ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

up-to-date

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -up-to-date-, *up-to-date*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
up-to-date(adj) ทันสมัย, See also: ปัจจุบัน, Syn. modern, current, stylish, Ant. old-fashioned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
up-to-date(อัพ'ทะเดท) adj. ทันสมัย,ปัจจุบัน

English-Thai: Nontri Dictionary
UP-TO-up-to-date(adj) ทันสมัย,ทันเหตุการณ์,ปัจจุบัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
up-to-dateAn up-to-date edition of the encyclopedia will come out next month.
up-to-dateI have an up-to-date dictionary.
up-to-dateThe laboratory has the most up-to-date equipment.
up-to-dateThis information is not as up-to-date as it should be.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัยใหม่(adj) modern, See also: up-to-date, new-style, new-fashioned, modern-day, newfangled, Syn. ทันสมัย, Ant. สมัยเก่า, Example: บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อวงการศิลปกรรมไทยสมัยใหม่ทุกสาขา คือ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี
ทันสมัย(adj) up-to-date, See also: modern, in the fashion, fashionable, Syn. สมัยใหม่, ล้ำสมัย, ล้ำยุค, ตามสมัยนิยม, ตามสมัย, ร่วมสมัย, Ant. ล้าสมัย, หัวเก่า, หัวโบราณ, Example: เขามักมีเรื่องทันสมัยมาเล่าให้เพื่อนฟังอยู่เสมอ, Thai Definition: เกี่ยวกับการตามสมัยที่นิยมกัน
นำสมัย(adj) modern, See also: up-to-date, fashionable, Syn. ล้ำสมัย, ทันสมัย, Ant. ล้าสมัย, โบราณ, เชย, Example: ท่านสั่งสอนลูกศิษย์ด้วยวิชาการอันนำสมัย ซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน, Thai Definition: ที่เป็นสมัยใหม่
คนสมัยใหม่(n) modernist, See also: up-to-date people, Syn. คนทันสมัย, Ant. คนล้าสมัย, Example: คนสมัยใหม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นำสมัย[namsamai] (adj) EN: modern ; up-to-date ; fashionable  FR: moderne ; actuel ; d'aujourd'hui ; contemporain ; à la page (fam.)
สมัยใหม่[samaimai] (adj) EN: modern ; up-to-date ; new-style ; new-fashioned ; modern-day ; newfangled  FR: moderne ; actuel ; contemporain
ทันสมัย[thansamai] (x) EN: modern ; fashionable ; up-to-date ; in vogue ; contemporary ; abreast of the times ; chic  FR: moderne ; à la mode ; en vogue ; au goût du jour ; à la page ; chic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
up-to-date (j) ˌʌp-tə-dˈɛɪt (uh2 p - t @ - d ei1 t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナウい[nau i] (adj-i) (See ナウ) modern (slang from the 1980s); trendy; hip; in; up-to-date [Add to Longdo]
開ける[ひらける, hirakeru] (v1,vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P) [Add to Longdo]
今日的[こんにちてき, konnichiteki] (adj-na) modern; up-to-date; (P) [Add to Longdo]
新しい(P);新らしい(io)[あたらしい, atarashii] (adj-i) new; novel; fresh; recent; latest; up-to-date; modern; (P) [Add to Longdo]
当世風[とうせいふう, touseifuu] (n,adj-no) latest (fashion, hairstyle, etc.); up-to-date [Add to Longdo]
番記者[ばんきしゃ, bankisha] (n) reporter assigned to cover a particular person in order to get the most up-to-date information [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 up-to-date
   adj 1: reflecting the latest information or changes; "an up-to-
       date issue of the magazine"
   2: in accord with the most fashionable ideas or style; "wears
     only the latest style"; "the last thing in swimwear";
     "cutting-edge technology"; "a with-it boutique" [syn: {up-to-
     date}, {cutting-edge}, {with-it}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top