ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

varnish

V AA1 R N IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -varnish-, *varnish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
varnish(n) น้ำมันขัดเงา, See also: น้ำมันเคลือบเงา, น้ำมันชักเงา, Syn. enamel, lacquer, wax
varnish(vt) ใส่น้ำมันขัดเงา, See also: ใส่น้ำมันเคลือบเงา, เคลือบเงา, Syn. coat, gloss, polish, wax
varnisher(n) สารขัดเงา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
varnish(วาร์'นิ?) n. น้ำมันชักเงา,น้ำมันขัดเงา,น้ำมันเคลือบเงา,น้ำมันในเยื่อต้นไม้บางชนิดที่ใช้เป็นน้ำมันชักเงา,สิ่งที่คล้ายน้ำมันชักเงา,น้ำมันทาเล็บ. vt. ใส่น้ำมันดังกล่าว,ชักเงาด้วยน้ำมันชักเงา., See also: varnisher n. varnishy, adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
varnish(n) น้ำมันขัดเงา,น้ำมันเคลือบเงา,น้ำมันทาเล็บ
varnish(vt) ทาน้ำมัน,ขัดเงา,ชักเงา,เคลือบเงา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
varnish; cavity liner; cavity varnishน้ำยาเคลือบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Varnish and varnishingน้ำมันเคลือบเงาและการเคลือบเงา [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาบ[chāp] (v) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on  FR: enduire ; recouvrir
เคลือบ[khleūap] (v) EN: enamel ; coat ; cover ; plate ; glaze ; varnish ; gloss over  FR: émailler ; laquer ; vernir ; vernisser
น้ำมันชักเงา[nāmman chak ngāo] (n) EN: varnish ; lacquer  FR: vernis [m] ; laque [f]
ต้นรัก[ton rak] (n) EN: black-varnish tree

CMU English Pronouncing Dictionary
VARNISH V AA1 R N IH0 SH
VARNISHED V AA1 R N IH0 SH T
VARNISHES V AA1 R N IH0 SH AH0 Z
VARNISHES V AA1 R N IH0 SH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
varnish (v) vˈaːnɪʃ (v aa1 n i sh)
varnished (v) vˈaːnɪʃt (v aa1 n i sh t)
varnishes (v) vˈaːnɪʃɪz (v aa1 n i sh i z)
varnishing (v) vˈaːnɪʃɪŋ (v aa1 n i sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油光漆[yóu guāng qī, ㄧㄡˊ ㄍㄨㄤ ㄑㄧ, ] varnish [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lackfarbe {f}varnish (paint) [Add to Longdo]
Lackprofil {n}varnish profile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニス[nisu] (n) (abbr) varnish [Add to Longdo]
マニキュア(P);マニュキア[manikyua (P); manyukia] (n) (1) manicure; (2) nail polish; varnish; (P) [Add to Longdo]
ワニス[wanisu] (n) varnish [Add to Longdo]
仮漆[かしつ, kashitsu] (n) (obsc) varnish [Add to Longdo]
梧桐;青桐[あおぎり;ごとう;アオギリ, aogiri ; gotou ; aogiri] (n) (uk) Chinese parasol-tree (Firmiana simplex); Chinese-bottletree; Japanese varnishtree; phoenix-tree [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
漆(P);漆樹[うるし, urushi] (n) (1) lacquer; varnish; japan; (2) (uk) lacquer tree (Toxicodendron vernicifluum); (P) [Add to Longdo]
渋団扇[しぶうちわ, shibuuchiwa] (n) fan varnished with persimmon juice [Add to Longdo]
蒼梧[そうご, sougo] (n) (uk) (See 梧桐) Chinese parasol-tree (Firmiana simplex); Chinese bottletree; Japanese varnishtree; phoenix-tree [Add to Longdo]
塗る[ぬる, nuru] (v5r,vt) to paint; to plaster; to lacquer; to varnish; to spread; to smear; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 varnish
   n 1: a coating that provides a hard, lustrous, transparent
      finish to a surface
   v 1: cover with varnish [syn: {varnish}, {seal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top