ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upkeep

AH1 P K IY2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upkeep-, *upkeep*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upkeep(n) การบำรุงรักษา, Syn. maintenance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upkeep(อัพ'คีพ) n. การบำรุงรักษา,ค่าบำรุงรักษา

English-Thai: Nontri Dictionary
upkeep(n) การทะนุบำรุง,ค่าบำรุงรักษา,ค่าใช้จ่ายประจำ

CMU English Pronouncing Dictionary
UPKEEP AH1 P K IY2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upkeep (n) ˈʌpkiːp (uh1 p k ii p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
営繕[えいぜん, eizen] (n,vs) upkeep (of equip.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upkeep
   n 1: activity involved in maintaining something in good working
      order; "he wrote the manual on car care" [syn: {care},
      {maintenance}, {upkeep}]
   2: the act of sustaining life by food or providing a means of
     subsistence; "they were in want of sustenance"; "fishing was
     their main sustainment" [syn: {sustenance}, {sustentation},
     {sustainment}, {maintenance}, {upkeep}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top