ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

urgently

ER1 JH AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -urgently-, *urgently*, urgent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
urgently(adv) โดยด่วน, See also: อย่างรีบด่วน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
urgentlyA stranger beat urgently at the front door.
urgentlyThere is a matter that we would like to discuss urgently regarding club activities so please come to the staff room.
urgentlyYour prompt reply is urgently required.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างรีบด่วน(adv) immediately, See also: urgently, hastily, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ, Ant. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย, Example: การตอบข้อซักถามทางจดหมายไม่อาจทำได้อย่างรีบด่วน
โดยด่วน(adv) urgently, See also: immediately, Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน, Example: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, Thai Definition: อย่างรีบเร่งรวดเร็ว
ปัจจุบันทันด่วน(adv) suddenly, See also: urgently, abruptly, Syn. ทันทีทันใด, กะทันหัน, ทันใด, Example: พอสั่งเสียในเรื่องนี้เสร็จท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างปัจจุบันทันด่วนแสดงว่าท่านห่วงงานและทำงานจนวาระสุดท้ายของชีวิต
อาราม(adv) urgently, See also: impetuously, in haste, in a hurry, Example: เขาเห็นรังนกตกลงพื้นฝุ่นกระจาย ด้วยอารามรีบร้อนจึงคว้าขานกไว้ในมือ ทำให้มันดิ้นรนจนขนกระจาย, Thai Definition: มุ่งหมายอย่างรีบร้อน, พะวงที่จะทำการใดๆ, ตั้งหน้าตั้งตา
เฉพาะหน้า(adv) at hand, See also: urgently, Syn. ด่วน, Example: การศึกษานอกระบบก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างอาชีพให้เตรียมคนเฉพาะหน้า เพื่อรับกับสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น และจำเป็นจะต้องดำเนินการตามความเหมาะสมทันที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[ārām] (n) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry
โดยด่วน[dōi duan = dōi dūan] (adv) EN: urgently ; immediately  FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยเร่งด่วน[dōi rengduan = dōi rengdūan] (adv) EN: urgently
โดยเร็ว[dōi reo] (adv) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily  FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
พลัน[phlan] (x) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once  FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement

CMU English Pronouncing Dictionary
URGENTLY ER1 JH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
urgently (a) ˈɜːʳʤəntliː (@@1 jh @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction), #24,241 [Add to Longdo]
急着[jí zhe, ㄐㄧˊ ㄓㄜ˙, / ] urgently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
切実に[せつじつに, setsujitsuni] (adv) strongly; keenly; vividly; sincerely; urgently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 urgently
   adv 1: with great urgency; "health care reform is needed
       urgently"; "the soil desperately needed potash" [syn:
       {urgently}, {desperately}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top