ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

valuable

V AE1 L Y AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -valuable-, *valuable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valuable(adj) มีคุณค่า, See also: มีความหมาย, มีราคา, สำคัญ, มีประโยชน์มาก, Syn. meanuseful, important, significant, Ant. insignificant, unimportant
valuable(adj) ซึ่งมีราคา, Syn. priceless, Ant. cheap, common
valuable(n) ของมีค่า, See also: ของล้ำค่า, ของแพง, เครื่องประดับราคาแพง
valuableness(n) ความมีคุณค่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
valuable(แวล'ลิวเบิล) adj. มีค่า,มีคุณค่า,มีค่าเป็นเงินมาก,มีราคา,มีประโยชน์มาก,มีความสำคัญมาก. n. ของมีค่า,ของที่มีค่าเป็นเงินมาก., See also: valuableness n. valuably adv., Syn. costly, valued, worthy
invaluable(อินแวล'ลิวอะเบิล) adj. หาค่ามิได้,ล้ำค่า,สุดที่จะประเมินค่าได้,มีค่าเหลือล้น., See also: invaluableness n. invaluably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
valuable(adj) มีคุณค่า,มีราคา,มีประโยชน์
invaluable(adj) ราคาสูง,ล้ำค่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
valuableมีค่า, มีราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable considerationค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [ดู good consideration] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable improvementsการปรับปรุงที่มีมูลค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable papersเอกสารสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable securityหลักทรัพย์ที่มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuablesของมีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valuableAnimals lives are no less valuable than our lives are.
valuableAntique carpets are especially valuable.
valuableA perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.
valuableA valuable object decreases in value if it is damaged.
valuableCan I deposit valuables here?
valuableCan you spare me a few minutes of your valuable time?
valuableChris could not conceal his sadness when he heard that Beth had been unable to find his valuable watch.
valuableCleared, the site will be valuable.
valuableCould you give me back my valuables?
valuableCould you hold these valuables?
valuableFurther investigation will offer many opportunities to obtain more valuable knowledge of the ocean.
valuableGood health is more valuable than anything else.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือขวา(n) right-hand man, See also: valuable assistant, Syn. คนสนิท, Example: หมอนี่ถือว่าเป็นมือขวาของเจ้าพ่อคนดัง เลยทำกร่างใหญ่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญการหรือผู้ใกล้ชิดที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่แทนได้หรือเป็นกำลังสำคัญ
มีค่า(adj) valuable, See also: precious, costly, dear, expensive, high-priced, Syn. มีราคา, Example: ครูห้ามนักเรียนใส่ของมีค่าไปเข้าค่ายด้วย, Thai Definition: ที่มีคุณประโยชน์ซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้
มหรรฆ(adj) precious, See also: valuable, costly, Thai Definition: มีค่ามาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ของล้ำค่า(n) valuables, See also: treasure, Syn. ของยิ่งค่า
ของมีค่า(n) valuables, See also: valuable thing, asset, precious thing, treasured object, Syn. ทรัพย์สมบัติ, Ant. ของไร้ค่า, Example: บ้านหลังนี้ไม่มีของมีค่าเลย, Count Unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของมีค่า[khøng mī khā] (n, exp) EN: valuables ; object of value  FR: objet de valeur [m]
มือขวา[meūkhwā] (n) EN: right-hand man ; valuable assistant  FR: bras droit [m] ; principal assistant [m]
มีค่า[mī khā] (adj) EN: valuable ; precious ; costly ; dear; expensive ; high-priced  FR: précieux ; de valeur ; onéreux
มีคุณค่า[mī khunkhā = mī khunnakhā] (adj) EN: valuable ; worthy
มีประโยชน์[mī prayōt] (adj) EN: useful ; valuable ; precious  FR: utile ; avantageux ; précieux
มีราคา[mī rākhā] (v, exp) EN: be valuable ; be precious  FR: avoir de la valeur ; être précieux
สำคัญ[samkhan] (adj) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; special  FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif
สูงค่า[sūngkhā] (adj) EN: priceless ; valuable  FR: qui n'a pas de prix

CMU English Pronouncing Dictionary
VALUABLE V AE1 L Y AH0 B AH0 L
VALUABLE V AE1 L Y UW0 B AH0 L
VALUABLES V AE1 L Y AH0 B AH0 L Z
VALUABLES V AE1 L Y UW0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valuable (n) vˈæljuəʳbl (v a1 l y u@ b l)
valuables (n) vˈæljuəʳblz (v a1 l y u@ b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宝贵[bǎo guì, ㄅㄠˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] valuable; precious; value; treasure; set store by, #6,072 [Add to Longdo]
有价值[yǒu jià zhí, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] valuable, #8,378 [Add to Longdo]
值钱[zhí qián, ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] valuable; costly; expensive, #13,189 [Add to Longdo]
珍品[zhēn pǐn, ㄓㄣ ㄆㄧㄣˇ, ] valuable object; curio, #20,036 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills [Add to Longdo]
に連れ[につれ, nitsure] (conj) (uk) (See に連れて) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
に連れて[につれて, nitsurete] (conj) (uk) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
価千金[あたいせんきん, ataisenkin] (adj-no) priceless; invaluable [Add to Longdo]
価値高い[かちたかい, kachitakai] (adj-i) valuable [Add to Longdo]
価値有る[かちある, kachiaru] (adj-f) valuable [Add to Longdo]
貴重[きちょう, kichou] (adj-na,n) precious; valuable; (P) [Add to Longdo]
貴重品[きちょうひん, kichouhin] (n) valuables; treasures; (P) [Add to Longdo]
極め付き;極めつき[きわめつき, kiwametsuki] (adj-no) (See 極め付きの品) guaranteed (to be genuine, valuable, etc.); certified (as genuine, valuable, etc.) [Add to Longdo]
[きん, kin] (n,n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf,ctr) (8) karat; carat; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 valuable
   adj 1: having great material or monetary value especially for
       use or exchange; "a valuable diamond" [ant: {worthless}]
   2: having worth or merit or value; "a valuable friend"; "a good
     and worthful man" [syn: {valuable}, {worthful}]
   n 1: something of value; "all our valuables were stolen"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top