ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unwelcome

AH0 N W EH1 L K AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unwelcome-, *unwelcome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unwelcome(adj) ไม่เป็นที่ต้อนรับ, See also: ไม่เป็นที่พอใจ, Syn. uninvited, Ant. welcome
unwelcome(adj) ไม่เป็นที่ต้องการ, Syn. undesirable, unwished, Ant. desirable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unwelcome(อันเวล'คัม) adj. ไม่ต้อนรับ,เมินเฉย,ไม่ต้อนรับ. vt. ปฎิบัติอย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
unwelcome(adj) ไม่พึงปรารถนา,ไม่พอใจ,ไม่ต้อนรับ

CMU English Pronouncing Dictionary
UNWELCOME AH0 N W EH1 L K AH0 M
UNWELCOMED AH0 N W EH1 L K AH0 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unwelcome (j) ˈʌnwˈɛlkəm (uh1 n w e1 l k @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不受欢迎[bù shòu huān yíng, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄏㄨㄢ ㄧㄥˊ, / ] unwelcome, #35,767 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
好ましからざる人物[このましからざるじんぶつ, konomashikarazarujinbutsu] (n) persona non grata; an unwelcome person [Add to Longdo]
有り難迷惑;ありがた迷惑;有難迷惑[ありがためいわく, arigatameiwaku] (adj-na,n) unwelcome favor; unwelcome favour; mixed blessing; white elephant [Add to Longdo]
余計者[よけいもの, yokeimono] (n) person whose presence is unwelcome, unnecessary or a nuisance; fifth wheel; third wheel; interloper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unwelcome
   adj 1: not welcome; not giving pleasure or received with
       pleasure; "unwelcome publicity"; "unwelcome
       interruptions"; "unwelcome visitors" [ant: {welcome}]
   2: not welcome; "unwelcome publicity" [syn: {unwelcome},
     {unwished}, {unwished-for}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top