ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unusual

AH0 N Y UW1 ZH UW2 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unusual-, *unusual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unusual(adj) ผิดปกติ, See also: ผิดจากธรรมดา, Syn. uncommon, Ant. common
unusual(adj) ประหลาด, See also: แปลกปลอม, Syn. strange, Ant. common, usual
unusual(adj) ไม่ธรรมดา, See also: พิเศษ, Syn. distinguished, remarkable, Ant. ordinary
unusual(adj) เป็นข้อยกเว้น
unusually(adv) เป็นพิเศษ, See also: อย่างน่าทึ่ง, Syn. extraordinarily, Ant. ordinarily
unusualness(n) การผิดจากธรรมดา, Syn. peculiarity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unusual(อันยู'?วล) adj. ผิดธรรมดา,เป็นข้อยกเว้น., See also: unusually adv. unusualness n., Syn. odd, rare, alien

English-Thai: Nontri Dictionary
unusual(adj) ผิดธรรมดา,ผิดปกติ,เป็นข้อยกเว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unusual punishmentการลงโทษอย่างผิดธรรมดา, การลงโทษอย่างวิตถาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unusualDon't you smell something unusual?
unusualHe has an unusual ability in English.
unusualHe is endowed with unusual ability in mathematics.
unusualHe is possessed by an unusual idea.
unusualHe recounted his unusual experiences.
unusualHer unusual behavior gave rise to our suspicions.
unusualHe told his stories in a very unusual way.
unusualIf you ask me, she's a little unusual.
unusualI heard an unusual sound.
unusualI hear that you are having an unusually cold winter.
unusualI like to serve unusual foods at my dinner parties.
unusualI'm coming to your party and bringing you an unusual present.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิปริต(adj) abnormal, See also: unusual, irregular, strange, Syn. แปรปรวน, Example: ์จิตแพทย์ลงความเห็นว่านักโทษคนนี้มีจิตที่วิปริตฟั่นเฟือนไปแล้ว, Thai Definition: ที่ผิดปกติ
ผิดปรกติ(adj) unusual, See also: abnormal, irregular, uncommon, offbeat, atypical, Example: เมื่อเกิดอารมณ์ผิดปกติ เด็กจะทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัว, Thai Definition: ที่แปลกไปจากธรรมดา, ที่ไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น
พิเรน(adj) abnormal, See also: unusual, queer, odd, extraordinary, uncommon, Syn. แผลง, วิตถาร, Example: ข้าไม่ตอบปัญหาพิเรนแบบนี้ของแกให้ปวดหัวหรอก, Thai Definition: ผิดแปลกไปจากธรรมดา, ออกนอกแบบที่เคยเป็นมา
แปลกปลอม(adj) unusual, See also: strange, odd, uncommon, Syn. ผิดปกติ, แปลกๆ, Ant. ปกติ, Example: ในบ้านต้องมีสิ่งแปลกปลอมบางอย่างอยู่แน่ๆ เพราะสุนัขเห่าทั้งวัน, Thai Definition: ที่มีสิ่งอื่นหรือพวกอื่นปนเข้ามา
เอาอยู่(adv) unusually, Syn. เอาการ, เอาเรื่อง, Thai Definition: ยิ่งกว่าธรรมดา
ผิดหูผิดตา(adv) unusual, See also: strange (to the eyes/ears), Syn. แปลกตา, Example: ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆ ลำคลองสายนี้เปลี่ยนไปอย่างผิดหูผิดตาแทบจำไม่ได้, Thai Definition: อย่างผิดสังเกต, อย่างผิดแปลกไปจากเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉีกแนว[chīknaēo] (x) EN: unique ; uncommon ; unusual ; odd  FR: unique
ไม่ธรรมดา[mai thammadā] (adj) EN: uncommon ; strange ; unusual ; odd ; peculiar  FR: inhabituel
พิกล[phikon] (adj) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; queer ; odd ; strange ; funny  FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
พิเศษ[phisēt] (adj) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular  FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)
ผิดหูผิดตา[phit hū phit tā] (adj) EN: unusual ; strange (to the eyes/ears)
ผิดปกติ[phitpakati = phitpokkati] (adj) EN: abnormal ; unusual ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous  FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดเพี้ยน[phitphīen] (adj) EN: inaccurate ; off ; at variance with ; not in line with ; deviating ; strange ; unusual ; odd ; queer ; excentric
ผิดประหลาด[phitpralāt] (adj) EN: unusual ; untoward
ผิดปรกติ[phitprokkati] (adj) EN: unusual
พิสดาร[phitsadān] (adj) EN: queer ; strange ; odd ; uncommon ; unusual ; particular ; extraordinary

CMU English Pronouncing Dictionary
UNUSUAL AH0 N Y UW1 ZH UW2 AH0 L
UNUSUAL AH0 N Y UW1 ZH W AH0 L
UNUSUALLY AH0 N Y UW1 ZH UW2 AH0 L IY0
UNUSUALLY AH0 N Y UW1 ZH W AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unusual (j) ˈʌnjˈuːʒuəʳl (uh1 n y uu1 zh u@ l)
unusually (a) ˈʌnjˈuːʒuəʳliː (uh1 n y uu1 zh u@ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非常[fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ, ] unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional, #231 [Add to Longdo]
别致[bié zhì, ㄅㄧㄝˊ ㄓˋ, / ] unusual, unique, #14,574 [Add to Longdo]
反常[fǎn cháng, ㄈㄢˇ ㄔㄤˊ, ] unusual; abnormal, #19,191 [Add to Longdo]
异状[yì zhuàng, ㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] unusual state; different condition, #54,495 [Add to Longdo]
不寻常[bù xún cháng, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄣˊ ㄔㄤˊ, / ] unusual; curious; somewhat extraordinary [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungebräuchlich {adj} | ungebräuchlicher | am ungebräuchlichstenunusual | more unusual | most unusual [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that [Add to Longdo]
ひょんな[hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious [Add to Longdo]
らしくない[rashikunai] (adj-i) (See らしい) unusual; different [Add to Longdo]
ユニーク(P);ユーニーク[yuni-ku (P); yu-ni-ku] (adj-na,n) unique; individual; original; unusual; (P) [Add to Longdo]
[い, i] (n,adj-na) (1) difference (of opinion); (adj-na) (2) strange; odd; unusual; (pref) (3) different [Add to Longdo]
異;殊[こと;け, koto ; ke] (n,adj-na,n-pref) (1) (こと only) (arch) difference (from one another); different thing; other; (adj-na) (2) unusual; extraordinary [Add to Longdo]
異な[いな, ina] (adj-pn) strange; odd; unusual [Add to Longdo]
異なり[ことなり, kotonari] (adj-f) unlike; unique; unusual [Add to Longdo]
異数[いすう, isuu] (n,adj-no) unusual; exceptional; phenomenal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unusual
   adj 1: not usual or common or ordinary; "a scene of unusual
       beauty"; "a man of unusual ability"; "cruel and unusual
       punishment"; "an unusual meteorite" [ant: {usual}]
   2: being definitely out of the ordinary and unexpected; slightly
     odd or even a bit weird; "a strange exaltation that was
     indefinable"; "a strange fantastical mind"; "what a strange
     sense of humor she has" [syn: {strange}, {unusual}] [ant:
     {familiar}]
   3: not commonly encountered; "two-career families are no longer
     unusual"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top