ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

valiant

V AE1 L Y AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -valiant-, *valiant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
valiant(adj) กล้าหาญ, See also: อาจหาญ, ใจกล้า, Syn. bold, brave, courageous, Ant. coward, craven, fearful
valiantly(adv) อย่างกล้าหาญ, Syn. boldly, fearlessly, bravely
valiantless(n) ซึ่งไม่กล้าหาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
valiant(แวล'เยินทฺ) adj. กล้าหาญ,องอาจ,อาจหาญ,เป็นวีรบุรุษ,มีคุณค่า,ดีเลิศ., See also: valiantly adv., Syn. bold, brave, daring, stout

English-Thai: Nontri Dictionary
valiant(adj) กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,องอาจ,ดีเลิศ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
valiantSince my brother died suddenly two years ago my sister-in-law has valiantly kept going the small jewellery store he left her.
valiantThe soldiers fought valiantly, but finally they had to give in.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาด(adv) valiantly, See also: valorously, Syn. อาดๆ, Example: ชายร่างกำยำสูงใหญ่เดินสืบเท้าส่ายพุงอาดๆ ตรงเข้ามาหาเขา, Thai Definition: อย่างผึ่งผาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาตรี[chātrī] (adj) EN: brave ; valiant ; doughty  FR: brave ; vaillant ; preux
หาญ[hān] (adj) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold  FR: courageux ; audacieux ; vaillant
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adj) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous  FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adv) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously  FR: bravement ; valeureusement
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome
กล้า[klā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious  FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
องอาจ[ong-āt] (adj) EN: valiant ; brave ; bold ; courageous  FR: courageux ; brave ; vaillant
ยง[yong] (adj) EN: valiant

CMU English Pronouncing Dictionary
VALIANT V AE1 L Y AH0 N T
VALIANTLY V AE1 L Y AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valiant (j) vˈælɪəʳnt (v a1 l i@ n t)
valiantly (a) vˈælɪəʳntliː (v a1 l i@ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强悍[qiáng hàn, ㄑㄧㄤˊ ㄏㄢˋ, / ] valiant, #9,684 [Add to Longdo]
雄赳赳[xióng jiū jiū, ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄡ, ] valiantly; gallantly, #63,002 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] valiant; wrathful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
熊羆[ゆうひ, yuuhi] (n) (obsc) bear; valiant person [Add to Longdo]
猛勢[もうせい;もうぜい, mousei ; mouzei] (n) (1) (arch) (usu. もうせい) great strength; (2) (arch) courageous army; valiant troops [Add to Longdo]
猛勇[もうゆう, mouyuu] (adj-na,n) valiant courage [Add to Longdo]
勇ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P) [Add to Longdo]
勇夫[ゆうふ, yuufu] (n) valiant man [Add to Longdo]
洸洸;洸々[こうこう, koukou] (n) valiant; brave; surge (of water) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 valiant
   adj 1: having or showing valor; "a valiant attempt to prevent
       the hijack"; "a valiant soldier" [syn: {valiant},
       {valorous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top