ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

update

AH0 P D EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -update-, *update*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
update(vt) ทำให้ทันสมัย, Syn. modernize
update(n) ข้อมูลทันสมัย, See also: ข้อมูลใหม่ๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
update(อัพเดท',อัพ'เดท) vt. ทำให้ทันสมัย. n. ข้อมูลใหม่ ๆ, See also: updater n., Syn. renew

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
updateปรับ(ให้เป็นปัจจุบัน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
updateปรับให้เป็นปัจจุบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
updateปรับ(ให้เป็นปัจจุบัน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
updateปรับให้เป็นปัจจุบัน, Example: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มข้อมูล เพื่อให่เป็นข้อมูลปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้อยู่ให้เป็นโปรแกรมรุ่นใหม่ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
updateCould I get you to update this data for me?
updateI prefer the updated version of his cookbook.
updateI want to update myself.
updateOn Jul 18th Mark/Space released an updated version of Missing Sync for Windows Mobile for the Mac OS X.
updateThis is to inform you of my address change. Please update your mailing list.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นำสมัย(v) be modern, See also: update, be fashionable, Syn. ล้ำสมัย, ทันสมัย, Ant. ล้าสมัย, โบราณ, เชย, Example: เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเธอนำสมัยทุกชุด, Thai Definition: เป็นสมัยใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัพเดท[apdēt] (v) EN: update   FR: mettre à jour
อัพเดท[Apdēt] (tm) EN: Update  FR: Update
ปรับปรุง[prapprung] (v) EN: improve, make better ; better ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify  FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier
ทำให้ทันสมัย[tham hai than samai] (v) EN: update  FR: actualiser ; mettre à jour

CMU English Pronouncing Dictionary
UPDATE AH0 P D EY1 T
UPDATE AH1 P D EY2 T
UPDATED AH0 P D EY1 T AH0 D
UPDATED AH1 P D EY2 T AH0 D
UPDATES AH0 P D EY1 T S
UPDATES AH1 P D EY2 T S
UPDATED(2) AH1 P D EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
update (v) ˌʌpdˈɛɪt (uh2 p d ei1 t)
updated (v) ˌʌpdˈɛɪtɪd (uh2 p d ei1 t i d)
updates (v) ˌʌpdˈɛɪts (uh2 p d ei1 t s)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
更新[こうしん, koushin] TH: ปรับปรุงใหม่  EN: update

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップデート;アップデイト[appude-to ; appudeito] (n) update [Add to Longdo]
リニューアル[rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P) [Add to Longdo]
更新[こうしん, koushin] (n,vs) renewal; update; innovation; improvement; (P) [Add to Longdo]
更新履歴[こうしんりれき, koushinrireki] (n) {comp} change log; record of updates; update history [Add to Longdo]
更新暦[こうしんれき, koushinreki] (n) {comp} (See 更新履歴) change log; record of updates; update history; what's new [Add to Longdo]
沙汰[さた, sata] (n,vs) (1) affair; state; incident; issue; matter; (2) verdict; sentence; (3) directions; orders; command; instructions; (4) notice; information; communication; news; message; tidings; update [Add to Longdo]
最終更新[さいしゅうこうしん, saishuukoushin] (exp) last-update(d) [Add to Longdo]
修正[しゅうせい, shuusei] (n,vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P) [Add to Longdo]
修正プログラム[しゅうせいプログラム, shuusei puroguramu] (n) {comp} (software) patch; updater (to correct a program flaw) [Add to Longdo]
遅延更新[ちえんこうしん, chienkoushin] (n) {comp} deferred update [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
更新[へんしん, henshin] update [Add to Longdo]
遅延更新[ちえんこうしん, chienkoushin] deferred update [Add to Longdo]
表示更新モード[ひょうじこうしんモード, hyoujikoushin mo-do] display update state [Add to Longdo]
変更可能[へんこうかんのう, henkoukannou] modifiable, changeable, updateable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 update
   n 1: news that updates your information
   v 1: modernize or bring up to date; "We updated the kitchen in
      the old house"
   2: bring up to date; supply with recent information
   3: bring to the latest state of technology

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top