้ำกระสาย, สับเปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, Example: พอจนแต้มเข้าเขาก็ยักกระสายไปพูดเรื่องอื่น
ปริวรรต(v) change, See also: vary, alter, transliterate, transfer, Syn. เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนไป, แปรไป, Example: มีผู้กล่าวกันว่าในสมัยท่านจอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีได้ปริวรรตภาษาและอักษรไทยตามแบบรัฐนิยมของท่านผู้นำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิลิต[lilit] (n) EN: kind of Thai stanza or verse composed of varying types of poetic feet
ผิดแผก[phitphaēk] (v) EN: differ (from) ; be different ; be unlike ; be dissimilar ; vary ; deviate
พลิกผัน[phlikphan] (v) EN: change ; alter ; vary ; shift
เปลี่ยน[plīen] (v) EN: change ; alter ; vary ; fluctuate ; transform ; convert ; exchange  FR: changer ; transformer ; convertir ; altérer
เปลี่ยนแปลง[plīenplaēng] (v) EN: change ; transform ; vary ; alter ; turn into ; transform into ; convert ; modify ; reform ; adapt ; become ; reorganize ; restyle ; exchange  FR: changer ; modifier ; transformer ; dégrader
แปร[praē] (v) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become  FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปรผัน[praēphan] (v) EN: change ; vary ; fluctuate ; modify ; alter  FR: se transformer ; changer
แปรปรวน[praēprūan] (v) EN: vary ; change ; fluctuate ; transform ; alter  FR: varier ; fluctuer ; changer
ปรับเปลี่ยน[prapplīen] (v) EN: change ; alter ; convert ; vary ; transform ; adjust
รังไข่[rangkhai] (n) EN: ovary  FR: ovaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VARY V EH1 R IY0
VARYING V EH1 R IY0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vary (v) vˈɛəʳriː (v e@1 r ii)
varying (v) vˈɛəʳrɪɪŋ (v e@1 r i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不一[bù yī, ㄅㄨˋ ㄧ, ] vary; differ, #6,869 [Add to Longdo]
因人而异[yīn rén ér yì, ㄧㄣ ㄖㄣˊ ㄦˊ ㄧˋ, / ] varying from person to person (成语 saw); different for each individual, #28,543 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネームヴァリュー[ne-muvaryu-] (n) name-value [Add to Longdo]
異なる(P);異る(io)[ことなる, kotonaru] (v5r,vi) to differ; to vary; to disagree; (P) [Add to Longdo]
違う[ちがう, chigau] (v5u,vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P) [Add to Longdo]
果皮[かひ, kahi] (n,adj-no) (1) pericarp (ripened ovary wall forming part of a fruit); (2) skin (of a fruit); peel; rind [Add to Longdo]
学生会[がくせいかい, gakuseikai] (n) student council (details vary widely but a body of students that takes part in overseeing student behaviour or student activities) [Add to Longdo]
緩急自在[かんきゅうじざい, kankyuujizai] (n,adj-na) varying the tempo or speed (of something) at will [Add to Longdo]
子房[しぼう, shibou] (n) ovary (of plants) [Add to Longdo]
真果[しんか, shinka] (n) (See 偽果) true fruit (i.e. one that forms from the ovary only) [Add to Longdo]
多嚢胞性卵巣症候群[たのうほうせいらんそうしょうこうぐん, tanouhouseiransoushoukougun] (n) polycystic-ovary syndrome [Add to Longdo]
唾液腺[だえきせん, daekisen] (n) salivary gland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vary
   v 1: become different in some particular way, without
      permanently losing one's or its former characteristics or
      essence; "her mood changes in accordance with the weather";
      "The supermarket's selection of vegetables varies according
      to the season" [syn: {change}, {alter}, {vary}]
   2: be at variance with; be out of line with [syn: {deviate},
     {vary}, {diverge}, {depart}] [ant: {conform}]
   3: be subject to change in accordance with a variable; "Prices
     vary"; "His moods vary depending on the weather"
   4: make something more diverse and varied; "Vary the menu" [syn:
     {vary}, {variegate}, {motley}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top