ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unvarying

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unvarying-, *unvarying*, unvary
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unvaryingOnly in novels do you find individuals who live out their whole life with unvarying character.
unvaryOnly in novels do you find individuals who live out their whole life with unvarying character.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unvarying (j) ˈʌnvˈɛəʳrɪɪŋ (uh1 n v e@1 r i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不变[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] constant; unvarying; (math.) invariant, #4,183 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gleichbleibend {adv}unvaryingly [Add to Longdo]
gleichbleibendunvarying [Add to Longdo]
unveränderlichunvarying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unvarying
   adj 1: unvarying in nature; "maintained a constant temperature";
       "principles of unvarying validity" [syn: {changeless},
       {constant}, {invariant}, {unvarying}]
   2: lacking variety [syn: {unvaried}, {unvarying}] [ant:
     {varied}]
   3: always the same; showing a single form or character in all
     occurrences; "a street of uniform tall white buildings" [syn:
     {uniform}, {unvarying}] [ant: {multiform}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top