ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upset

AH0 P S EH1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upset-, *upset*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upset(adj) ที่พ่ายแพ้อย่างคาดไม่ถึง, Syn. distressed
upset(n) การพลิกคว่ำ, See also: การคว่ำ, การเปลี่ยนแปลงสิ้นเชิง, Syn. change
upset(vt) คว่ำ, See also: ทำให้พลิกคว่ำ, Syn. overturn
upset(vi) คว่ำ, See also: พลิกคว่ำ, Syn. overturn
upset(vt) ทำให้กลัดกลุ้ม, See also: ทำให้อารมณ์เสีย, Syn. disturb
upset(vt) ทำให้สะอิดสะเอียน, See also: ทำให้คลื่นไส้อาเจียน, Syn. nauseate
upset(vt) ทำให้พ่ายแพ้อย่างคาดไม่ถึง, Syn. conquer, beat
upset(n) ปัญหาที่คาดไม่ถึง
upset(n) การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง, See also: การพ่ายแพ้, Syn. loss
upset(n) อารมณ์เสีย, See also: อารมณ์ไม่ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upset(อัพเซท') vt.,vi. ทำให้คว่ำ,คว่ำ,ทำให้พลิกคว่ำ,ทำให้เสีย,ก่อกวนสิ้นเชิง,ทำให้ปราชัย,ทำให้ (ร่างกาย) ไม่ปกติ. n. การทำให้คว่ำ,การพลิกคว่ำ,การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง,ความว้าวุ่นของจิตใจ,ความสับสน. adj. พลิกคว่ำ,หงายท้อง,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,ว้าวุ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
upset(n) การหก,ความปั่นป่วน,ความรำคาญ,อารมณ์เสีย
upset(vi) หก,พลิกคว่ำ,ก่อกวน,เสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
upset allowanceระยะเผื่อยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
upset currentกระแสยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
upset current timeเวลากระแสเชื่อมยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
upset forceแรงยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
upset lengthระยะยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
upset metal; upsetโลหะยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
upset pressureความดันยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
upset speedอัตราเร็วยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
upset timeเวลาเชื่อมยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
upset travelระยะเคลื่อนยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
upsetBad weather upset our plans to go on a hike.
upsetBruce was terribly upset when his girlfriend left him, but he soon got over it.
upsetChildren easily know why he was upset.
upsetDon't be upset by sudden change of the weather.
upsetDon't get upset about small things. Try to think of things like a rich person who can afford not to argue.
upsetEverything he says upsets me.
upsetHe is always upset by her words.
upsetHe was too upset to distinguish vice from virtue.
upsetHis teacher gets really upset and throws him out.
upsetHis untimely statement has not only let the cat out of the bag but also upset the apple cart for the peace move.
upsetIchirou sounded somehow upset but my long years of hanging out with him told me that it was out and out fake.
upsetI feel a lot better now, but I know Dad's going to be real upset.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ไม่ดี[ārom mai dī] (v) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy  FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์เสีย[ārom sīa] (v) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper  FR: être d'humeur massacrante
ชนะโดยไม่คาดฝัน[chana dōi mai khāt fan] (xp) EN: upset victory
หัวเสีย[hūasīa] (adj) EN: upset
คว่ำ[khwam] (v) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat  FR: renverser ; défaire
ความทุกข์ร้อน[khwām thuk røn] (n, exp) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony
ร้อนใจ[rønjai] (adj) EN: worried ; anxious ; troubled ; agitated ; upset  FR: anxieux ; angoissé ; affligé
ทำให้ตลาดปั่นป่วน[thamhai talāt panpūan] (v, exp) EN: destabilize the market ; upset the market
ทำร้ายจิตใจ[thamrāi jitjai] (v, exp) EN: hurt one's feeling ; grieve ; sadden ; distress ; pain ; upset ; wound  FR: peiner ; attrister ; blesser
ท้องเสีย[thøngsīa] (n) EN: diarrhea = diarrhoea (Am.) ; upset stomach ; indigestion  FR: diarrhée [f] ; indigestion [f] ; courante [f] (pop.)

CMU English Pronouncing Dictionary
UPSET AH0 P S EH1 T
UPSET AH1 P S EH2 T
UPSETS AH0 P S EH1 T S
UPSETS AH1 P S EH2 T S
UPSETTING AH0 P S EH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upset (n) ˈʌpsɛt (uh1 p s e t)
upset (v) ˌʌpsˈɛt (uh2 p s e1 t)
upsets (n) ˈʌpsɛts (uh1 p s e t s)
upsets (v) ˌʌpsˈɛts (uh2 p s e1 t s)
upsetting (v) ˌʌpsˈɛtɪŋ (uh2 p s e1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dào, ㄉㄠˋ, ] upset; turn over; to tip; to pour; to go home; to the contrary; inverted, #1,009 [Add to Longdo]
[dūn, ㄉㄨㄣ, / ] upsetting (forged pieces), #99,074 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おなかを壊す;お腹を壊す;お腹をこわす[おなかをこわす, onakawokowasu] (exp,v5s) to get an upset stomach; to have a stomach ache [Add to Longdo]
どぎまぎ[dogimagi] (n,vs,adv) flurried; in a flutter; upset; nervous [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
一本取る[いっぽんとる, ippontoru] (v5r) (See 一本取られた) to beat; to gain a point; to upset [Add to Longdo]
引っ繰り返る(P);引っくり返る;ひっくり返る;引繰り返る[ひっくりかえる, hikkurikaeru] (v5r,vi) to be overturned; to be upset; to topple over; to be reversed; (P) [Add to Longdo]
気が転倒する[きがてんとうする, kigatentousuru] (exp,vs-i) to be upset; to be flurried; to be frightened (out of one's wits) [Add to Longdo]
気が動転する[きがどうてんする, kigadoutensuru] (exp,vs-i) (See 動転) to be upset; to lose one's head (through shock); to be frightened to death [Add to Longdo]
逆転優勝[ぎゃくてんゆうしょう, gyakutenyuushou] (n,vs) upset victory; come-from-behind victory [Add to Longdo]
形相[けいそう, keisou] (n) look (esp. an angry or upset look); expression [Add to Longdo]
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upset
   adj 1: afflicted with or marked by anxious uneasiness or trouble
       or grief; "too upset to say anything"; "spent many
       disquieted moments"; "distressed about her son's leaving
       home"; "lapsed into disturbed sleep"; "worried parents";
       "a worried frown"; "one last worried check of the
       sleeping children" [syn: {disquieted}, {distressed},
       {disturbed}, {upset}, {worried}]
   2: thrown into a state of disarray or confusion; "troops fleeing
     in broken ranks"; "a confused mass of papers on the desk";
     "the small disordered room"; "with everything so upset" [syn:
     {broken}, {confused}, {disordered}, {upset}]
   3: used of an unexpected defeat of a team favored to win; "the
     Bills' upset victory over the Houston Oilers"
   4: mildly physically distressed; "an upset stomach"
   5: having been turned so that the bottom is no longer the
     bottom; "an overturned car"; "the upset pitcher of milk";
     "sat on an upturned bucket" [syn: {overturned}, {upset},
     {upturned}]
   n 1: an unhappy and worried mental state; "there was too much
      anger and disturbance"; "she didn't realize the upset she
      caused me" [syn: {disturbance}, {perturbation}, {upset}]
   2: the act of disturbing the mind or body; "his carelessness
     could have caused an ecological upset"; "she was unprepared
     for this sudden overthrow of their normal way of living"
     [syn: {upset}, {derangement}, {overthrow}]
   3: a physical condition in which there is a disturbance of
     normal functioning; "the doctor prescribed some medicine for
     the disorder"; "everyone gets stomach upsets from time to
     time" [syn: {disorder}, {upset}]
   4: a tool used to thicken or spread metal (the end of a bar or a
     rivet etc.) by forging or hammering or swaging [syn: {upset},
     {swage}]
   5: the act of upsetting something; "he was badly bruised by the
     upset of his sled at a high speed" [syn: {upset}, {overturn},
     {turnover}]
   6: an improbable and unexpected victory; "the biggest upset
     since David beat Goliath" [syn: {overturn}, {upset}]
   v 1: disturb the balance or stability of; "The hostile talks
      upset the peaceful relations between the two countries"
   2: cause to lose one's composure [syn: {upset}, {discompose},
     {untune}, {disconcert}, {discomfit}]
   3: move deeply; "This book upset me"; "A troubling thought"
     [syn: {disturb}, {upset}, {trouble}]
   4: cause to overturn from an upright or normal position; "The
     cat knocked over the flower vase"; "the clumsy customer
     turned over the vase"; "he tumped over his beer" [syn:
     {overturn}, {tip over}, {turn over}, {upset}, {knock over},
     {bowl over}, {tump over}]
   5: form metals with a swage [syn: {swage}, {upset}]
   6: defeat suddenly and unexpectedly; "The foreign team upset the
     local team"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top