ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vaporous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vaporous-, *vaporous*, vaporou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vaporous(adj) เต็มไปด้วยไอ, See also: เป็นไอ, Syn. vapory
vaporously(adv) อย่างเต็มไปด้วยไอ
vaporousness(n) การเป็นไอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vaporous(เว'เพอะเริส) adj. เป็นไอ,เต็มไปด้วยไอ,มีไอมาก,มีหมอกมาก,คลุมเครือไปด้วยหมอก,ไม่สำคัญ., See also: vaporousness n. vapourousness n. vaporosity n. vapourosity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
vaporous(adj) เหมือนไอ,เป็นไอ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vaporous (j) vˈɛɪpərəs (v ei1 p @ r @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vaporous
   adj 1: so thin as to transmit light; "a hat with a diaphanous
       veil"; "filmy wings of a moth"; "gauzy clouds of
       dandelion down"; "gossamer cobwebs"; "sheer silk
       stockings"; "transparent chiffon"; "vaporous silks" [syn:
       {diaphanous}, {filmy}, {gauzy}, {gauze-like}, {gossamer},
       {see-through}, {sheer}, {transparent}, {vaporous},
       {vapourous}, {cobwebby}]
   2: resembling or characteristic of vapor; "vaporous clouds"
     [syn: {vaporific}, {vapourific}, {vaporish}, {vapourish},
     {vaporous}, {vapourous}]
   3: filled with vapor; "miasmic jungles"; "a vaporous bog" [syn:
     {miasmal}, {miasmic}, {vaporous}, {vapourous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top