ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

utensil

Y UW0 T EH1 N S AH0 L   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -utensil-, *utensil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utensil[N] เครื่องใช้ภายในบ้าน, See also: เครื่องมือ, เครื่องใช้, อุปกรณ์, Syn. equipment, implement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
utensil(ยูเทน'เซิล) n. เครื่องใช้ในครัว,เครื่องใช้,เครื่องมือ,ของใช้,ภาชนะ., Syn. tool,vessel
kitchen utensils =kitchen(ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
utensil(n) เครื่องใช้,เครื่องมือ,ภาชนะ,ข้าวของเครื่องใช้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[JOEY CLANGING UTENSILS][JOEY CLANGING UTENSILS] The One with the Sonogram at the End (1994)
Cooks move fast. Sharp utensils, hot metal, keep your arms in.กุ๊กต้องขยับเขยื้อนไวๆ มีดต้องคม เตาต้องร้อน แขนต้องเก็บเข้าข้างใน Ratatouille (2007)
- Really. Plastic utensils.จานช้อนพลาสติกด้วย Henry Poole Is Here (2008)
If I can just... Gotta get my phone and writing utensil.ผมขอเก็บโทรศัพท์ Chuck Versus First Class (2010)
I'm planning on eating with utensils, not my hands.เพราะผมกินด้วยช้อนส้อม ไม่ได้ใช้มือกิน Assassins (2011)
Don't forget the utensils.อย่าลืมช้อนซ้อมล่ะ Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
The kitchen was scaled down to a 9-year-old's level so he could microwave his own meals, get food and utensils from the pantry.ห้องครัวถูกปรับให้เหมาะกับความสูงของเด็ก 9 ขวบ ดังนั้นเขาจึงใช้ไมโครเวฟอุ่นอาหาร หาของกิน และหยิบเครื่องครัวได้ From Childhood's Hour (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
utensilAt that shop they deal in kitchen utensils.
utensilDon't forget to bring kitchen utensils such as knives and cooking pots.
utensilI want to buy cooking utensils in one lot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาชนะ[N] container, See also: utensil, ware, vessel, receptacle, Example: ถ้าของคาวหวานเต็มบาตร เด็กวัดก็จะถ่ายใส่ภาชนะอื่นแทน, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ
เครื่องบริขาร[N] utensils for the monks, See also: the eight requisites for monks, Syn. เครื่องใช้, ของใช้, บริภัณฑ์, Example: เขาถวายเครื่องบริขารแก่พระสงฆ์, Thai definition: เครื่องใช้สอยของพระภิกษุในพระพุทธศาสนามี 8 อย่าง คือ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ เข็ม ประคดเอว กระบอกกรองน้ำ (ธมกรก), สมณบริขาร ก็เรียก, Notes: (บาลี)
เครื่องใช้[N] utensil, See also: equipment, tool, implement, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้สอย, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักตีมีด ทำขวาน หรือทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขายนักท่องเที่ยว, Count unit: ชิ้น
ผอก[N] container, See also: utensil, Syn. ข้าวห่อ, Example: แม่ตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมผอกให้พ่อนำไปกินกลางวันทุกวัน, Thai definition: ข้าวที่เอาไปกิน
ของใช้[N] appliance, See also: utensils, wares, Syn. บริภัณฑ์, เครื่องใช้, ข้าวของเครื่องใช้, สิ่งของ, Ant. ของกิน, Example: ของใช้ทุกอย่างในโรงแรมน่าจับต้องทุกชิ้น, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ของสำหรับใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
เครื่องใช้[n.] (khreūangchai) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ;device ; machine   FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m]
เครื่องใช้สอย[n.] (khreūangchaisøi) EN: equipment ; tool ; implement ; utensil ; instrument ; ware   
เครื่องหุงต้ม[n. exp.] (khreūang hungtom) EN: cooking utensils   FR: ustensile de cuisine [m]
เครื่องครัว[n. exp.] (khreūangkhrūa) EN: kitchen utensil ; kitchen equipment ; kitchen ware   FR: ustensile de cuisine [m]
ภาชนะ[n.] (phāchana) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle   FR: récipient [m]
ภาชนะ[n.] (phātchana) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle   FR: récipient [m] ; vaisselle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UTENSIL    Y UW0 T EH1 N S AH0 L
UTENSILS    Y UW0 T EH1 N S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
utensil    (n) jˈuːtˈɛnsɪl (y uu1 t e1 n s i l)
utensils    (n) jˈuːtˈɛnsɪlz (y uu1 t e1 n s i l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, ] utensil; implement, #284,951 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerät {n}; Gebrauchsgegenstand {m} | Geräte {pl}utensil | utensils [Add to Longdo]
Utensil {n} | Utensilien {pl}; Ausrüstung {f}utensil; piece of equipment | equipment; paraphernelia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛器[あいき, aiki] (n) favourite musical instrument, utensil, etc. [Add to Longdo]
火取[ひとり, hitori] (n) (1) incense burner; (2) utensil for carrying live charcoal [Add to Longdo]
器具[きぐ, kigu] (n) utensil; apparatus; implement; device; gadget; (P) [Add to Longdo]
器財[きざい, kizai] (n) tool; utensil; implement [Add to Longdo]
器物[きぶつ, kibutsu] (n) container; receptacle; utensil; furniture; fixture; personal property (legal); (P) [Add to Longdo]
金石[きんせき, kinseki] (n) (1) minerals and rocks; metal and stone utensils; (2) epigraph; (P) [Add to Longdo]
金物[かなもの, kanamono] (n) metal utensil; ironware; metal fittings; hardware [Add to Longdo]
銀器[ぎんき, ginki] (n) silver utensils [Add to Longdo]
什器[じゅうき, juuki] (n) utensil; appliance; furniture [Add to Longdo]
什物[じゅうもつ, juumotsu] (n) furniture; fixtures; utensil; treasure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  utensil
      n 1: an implement for practical use (especially in a household)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top