ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

user interface

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -user interface-, *user interface*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
user interfaceส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ฯ ที่ทำหน้าที่เชื่อมประสานระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับตัวเครื่องในระบบfvl ก็มีสัญลักษณ์ > (prompt) ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถ้าเป็นระบบวินโดว์ ก็หมายถึง สัญรูป (icon) ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ ก็หมายถึง จอภาพ และเมาส์ (mouse)
graphical user interfaceการใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ใช้ตัวย่อว่า GUI (อ่านว่ากุย) เป็นวิธีการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางภาพ เช่น ใช้เมาส์กดเลือกสัญรูป (icon) แทนการพิมพ์คำสั่งดังแต่ก่อน หรือการเลือกคำสั่งตามรายการเลือกที่เรียกว่า ระบบเมนู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
user interfaceส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
User interfaceส่วนต่อประสานผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์]
user interfaceส่วนต่อประสานผู้ใช้, Example: ส่วนต่อของโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้สื่อสารใ้งานคอมพิวเตอร์ได้ โดยปกติมักจะต้องกำหนด หรือออกแบบส่วนนี้ให้ใช้ง่าย [คอมพิวเตอร์]
User interfaces (Computer system)ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์]
User interfaces (Computer systems)ตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (ระบบคอมพิวเตอร) [TU Subject Heading]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人机界面[rén jī jiè miàn, ㄖㄣˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] user interface, #71,444 [Add to Longdo]
用户界面[yòng hù jiè miàn, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] user interface [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GUI[ジーユーアイ, ji-yu-ai] (n) graphical user interface; GUI; (P) [Add to Longdo]
グラフィカルユーザーインターフェース[gurafikaruyu-za-inta-fe-su] (n) {comp} graphical user interface [Add to Longdo]
グラフィカルユーザーインターフェイス[gurafikaruyu-za-inta-feisu] (n) {comp} graphical user interface [Add to Longdo]
グラフィカルユーザインタフェース[gurafikaruyu-zaintafe-su] (n) {comp} graphical user interface; GUI [Add to Longdo]
コマンド入力型インタフェース[コマンドにゅうりょくがたインタフェース, komando nyuuryokugata intafe-su] (n) {comp} command-oriented user interface [Add to Longdo]
ユーザーインターフェース;ユーザインタフェース[yu-za-inta-fe-su ; yu-zaintafe-su] (n) {comp} user interface [Add to Longdo]
ユーザーインターフェイス[yu-za-inta-feisu] (n) {comp} user interface [Add to Longdo]
ユーザーインタフェース[yu-za-intafe-su] (n) {comp} user interface [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフィカルユーザーインターフェース[ぐらふぃかるゆーざーいんたーふぇーす, gurafikaruyu-za-inta-fe-su] graphical user interface [Add to Longdo]
グラフィカルユーザインタフェース[ぐらふぃかるゆーざいんたふぇーす, gurafikaruyu-zaintafe-su] graphical user interface (GUI) [Add to Longdo]
ユーザーインタフェース[ゆーざーいんたふぇーす, yu-za-intafe-su] user interface [Add to Longdo]
ユーザインタフェース[ゆーざいんたふぇーす, yu-zaintafe-su] user interface [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 user interface
   n 1: (computer science) a program that controls a display for
      the user (usually on a computer monitor) and that allows
      the user to interact with the system [syn: {interface},
      {user interface}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top