ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

value

V AE1 L Y UW0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -value-, *value*
หรือคุณหมายถึง valü?
English-Thai: Longdo Dictionary
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.
Cash Surrender Value(n) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
value(n) มูลค่า, See also: ค่า, ราคา, ค่าตอบแทน, Syn. worth
value(n) คุณค่า, See also: คุณประโยชน์, ความสำคัญ, Syn. goodness, merit, usefulness, Ant. uselessness, unfitness, worthlessness
value(vt) ประเมินค่า, See also: ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน, Syn. evaluate, gauge, rate
value(vt) ให้ความสำคัญ, See also: ให้เกียรติ, นับถืออย่างสูง, Syn. esteem, revere, respect
valued(adj) ซึ่งมีค่า, See also: ซึ่งมีมูลค่า, Syn. charged, evaluated
valuer(n) ผู้ให้มูลค่า, Syn. appraiser
value as(phrv) ให้คุณค่าเป็น, See also: ยกย่องให้มีค่าเทียบเท่ากับ
value at(phrv) มีค่าเท่ากับ, Syn. rate at
value for(phrv) มีค่าสำหรับ
value above(phrv) มีค่าเหนือ, See also: มีค่ามากกว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
value(แวล'ลิว) n. ค่า,คุณค่า,มูลค่า,ราคา,ค่าเป็นเงิน,ค่าตอบแทน,หน่วยเงินตรา,ขนาด,ปริมาณ,ความนิยม,ความพอใจ,ความหมาย,ระดับ,คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,คำนวณค่าเป็นเงิน,ให้ความสำคัญ,ให้เกียรติ,นับถืออย่างสูง, Syn. merit, wort
valued(แวว'ลิวดฺ) adj. ประเมินค่าไว้สูง,ประเมินค่าไว้แล้ว,ประมาณค่าไว้แล้ว,ตีราคาไว้แล้ว,มีค่าเฉพาะอย่าง,ได้รับความเคารพนับถือ,ได้รับเกียรติ
valueless(แวล'ลิวลิส) adj. ไร้ค่า,ใช้ไม่ได้,ไม่มีมูลค่า., See also: valuelessness n., Syn. worthless
valuer(แวล'ลิวเออะ) n. ผู้ประเมินค่า,ผู้ประ-มาณค่า,ผู้ตีราคา,ผู้กำหนดราคา, Syn. appraiser
absolute value(คณิต) n. ปริมาณที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องหมาย, ระยะทางจากศูนย์ (molulus)
devalue(ดีแวล'ลิว) vt. ลดค่าเงินตรา
face valueค่าแท้จริง,ค่าตามที่พิมพ์ไว้หน้าบัตร
par valuen. ราคาตามใบหุ้น (face value)

English-Thai: Nontri Dictionary
value(n) ราคา,คุณค่า,มูลค่า,ความพอใจ,ความหมาย,ขนาด
value(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,นับถือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
value๑. มูลค่า๒. คุณค่า, ค่านิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
valueค่า, คุณค่า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
value๑. ค่า, มูลค่า, ราคา๒. คุณค่า, ค่านิยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valueค่าสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
value added network (VAN)ข่ายงานมูลค่าเพิ่ม, ข่ายงานคุณค่าเพิ่ม (แวน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
value added network (VAN)ข่ายงานมูลค่าเพิ่ม, ข่ายงานคุณค่าเพิ่ม (แวน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
value added reseller (VAR)ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (วาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
value added reseller (VAR)ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (วาร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
value added service (VAS)บริการคุณค่าเพิ่ม (วาส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Value Added Tax coverความคุ้มครองภาษีมูลค่าเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Valueมูลค่า [การบัญชี]
Value addedมูลค่าเพิ่ม [การบัญชี]
Value added taxภาษีมูลค่าเพิ่ม [การบัญชี]
Value analysis (Cost control)การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Value analysis (Cost control)การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต) [TU Subject Heading]
Value-added taxภาษีมูลค่าเพิ่ม [TU Subject Heading]
Value-Added Taxจัดเป็นภาษีทางอ้อม (ดู Indirect tax) ชนิดหนึ่ง โดยเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายในแต่ละช่วง ซึ่งทำให้แก้ปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนในแต่ละทอดที่สินค้าและ บริการได้รับการเปลี่ยนมือได้ ประเทศไทยเริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม แทนภาษีการค้าที่เคยจัดเก็บมาแต่เดิมเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา, Example: จัดเป็นภาษีทางอ้อม (ดู Indirect tax) ชนิดหนึ่ง โดยเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนเพิ่มในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายในแต่ละช่วง ซึ่งทำให้แก้ปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนในแต่ละทอดที่สินค้าและ บริการได้รับการเปลี่ยนมือได้ ประเทศไทยเริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม แทนภาษีการค้าที่เคยจัดเก็บมาแต่เดิมเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา [สิ่งแวดล้อม]
Valuerผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน, Example: นิติบุคคลที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ที่จะทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องเป็นผู้ประเมินราคาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จะใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ จะต้องจัดทำตามแนวทางที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกำหนดและต้องมีอายุไม่เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏในรายงาน [ตลาดทุน]
Valuesค่านิยม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
valueประโยชน์
value chainโซ่แห่งคุณค่า
value date(n) วันที่มีการส่งมอบ, วันที่มีผล

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valueA beautiful object like that never loses its value.
valueA healthy man does not know the value of health.
valueAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
valueAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
valueA man who knows the price of everything, and the value of nothing.
valueAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.
valueA society's values are reflected in its traditions.
valueA valuable object decreases in value if it is damaged.
valueDuring the water shortage, the value of water really came home to me.
valueGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.
valueGreek philosophers placed value on democracy.
valueGross national product is a nation's total output of goods and services as measured in monetary value.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(n) value added tax, See also: VAT, Example: เจ้าของร้านค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7, Thai Definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ, Notes: (กฎหมาย)
ภ.พ.(n) value added tax, See also: VAT, Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม, Thai Definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ
แวต(n) value added tax, See also: VAT, Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
สิ่งไร้ค่า(n) worthless thing, See also: valueless thing, Syn. ของไร้ค่า
ค่าเงิน(n) value of money, Example: การที่เศรษฐกิจทั่วเอเชียกำลังวิกฤติ เป็นผลให้ค่าเงินทุกสกุลในเอเชียต่างก็มีปัญหาตกต่ำลงทุกวัน, Thai Definition: อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศหนึ่งกับเงินตราของอีกประเทศหนึ่ง
มูลค่าเพิ่ม(n) value added, Example: ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นหนึ่งในมูลค่าเพิ่มของสินค้าในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ที่ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมบริโภคนิยม, Thai Definition: มูลค่าที่เกิดจากความสามารถของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ภายในองค์กรในการผลิต หรือแปรสภาพวัตถุดิบที่ซื้อมาจากภายนอกให้เป็น สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการ
มูลค่า(n) price, See also: value, cost, Syn. ค่า, ราคา, Example: เฉพาะปี 2533 เพียงปีเดียว สินค้าที่ลักลอบส่งเข้าไปในจีนมีมูลค่าถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 52,000 ล้านบาท, Thai Definition: ค่าของสิ่งของ, ราคาของสิ่งของ
หวงแหน(v) value highly, See also: cherish, Syn. หวง, แหนหวง, Ant. เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี, Example: ผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ควรรู้จักรักษา และหวงแหนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้, Thai Definition: กันไว้สำหรับตัว
ค่านิยม(n) popularity, See also: value, Syn. ความนิยม, ความชื่นชอบ, Example: สังคมไทยเรามักจะนิยมดื่มเฉพาะชายหญิงดื่มสุรามีจำนวนไม่มากเพราะค่านิยมของเรายังเห็นว่าหญิงดื่มสุราไม่เป็นกุลสตรี
ค่า(n) value, See also: worth, advantage, Syn. คุณค่า, ประโยชน์, Example: นักภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีก็ให้ความรู้ที่มีค่าแก่นักภาษาศาตร์คอมพิวเตอร์อย่างมากมาย แต่บางครั้งก็ถูกมองข้ามความสำคัญไป, Thai Definition: คุณประโยชน์ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นเงินไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่ง[chang] (v) EN: evaluate ; ponder ; consider  FR: évaluer ; peser ; considérer
เดา[dao] (v) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture  FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
เดาถูก[dao thūk] (v, exp) EN: guess wright  FR: évaluer correctement
ด้อยคุณค่า[dǿi khunkhā = dǿi khunnakhā] (adj) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value
หวงแหน[hūanghaēn] (v) EN: value highly ; cherish ; be jealous of  FR: se réserver ; garder pour soi
กะ[ka] (v) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix  FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กำหนด[kamnot] (v) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate  FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
การเสื่อมค่า[kān seūam khā] (n, exp) EN: depreciation ; decrease in value
ค่า[khā] (n) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages  FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่า[khā] (n) EN: value  FR: valeur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VALUE V AE1 L Y UW0
VALUED V AE1 L Y UW0 D
VALUES V AE1 L Y UW0 Z
VALUES' V AE1 L Y UW0 Z
VALUELESS V AE1 L Y UW0 L AH0 S
VALUEPOINT V AE1 L Y UW0 P OY2 N T
VALUEVISION V AE1 L Y UW0 V IH2 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
value (v) vˈæljuː (v a1 l y uu)
valued (v) vˈæljuːd (v a1 l y uu d)
valuer (n) vˈæljuːər (v a1 l y uu @ r)
values (v) vˈæljuːz (v a1 l y uu z)
valuers (n) vˈæljuːəz (v a1 l y uu @ z)
valueless (j) vˈæljuːləs (v a1 l y uu l @ s)
value-added (j) vˌæljuː-ˈædɪd (v a2 l y uu - a1 d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
价值[jià zhí, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] value; worth, #664 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] value; (to be) worth; to happen, #861 [Add to Longdo]
产值[chǎn zhí, ㄔㄢˇ ㄓˊ, / ] value of output; output value, #6,126 [Add to Longdo]
价值观[jià zhí guān, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄍㄨㄢ, / ] value theory, #6,858 [Add to Longdo]
增值税[zēng zhí shuì, ㄗㄥ ㄓˊ ㄕㄨㄟˋ, / ] value-added tax (VAT), #11,155 [Add to Longdo]
推崇[tuī chóng, ㄊㄨㄟ ㄔㄨㄥˊ, ] value; accord great importance to, #13,772 [Add to Longdo]
币值[bì zhí, ㄅㄧˋ ㄓˊ, / ] value of a currency, #37,525 [Add to Longdo]
价值工程[jià zhí gōng chéng, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, / ] value engineering, #102,894 [Add to Longdo]
加值型网路[jiā zhí xíng wǎng lù, ㄐㄧㄚ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] value added network; VAN [Add to Longdo]
部分值[bù fèn zhí, ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ ㄓˊ, ] value of a part [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Größe {f} [phys.] | magnetische Größe {f} | nichtelektrische Größe {f}value | magnetic value | non-electrical value [Add to Longdo]
Prüfwert {m}value figure [Add to Longdo]
Qualitätssteuerung {f}value engineering [Add to Longdo]
Umsatzsteuer {f} | Umsatzsteuern {pl}value added tax; VAT | value added taxes [Add to Longdo]
Wert {m} | Werte {pl} | angeblicher Wert | annehmbarer Wert | bestimmter Wert | innerer Wert | prädilativer Wert | rechnerischer Wert | im Wert steigen; an Wert gewinnenvalue | values | asserted value | acceptable level | assigned value | intrinsic value | predictive valu | book value | to appreciate in value [Add to Longdo]
Wertanalyse {f} [econ.]value analysis [Add to Longdo]
Wert-Angebot {n} [econ.]value proposition [Add to Longdo]
Wertschöpfungskette {f} [econ.]value chain; value-added chain [Add to Longdo]
Wertstellung {f} der Rechnungvalue date of invoice [Add to Longdo]
Werturteil {n} | Werturteile {pl}value judgement | value judgements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client [Add to Longdo]
がた落ち[がたおち, gataochi] (n,vs) (value or amount) plummeting [Add to Longdo]
それだけの価値がある[それだけのかちがある, soredakenokachigaaru] (exp,v5r-i) to be deserved; to be worth it; to have merit; to have value [Add to Longdo]
だれる[dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock) [Add to Longdo]
アテンションバリュー[atenshonbaryu-] (n) attention value [Add to Longdo]
オクタン価[オクタンか, okutan ka] (n) octane value [Add to Longdo]
カウンターストップ[kaunta-sutoppu] (n) (See カンスト) maximum value in games (e.g. 99, 255, etc.) (wasei [Add to Longdo]
カンスト[kansuto] (n,vs) (abbr) abbr. of counter stop; max value in games (99, 255 and such) [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひょうげん, ko-do kahyougen] (n) {comp} code element; code value; coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] (n) {comp} code element; code value; coded representation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
スカラ値[スカラち, sukara chi] scalar value [Add to Longdo]
データ値[データち, de-ta chi] data value [Add to Longdo]
ヌル値[ヌルち, nuru chi] null value [Add to Longdo]
バイト値[バイトち, baito chi] byte value [Add to Longdo]
バン[ばん, ban] bun, van (caravan), VAN (value-added network) [Add to Longdo]
パラメタ値[パラメタち, parameta chi] parameter value, (PV) [Add to Longdo]
ブール値[ブールち, bu-ru chi] boolean value [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 value
   n 1: a numerical quantity measured or assigned or computed; "the
      value assigned was 16 milliseconds"
   2: the quality (positive or negative) that renders something
     desirable or valuable; "the Shakespearean Shylock is of
     dubious value in the modern world"
   3: the amount (of money or goods or services) that is considered
     to be a fair equivalent for something else; "he tried to
     estimate the value of the produce at normal prices" [syn:
     {value}, {economic value}]
   4: relative darkness or lightness of a color; "I establish the
     colors and principal values by organizing the painting into
     three values--dark, medium...and light"-Joe Hing Lowe
   5: (music) the relative duration of a musical note [syn:
     {value}, {time value}, {note value}]
   6: an ideal accepted by some individual or group; "he has old-
     fashioned values"
   v 1: fix or determine the value of; assign a value to; "value
      the jewelry and art work in the estate"
   2: hold dear; "I prize these old photographs" [syn: {prize},
     {value}, {treasure}, {appreciate}]
   3: regard highly; think much of; "I respect his judgement"; "We
     prize his creativity" [syn: {respect}, {esteem}, {value},
     {prize}, {prise}] [ant: {disesteem}, {disrespect}]
   4: evaluate or estimate the nature, quality, ability, extent, or
     significance of; "I will have the family jewels appraised by
     a professional"; "access all the factors when taking a risk"
     [syn: {measure}, {evaluate}, {valuate}, {assess}, {appraise},
     {value}]
   5: estimate the value of; "How would you rate his chances to
     become President?"; "Gold was rated highly among the Romans"
     [syn: {rate}, {value}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top