ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

valuation

V AE0 L Y UW0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -valuation-, *valuation*
English-Thai: Longdo Dictionary
evaluation(n) การประเมินผล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valuation(n) การประเมินราคา, See also: การให้ราคา, การตีราคา, Syn. appraisal, judgement
valuational(adj) เกี่ยวกับการประเมินค่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
valuation(แวลลิวเอ'เชิน) n. การประเมินค่า,การประมาณค่า,การตีราคา,ค่าที่ประเมินราคากำหนด, See also: valuational adj. valuationally adv., Syn. estimate
devaluation(ดีแวลลิวเอ'เชิน) n. การลดค่าเงินตรา

English-Thai: Nontri Dictionary
valuation(n) การประเมินค่า,การตีราคา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
valuationการกำหนดค่า, การประเมินค่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
valuationการประเมินค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuationการกำหนดค่า, การประเมินค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Valuation Clauseข้อกำหนดการกำหนดมูลค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuation linked schemeแผนประสานเพื่อกำหนดมูลค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Valuationการประเมินราคา [TU Subject Heading]
Valuation accountบัญชีปรับมูลค่า [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have there been other valuations before me?เคยมีการประเมินก่อนหน้าผมไหม The Best Offer (2013)
I brought you the valuations of the furniture and paintings.ผมเอาใบประเมินราคาเครื่องเรือน กับภาพวาดมาให้ The Best Offer (2013)
I read the valuation documents.ฉันอ่านเอกสารประเมินแล้ว The Best Offer (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valuationExperts put a high valuation on the painting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจจัยเสี่ยง(n) risk factor, See also: valuation factor, uncertainty factor

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมาธิการงบประมาณ[kammāthikān ngop pramān] (n, exp) EN: scrutinizing committee  FR: comité de suivi [m] ; comité d'évaluation [m]
การลดค่าเงิน[kān lot khā ngoen] (n, exp) EN: devaluation ; depreciation;  FR: dépréciation [f] ; dévaluation [f]
การลดค่าเงินบาท[kān lot khā ngoen bāt] (n, exp) EN: baht devaluation  FR: dévaluation du baht [f]
การลดค่าเงินตรา[kān lot khā ngoentrā] (n, exp) EN: devaluation  FR: dépréciation [f] ; dévaluation [f]
การประเมิน[kān pramoēn] (n) EN: assessment ; appraisal  FR: évaluation [f]
การประเมินค่า[kān pramoēn khā] (n, exp) EN: appraisal ; valuation
การประเมินผล[kān pramoēnphon] (n) EN: evaluation  FR: évaluation [f]
การประเมินผลกระทบ[kān pramoēnphon krathop] (n, exp) EN: impact evaluation  FR: évaluation de l'impact [f]
การตีราคา[kān tī rākhā] (n, exp) EN: appraisal  FR: évaluation [f]
การวัด[kān wat] (n) EN: measurement ; metering ; evaluation  FR: mesure [f] ; mesurage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VALUATION V AE0 L Y UW0 EY1 SH AH0 N
VALUATIONS V AE0 L Y UW0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valuation (n) vˌæljuˈɛɪʃən (v a2 l y u ei1 sh @ n)
valuations (n) vˌæljuˈɛɪʃənz (v a2 l y u ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
評価[ひょうか, hyouka] TH: การประเมิน  EN: valuation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewertung {f}; Wertung {f}; Schätzung {f} | Bewertungen {pl}; Wertungen {pl}; Schätzungen {pl}valuation | valuations [Add to Longdo]
Bewertungssystem {n}valuation system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバチップ[ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei [Add to Longdo]
エバリュエーション[ebaryue-shon] (n) evaluation [Add to Longdo]
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] (n) {comp} test plan; system test and evaluation plan [Add to Longdo]
デバリュエーション[debaryue-shon] (n) devaluation [Add to Longdo]
リバリュエーション[ribaryue-shon] (n) revaluation [Add to Longdo]
価額[かがく, kagaku] (n) valuation; amount [Add to Longdo]
過小評価[かしょうひょうか, kashouhyouka] (n,vs,adj-no) underestimation; undervaluation; (P) [Add to Longdo]
官能検査[かんのうけんさ, kannoukensa] (n) sensory evaluation [Add to Longdo]
勤務評定[きんむひょうてい, kinmuhyoutei] (n) (work) performance evaluation; performance review; efficiency rating [Add to Longdo]
激辛[げきから, gekikara] (n,adj-na,adj-no) (1) extremely hot (spicy); (2) very strict evaluation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
試験計画書[しけんけいかくしょ, shikenkeikakusho] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
評価値[ひょうかち, hyoukachi] evaluation value [Add to Longdo]
評価報告書[ひょうかほうこくしょ, hyoukahoukokusho] evaluation report [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 valuation
   n 1: an appraisal of the value of something; "he set a high
      valuation on friendship" [syn: {evaluation}, {valuation},
      {rating}]
   2: assessed price; "the valuation of this property is much too
     high"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top