ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uttermost

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uttermost-, *uttermost*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uttermost(adj) เต็มที่, See also: สุดขีด, สุดเหวี่ยง, Syn. utmost
uttermost(n) ระดับสูงสุด, See also: จำนวนมากที่สุด, Syn. utmost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uttermost(อัท'เทอโมสทฺ') adj.,n. (จำนวน,ระดับ) เต็มที่,สุดขีด,ไกลสุด,สมบูรณ์,ยิ่งยวด,มากสุด,สูงสุด., Syn. extreme, utmost, greatest

English-Thai: Nontri Dictionary
uttermost(adj) ที่สุด,เต็มที่,ยิ่งยวด,สูงสุด,สุดขีด
uttermost(n) ระดับสูงสุด,ความเต็มที่,ความยิ่งยวด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uttermost (n) ˈʌtəmoust (uh1 t @ m ou s t)
uttermosts (n) ˈʌtəmousts (uh1 t @ m ou s t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uttermost
   adj 1: of the greatest possible degree or extent or intensity;
       "extreme cold"; "extreme caution"; "extreme pleasure";
       "utmost contempt"; "to the utmost degree"; "in the
       uttermost distress" [syn: {extreme}, {utmost(a)},
       {uttermost(a)}]
   2: (comparatives of `far') most remote in space or time or
     order; "had traveled to the farthest frontier"; "don't go
     beyond the farthermost (or furthermost) tree"; "explored the
     furthest reaches of space"; "the utmost tip of the peninsula"
     [syn: {farthermost}, {farthest}, {furthermost}, {furthest},
     {utmost}, {uttermost}]
   n 1: the greatest possible degree; "he tried his utmost" [syn:
      {utmost}, {uttermost}, {maximum}, {level best}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top