ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upbringing

AH1 P B R IH2 NG IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upbringing-, *upbringing*, upbring
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upbringing(n) การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน, Syn. breeding, rearing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upbringing(อัพ'บริงอิง) n. การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน, Syn. breeding, rearing

English-Thai: Nontri Dictionary
upbringing(n) การเลี้ยงดู,การอบรม,การศึกษา,การสั่งสอน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
upbringingThe children had the benefit of a good upbringing.
upbringingThey differed with each other on the care and upbringing of their children.

CMU English Pronouncing Dictionary
UPBRINGING AH1 P B R IH2 NG IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upbringing (n) ˈʌpbrɪŋɪŋ (uh1 p b r i ng i ng)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
育児[いくじ, ikuji] TH: การเลี้ยงเด็กให้เจริญเติบโต  EN: upbringing

Japanese-English: EDICT Dictionary
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
育児[いくじ, ikuji] (n,vs) childcare; nursing; upbringing; (P) [Add to Longdo]
温室育ち[おんしつそだち, onshitsusodachi] (n) sheltered upbringing [Add to Longdo]
嬢さん[とうさん, tousan] (n,n-suf) (1) (hon) (See お嬢さん・1) daughter (may be used a honorific after name); (2) (See お嬢さん・2) young lady (esp. of respectable upbringing) (may be used a honorific after name) [Add to Longdo]
生い立ち(P);生立ち;生いたち[おいたち, oitachi] (n) (1) growth; development; (2) one's early life; upbringing; personal history; (P) [Add to Longdo]
養育[よういく, youiku] (n,vs) bringing up; rearing; upbringing; (P) [Add to Longdo]
里;郷[さと, sato] (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upbringing
   n 1: properties acquired during a person's formative years
   2: helping someone grow up to be an accepted member of the
     community; "they debated whether nature or nurture was more
     important" [syn: {breeding}, {bringing up}, {fostering},
     {fosterage}, {nurture}, {raising}, {rearing}, {upbringing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top