ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upshot

AH1 P SH AA2 T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upshot-, *upshot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upshot[N] ผลสุดท้าย, See also: ผลลัพธ, ผลสรุป, Syn. consequence, outgrowth, aftereffect, outcome, result
upshot[N] การสรุป, Syn. conclusion
upshot of[IDM] ผลลัพธ์, See also: ผล, ผลที่ออกมาของบางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upshot(อัพ'?อท) n. การสรุป,ผลสรุป,ผลที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
upshot(n) ผลลัพธ์,ผลสรุป,สาระ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
May I assume that... the upshot of all this is that you will not be easing gracefully into retirement?ขอฉันสมมุตินะว่า ผลสรุปของเรื่องทั้งหมดนี้ ก็คือคุณจะไม่ยอมเกษียณอย่างสงบใช่ไหม Don Juan DeMarco (1994)
The upshot of the whole thing was that I was supposed to lead an organization of 500000 men which would be able to take over the functions of government...บทสรุปของเรื่องทั้งหมดก็คือ ผมได้รับการจ้างวานให้จัดตั้ง องค์กรที่มีสมาชิกราว 500,000 คน ซึ่งสามารถเข้าควบคุมกลไกของรัฐบาลได้... The Corporation (2003)
I'm sick of listening to this dirt farmer. What's the upshot?ไม่ล่ะ ฉันไม่อยากฟัง เสียงชาวไร่สกปรก ผลได้ว่าอะไร Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Our results are published in this report, but the upshot is that unr complies with every standard set forth in the international environmental management system-- iso 14001.ผลที่เราตรวจสอบทั้งหมดอยู่ใน รายงานฉบับนี้ครับ แต่ผลสรุปก็คือUNRได้ปฏิบัติตาม ทุกมาตฐานที่กำหนดไว้ ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 4 I Agree, It Wasn't Funny (2009)
The upshot is we got us a nice, big, juicy, bloody fingerprint which belongs to Señor Tuco.ซึ่งเป็นลายนิ้วมือของพ่อตูโก้ คริสมาสต์มาถึงเร็ว สู่สมาชิกในครอบครัวซารส์เดอร์ นั่นคือ มีเงื่อนไขว่า Grilled (2009)
The upshot is we caught the thief, retrieved your wallet, and then hopped on the next plane to Bagghar.สุดท้ายเราจับขโมยได้ - ที่ขโมยกระเป๋าสตางค์เธอ จากนั้นก็โดดขึ้นเครื่องบิน มาที่แบ็กการ์ The Adventures of Tintin (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดดับ[n. exp.] (jut dap) EN: end ; result ; outcome ; upshot ; ending ; death   FR: point d'arrêt [m] ; fin [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UPSHOT    AH1 P SH AA2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upshot    (n) ˈʌpʃɒt (uh1 p sh o t)
upshots    (n) ˈʌpʃɒts (uh1 p sh o t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upshot
   n 1: a phenomenon that follows and is caused by some previous
      phenomenon; "the magnetic effect was greater when the rod
      was lengthwise"; "his decision had depressing consequences
      for business"; "he acted very wise after the event" [syn:
      {consequence}, {effect}, {outcome}, {result}, {event},
      {issue}, {upshot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top