ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unstable

AH0 N S T EY1 B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unstable-, *unstable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unstable(adj) ซึ่งไม่แน่นอน, See also: ซึ่งผันแปร, ซึ่งไม่สม่ำเสมอ
unstable(adj) ไม่แน่นอน, See also: ไม่มั่นคง, ไม่สม่ำเสมอ, Syn. unsteady, uncertain, Ant. firm
unstable(adj) เปลี่ยนแปลง, See also: ผันผวน, เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, Syn. changeable, Ant. unchangeable
unstable(adj) ไม่สามารถวางใจได้, See also: ไม่สามารถแน่ใจได้, Syn. unreliable, Ant. reliable
unstable(adj) ที่มีอารมณ์ผันผวน, See also: ที่มีอารมณ์ไม่แน่นอน, อารมณ์แปรปรวน, ป่วยทางใจ, Syn. sensitive, Ant. stable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unstable(อันสเท'เบิล) adj. ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่สม่ำเสมอ, See also: unstableness n. unstably adv., Syn. unsteady, fluctuating, Ant. stable

English-Thai: Nontri Dictionary
unstable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่สม่ำเสมอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
unstable compoundสารประกอบไม่เสถียร, สารประกอบที่ไม่อยู่ตัว  อาจจะสลายตัวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสารอื่นได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
unstable equilibriumสมดุลไม่เสถียร, สมดุลของวัตถุที่เมื่อออกแรงกระทำให้วัตถุเอียงจากเดิมแล้ว ศูนย์กลางมวลของวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ในที่ต่ำกว่าเดิม พลังงานศักย์ของวัตถุจะลดลง วัตถุจะล้ม และไม่สามารถกลับมาวางตัวในลักษณะเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Unstable isotopeไอโซโทปไม่เสถียร, ไอโซโทปที่มีการสลายกัมมันตรังสี (ดู Radioisotope ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unstableFuture prospects for ASEAN seem unstable, no matter how you look at it.
unstableThe political situation was, to say the least, extremely unstable during the next ten years of his reign.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่นคลอน(adj) unstable, See also: unsteady, infirm, shaky, insecure, wobbly, Syn. ง่อนแง่น, คลอนแคลน, Example: ผู้สื่อข่าวรุมถามถึงสภาพอันสั่นคลอนของเก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทย, Thai Definition: ไม่มั่นคง
คลอนแคลน(adj) unstable, See also: unsteady, infirm, Syn. ง่อนแง่น, สั่นคลอน, วอกแว่ก, Ant. หนักแน่น, มั่นคง, Example: คนที่มีสภาพจิตใจคลอนแคลนและขาดความมั่นคงอยู่แล้วตั้งแต่วัยเด็กอาจปรับตัวเข้ากับสังคมยากเมื่อโตขึ้น, Thai Definition: ไม่มั่นคง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจง่าย[jai-ngāi] (v) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced
กลับกลอก[klapkløk] (adj) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable  FR: versatile ; changeant ; instable
สั่นคลอน[sankhløn] (v) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver
สั่นคลอน[sankhløn] (adj) EN: unstable; unsteady; infirm; shaky; insecure; wobbly
ทะเลบ้า[thalē bā] (n, exp) EN: turbulent sea ; violent sea ; unstable sea ; stormy sea  FR: mer déchaînée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSTABLE AH0 N S T EY1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unstable (j) ˈʌnstˈɛɪbl (uh1 n s t ei1 b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不稳定[bù wěn dìng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, / ] unstable, #7,680 [Add to Longdo]
不稳[bù wěn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ, / ] unstable; unsteady [Add to Longdo]
不稳平衡[bù wěn píng héng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, / ] unstable equilibrium [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
haltlos {adj} | haltloser | am haltlosestenunstable | more unstable | most unstable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
腰高[こしだか, koshidaka] (adj-na,n) overbearing; unstable wrestling stance [Add to Longdo]
漂う[ただよう, tadayou] (v5u,vi) (1) to drift; to float; (2) to waft (e.g. a scent); to hang in the air; (3) to be in the air (e.g. a feeling or mood); (4) to wander; to walk around aimlessly; (5) (arch) to be unsteady; to be unstable; (6) (arch) to falter; to flinch; to wince; (7) (arch) to live in unreliable circumstances; (P) [Add to Longdo]
不安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] (n) {comp} unstable state; metastable state; quasistable state [Add to Longdo]
浮き草;浮草;浮き萍;萍[うきくさ, ukikusa] (n) (1) floating weed; (2) (uk) greater duckweed (Spirodela polyrhiza); (adj-no) (3) precarious; unstable [Add to Longdo]
浮き草稼業[うきぐさかぎょう, ukigusakagyou] (n) precarious trade; unstable occupation; itinerant trade [Add to Longdo]
浮き足;浮足[うきあし, ukiashi] (n) (1) standing on the balls of the feet; unsteady step; unstable stance; (2) having one's feet off the ground; reeling (from); swept away (by); in an ecstasy (of) [Add to Longdo]
浮草稼業[うきぐさかぎょう, ukigusakagyou] (n) precarious trade; unstable occupation; itinerant trade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] unstable state, metastable state, quasistable state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unstable
   adj 1: lacking stability or fixity or firmness; "unstable
       political conditions"; "the tower proved to be unstable
       in the high wind"; "an unstable world economy" [ant:
       {stable}]
   2: highly or violently reactive; "sensitive and highly unstable
     compounds"
   3: affording no ease or reassurance; "a precarious truce" [syn:
     {precarious}, {unstable}]
   4: suffering from severe mental illness; "of unsound mind" [syn:
     {mentally ill}, {unsound}, {unstable}]
   5: disposed to psychological variability; "his rather unstable
     religious convictions"
   6: subject to change; variable; "a fluid situation fraught with
     uncertainty"; "everything was unstable following the coup"
     [syn: {fluid}, {unstable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top