ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vacant

V EY1 K AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vacant-, *vacant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vacant(adj) (สิ่ง) ที่ยังว่าง, See also: ที่ยังไม่มีคนใช้, ที่ยังไม่ถูกครอบครอง, Syn. empty, unoccupied, Ant. inhabited, occupied
vacant(adj) (ตำแหน่ง) ว่าง, See also: ไม่เต็ม, Syn. empty
vacant(adj) ปราศจากความคิด, See also: ซึ่งไม่รับรู้, ซึ่งไม่เข้าใจ, ว่างเปล่า, เหม่อลอย, Syn. blank, foolish, unintelligent, Ant. intelligent
vacant(adj) (เวลา) ว่าง, Syn. free, idle
vacantly(adv) อย่างว่าง, See also: ยังไม่มีคนใช้
vacantness(n) ความว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vacant(เว'เคินทฺ) adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ไม่ได้ถูกครอบครอง,ไม่ได้ใช้,ไม่ได้ทำงาน., See also: vacantly adv. vacantness n., Syn. empty, unrented, abandoned

English-Thai: Nontri Dictionary
vacant(adj) ว่าง,เหม่อ,ใจลอย,ขาดปัญญา,ว่างเปล่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vacantว่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacant estateทรัพย์มรดกไม่มีผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacant possessionการปล่อยว่างการครอบครอง, ทรัพย์ปลอดพันธะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacantia bona (L.)ทรัพย์ไม่มีเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vacantApparently that shabby flat is vacant.
vacantA seat became vacant at that station.
vacantBe left vacant.
vacantHe was standing there with a vacant look.
vacantHow about playing catch in the vacant lot near by?
vacantIs there a vacant seat?
vacantShe parked her car in a vacant lot.
vacantThe house is vacant.
vacantThe post will fall vacant.
vacantThere being no vacant seat in the bus, I kept on standing.
vacantThere being no vacant seat in the bus, I stood all the way.
vacantThere being no vacant seats on the bus, I was kept standing all the way to the station.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ร้าง(n) vacant land, See also: deserted place, wasteland, Example: เมื่อซื้อที่แล้วไม่ได้มาปลูกบ้าน ปล่อยให้เป็นที่ร้างอยู่อย่างนั้น ซอยที่อยู่บริเวณนี้จึงเป็นซอยเปลี่ยว, Count Unit: แห่ง, ที่
ว่าง(adj) empty, See also: vacant, blank, clear, void, unoccupied, uninhabited, Syn. ว่างเปล่า, Ant. เต็ม, Example: ถ้าหลังตึกมีที่ว่าง ก็ทำที่จอดรถเพิ่มขึ้นได้, Thai Definition: ที่ไม่มีอะไร
เป๋อ(v) absent-minded, See also: vacant, blank, stupid, Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, หลงๆ ลืมๆ, เผลอ, เหม่อ, เซ่อ, Example: แกอายุมากขนาดนั้นแล้ว ก็คงต้องเป๋อบ้าง, Thai Definition: หลงลืม
แปลน(adj) void, See also: vacant, Example: ถ้าสวนทุเรียนของเรามีทุเรียนแปลนเยอะก็คงขายไม่ได้ราคาดีนัก, Thai Definition: เรียกของที่มีเนื้อที่มีเปลือกหุ้มไม่รอบ เช่น ทุเรียนแปลน
ความว่าง(n) emptiness, See also: vacantness, void, Syn. ความว่างเปล่า, Thai Definition: ภาวะที่ไม่มีสิ่งใดอยู่เลย
ที่ว่างเปล่า(n) vacant, See also: space, unoccupied land, blank land, Syn. ที่ร้าง, ที่รกร้างว่างเปล่า, Count Unit: ที่, แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องว่าง[hǿng wāng] (n, exp) EN: vacant room  FR: chambre libre [f] ; chambre vacante [f]
ลอย[løi] (adv) EN: absently ; vacantly ; without provocation
เหม่อ[møe] (adj) EN: listless ; inattentive ; vacant ; distant  FR: distrait ; rêveur ; inattentif ; étourdi
เหม่อลอย[møe løi] (v) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive  FR: être distrait ; être inattentif
เหม่อลอย[møe løi] (adj) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted  FR: distrait ; inattentif
เหม่อมอง[møe møng] (v, exp) EN: be inattentive ; be vacant ; be abstracted  FR: être inattentif
แปลน[plaēn] (adj) EN: void ; vacant
ร้าง[rāng] (adj) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied  FR: désert ; abandonné
ทรัพย์ไม่มีเจ้าของ[sap mai mī jaokhøng] (n, exp) EN: bona vacante
สูญ[sūn] (adj) EN: empty ; blank ; void ; vacant

CMU English Pronouncing Dictionary
VACANT V EY1 K AH0 N T
VACANTI V AH0 K AE1 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vacant (j) vˈɛɪkənt (v ei1 k @ n t)
vacantly (a) vˈɛɪkəntliː (v ei1 k @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空地[kòng dì, ㄎㄨㄥˋ ㄉㄧˋ, ] vacant land; open space, #13,635 [Add to Longdo]
楞子眼[léng zi yǎn, ㄌㄥˊ ㄗ˙ ㄧㄢˇ, ] vacant look of a drunk or imbecile [Add to Longdo]
空房间[kōng fáng jiān, ㄎㄨㄥ ㄈㄤˊ ㄐㄧㄢ, / ] vacant room [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとり[uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
がらがら[garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
つくねんと[tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone [Add to Longdo]
ぼそっと;ぼさっと[bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper [Add to Longdo]
ぼんやり[bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k,vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k,vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) [Add to Longdo]
閑地[かんち, kanchi] (n) quiet place; vacant land; fallow ground; undemanding job; sinecure; life of leisurely retirement [Add to Longdo]
虚ろな表情;うつろな表情;空ろな表情[うつろなひょうじょう, utsuronahyoujou] (exp,n) vacant expression (on one's face); blank expression [Add to Longdo]
虚ろな目[うつろなめ, utsuroname] (n) vacant eyes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vacant
   adj 1: void of thought or knowledge; "a vacant mind"
   2: without an occupant or incumbent; "the throne is never
     vacant"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top