ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unwavering

AH0 N W EY1 V ER0 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unwavering-, *unwavering*, unwaver
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My companions consider themselves... to be the foremost among God's creatures... and treat Africa and all things African with an unwavering contempt.สหายของฉันคิดว่าตัวเอง ... จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในหมู่ของพระเจ้า ... และรักษาแอฟริกาและทุกสิ่งที่ แอฟริกันที่มีการดูถูกไม่เปลี่ยนแปลง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
For an unwavering dream!มันคือนักดาบฮัมเพลง อะไรนะ One Piece: Wan pîsu (1999)
Beyond the skill and strength I'm told you possess, the first requirement is an absolute and unwavering loyalty to me, your king.จากฝีมือและความแข็งแกร่ง ที่ข้าฝีกฝนเจ้ามา คำสั่งแรกคือ ความภักดีต่อข้า โดยไม่มีข้อแม้ ต่อกษัตริย์ของเจ้า The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
And though the city is on the very cutting edge of technology, nothing... replaces your unwavering sense of right and wrong and your eyes and ears on the street.แม้ว่า เมืองนี้ จะเป็นเมืองที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี... แต่ไม่มีสิ่งได้ทดแทน ประสาทสัมผัสของพวกคุณ Pilot (2010)
He'd have his unwavering loyalty.ตัวหลักจะได้ความภักดีที่เลี่ยงไม่ได้จากคริส Middle Man (2010)
Monks of his order are unwavering in their obedience to the virgin oracle.พวกนี้เชื่อเทพพยากรณ์ไม่เปลี่ยนแปลง Immortals (2011)
And for upholding the highest standards of the Order of Seekers and demonstrating unwavering faith to the Chantry,และจากการส่งเสริมของสภาสูงแห่งซีคเกอร์ การกระทำและความทุ่มเทให้กับวิหาร, Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
I would like to express my gratitude for your unwavering support through these incredibly challenging times.ฉันอยากจะแสดงความกตัญญู สำหรับการสนับสนุนของคุณ นี่มันเป็นเวลาที่ท้าทายเหลือเชื่อ Penance (2012)
My unwavering optimism?เพราะฉันเป็นคนโลกสวย Bag Man (2013)
Not unwavering hatred for a ruthless vampireไม่ใช่มุ่งเป้าไปที่การเกลียดแวมไพร์เลือดเย็น The Walking Dead (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แน่ว[naēo] (adj) EN: straight ; direct ; unwavering ; vertical   FR: direct
แน่วแน่[naēonaē] (adj) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering  FR: résolu

CMU English Pronouncing Dictionary
UNWAVERING AH0 N W EY1 V ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unwavering (j) ˈʌnwˈɛɪvərɪŋ (uh1 n w ei1 v @ r i ng)
unwaveringly (a) ˈʌnwˈɛɪvərɪŋliː (uh1 n w ei1 v @ r i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃっきり[shakkiri] (adv) (See しゃきっと,すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk [Add to Longdo]
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]
腹が据わる;腹がすわる[はらがすわる, haragasuwaru] (exp,v5r) to have guts; to be unwavering in one's resolution [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) (1) (sometimes written as 生命) (See 生命) life; life force; (2) lifetime; lifespan; (3) most important thing; foundation; core; (4) (arch) paired tattoos of the "life" kanji on the upper arms of a man and woman (indicating unwavering love); (5) (arch) fate; destiny; karma; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unwavering
   adj 1: marked by firm determination or resolution; not shakable;
       "firm convictions"; "a firm mouth"; "steadfast resolve";
       "a man of unbendable perseverence"; "unwavering loyalty"
       [syn: {firm}, {steadfast}, {steady}, {stiff},
       {unbendable}, {unfaltering}, {unshakable}, {unwavering}]
   2: not showing abrupt variations; "spoke in a level voice"; "she
     gave him a level look"- Louis Auchincloss [syn: {level},
     {unwavering}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top