ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unwise

AH0 N W AY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unwise-, *unwise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unwise(adj) ไม่ฉลาด, Syn. stupid, foolish, Ant. clever
unwisely(adv) อย่างไม่ฉลาด, Syn. imprudently, inadvisedly, impulsively, foolishly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unwise(อันไวซ') vt. ไม่ฉลาด., See also: unwisely adv., Syn. imprudent, stupid

English-Thai: Nontri Dictionary
unwise(adj) ไม่ฉลาด,ไม่มีเชาวน์,ไม่มีไหวพริบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unwiseI felt that the plan was unwise.
unwiseIt may be unwise of you to advertise your presence.
unwiseIt would be unwise, not to say stupid, of you to quit your first job after only six months.
unwiseShe ignored him, which proved unwise.
unwiseThe unwise statement by the government put up the prices again.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
โง่เง่า[ngō-ngao] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be dull ; be silly ; be uneducated ; be ignorant ; be unwise  FR: être idiot ; être ignorant ; être un imbécile

CMU English Pronouncing Dictionary
UNWISE AH0 N W AY1 Z
UNWISELY AH0 N W AY1 Z L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unwise (j) ˈʌnwˈaɪz (uh1 n w ai1 z)
unwisely (a) ˈʌnwˈaɪzliː (uh1 n w ai1 z l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不智[bù zhì, ㄅㄨˋ ㄓˋ, ] unwise [Add to Longdo]
失着[shī zhāo, ㄕ ㄓㄠ, / ] unwise move; miscalculation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
皮相浅薄[ひそうせんぱく, hisousenpaku] (n,adj-na) shallow and unwise; superficial and thoughtless [Add to Longdo]
不得策[ふとくさく, futokusaku] (adj-na,n) unwise plan; bad policy; inexpediency [Add to Longdo]
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P) [Add to Longdo]
[なまじ, namaji] (adv) (1) (uk) (See 憖い・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖い・2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]
憖い[なまじい, namajii] (adv) (1) (uk) (See 憖・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖・2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]
憖っか[なまじっか, namajikka] (adv) (1) (uk) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) halfway; half-done; incomplete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unwise
   adj 1: showing or resulting from lack of judgment or wisdom; "an
       unwise investor is soon impoverished"
   2: not appropriate to the purpose [syn: {inexpedient}, {unwise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top