ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upcountry

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upcountry-, *upcountry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upcountry(adj) ที่อยู่ในชนบท, See also: ที่อยู่ห่างไกลจากเมือง, Syn. inland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upcountry(อัพ'คันทรี) adj. บนเนิน,บนแผ่นดิน,ภายในประเทศ,ชนบท,ต่างจังหวัด,ขึ้นไกลเข้าไปจากฝั่ง,หัวเมือง. n. หัวเมือง,ต่างจังหวัด,บริเวณภายในประเทศ. adv. ไปยังบริเวณภายในประเทศ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่างจังหวัด(adj) provincial, See also: upcountry, out of town, regional, inland, Ant. เมืองหลวง, Example: ทุกคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคนใช้สมัยนี้หายากมากเพราะคนต่างจังหวัดนิยมเข้าทำงานในโรงงานกันหมด, Thai Definition: ที่อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง
ที่สูง(n) upland, See also: upcountry

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเมือง[hūameūang] (n, exp) EN: provinces ; upcountry

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upcountry (j) ˌʌpkˈʌntriː (uh2 p k uh1 n t r ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upcountry
   adj 1: of or coming from the middle of a region or country;
       "upcountry districts" [syn: {interior}, {midland},
       {upcountry}]

Are you satisfied with the result?Discussions