ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uproarious

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uproarious-, *uproarious*, uproariou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uproarious(adj) เอะอะ, See also: อึกทึก, Syn. noisy, lound, Ant. quiet
uproarious(adj) ที่มีเสียงดังเอะอะ, Syn. noisy, Ant. quiet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uproarious(อัพรอ'เรียส) adj. เอะอะ,สับสน,วุ่นวาย,โกลาหล,อึกทึกครึกโครม,เสียงดังมาก.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอิกเกริก(adv) be boisterous, See also: uproariously, loudly, Syn. อื้ออึง, สนั่น, Example: ผู้คนต่างพากันตบมือไชโยโห่ร้อง และกระโดดโลดเต้นกันอย่างเอิกเกริก เมื่อประธานาธิบดีประกาศลาออก, Thai Definition: ดังลั่น
เอิกเกริก(adj) boisterous, See also: uproarious, loud, Syn. อื้ออึง, สนั่น, Thai Definition: ดังลั่น
ตลกโปกฮา(adj) uproarious, See also: clownish, tumultuous, Example: ผมไม่ชอบละครตลกโปกฮา ชอบแบบลึกลับมากกว่า, Thai Definition: ที่มีลักษณะชวนให้ขบขันเฮฮา
กริว(v) uproariously, Syn. กริวกราว, เกรียว, เกรียวกราว, กราวเกรียว, Ant. เงียบ, สงบ, Example: พวกเราโห่กันกริวเมื่อสิ้นคำปราศรัยของเขา
ครืนครั่น(adv) clamorous, See also: uproariously, vociferously, loudly, Syn. ครื้นครั่น, กึกก้อง, สนั่น, Example: เสียงดนตรีดังครืนครั่นไปทั่วงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอิกเกริก[oēkkaroēk] (adv) EN: with great fanfare ; on a grand scale ; uproariously ; loudly
เซ็งแซ่[sengsaē] (adv) EN: uproariously
ตลกโปกฮา[talokpōkhā] (adj) EN: uproarious ; clownish ; tumultuous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uproarious (j) ˈʌprˈɔːrɪəʳs (uh1 p r oo1 r i@ s)
uproariously (a) ˈʌprˈɔːrɪəʳsliː (uh1 p r oo1 r i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哗笑[huá xiào, ㄏㄨㄚˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] uproarious laughter, #227,108 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喧々囂々;喧喧囂囂[けんけんごうごう, kenkengougou] (n,adj-no,adj-t,adv-to) (1) wild uproar; pandemonium; clamor of voices; tumult; (2) noisy; uproarious; clamorous [Add to Longdo]
喧々諤々;喧喧諤諤[けんけんがくがく, kenkengakugaku] (adj-t,adv-to) (See 侃々諤々,喧々囂々) tumultuous (with everyone voicing their opinions simultaneously); uproarious [Add to Longdo]
騒然[そうぜん, souzen] (adj-t,adv-to) noisy; confused; uproarious; (P) [Add to Longdo]
波乱(P);波瀾[はらん, haran] (n,adj-no) troubles; ups and downs; stormy, uproarious (i.e. relationship); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uproarious
   adj 1: uncontrollably noisy [syn: {rackety}, {rip-roaring},
       {uproarious}]
   2: marked by or causing boisterous merriment or convulsive
     laughter; "hilarious broad comedy"; "a screaming farce";
     "uproarious stories" [syn: {hilarious}, {screaming(a)},
     {uproarious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top