ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unripe

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unripe-, *unripe*
Possible hiragana form: うんりぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unripe(adj) ยังไม่สุก, See also: ยังไม่แก่, ยังไม่โตเต็มที่, Syn. green, Ant. ripe

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่าม(adj) unripe, See also: half-ripe, nearly ripe, almost ripe, Syn. จวนสุก, Example: เขาชอบกินทุเรียนห่ามๆ เขาบอกว่ามันกรอบดี
อ่อน(adj) immature, See also: unripe, green, Example: มะเขือนี้ถ้าผลอ่อนจะไม่ขม, Thai Definition: ที่ยังมีอายุไม่มาก
ดิบ(adj) unripe, See also: green, young, Syn. ไม่สุก, Ant. สุก, Example: แม่ชอบกินมะม่วงดิบ, Thai Definition: ยังไม่สุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดิบ[dip] (adj) EN: unripe ; green ; young  FR: vert ; pas mûr ; brut
ไม่สุก[mai suk] (adj) EN: unripe
อ่อน[øn] (adj) EN: immature ; unripe ; green ; young  FR: vert ; pas mûr ; jeune

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unripe (j) ˈʌnrˈaɪp (uh1 n r ai1 p)
unripened (j) ˈʌnrˈaɪpənd (uh1 n r ai1 p @ n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unreif {adj} | unreifer | am unreifstenunripe | more unripe | most unripe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
実山椒[みさんしょう, misanshou] (n) (See 山椒) green Japanese peppercorn; unripe Japanese peppercorn [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] (n) astringent (puckery) juice (of unripe persimmons) [Add to Longdo]
青(P);蒼;碧[あお, ao] (n) (1) blue; (2) green; (3) (abbr) (See 青信号) green light; (4) (See 青毛) black (horse coat color); (pref) (5) immature; unripe; young; (P) [Add to Longdo]
青い(P);蒼い(oK);碧い(oK)[あおい, aoi] (adj-i) (1) blue; green; (2) (青い, 蒼い only) pale; (3) (青い, 蒼い only) unripe; inexperienced; (P) [Add to Longdo]
青梅[あおうめ, aoume] (n) unripe plum; (P) [Add to Longdo]
梅酒[うめしゅ, umeshu] (n) sake with plums; unripe Japanese apricots soaked in spirits; (P) [Add to Longdo]
末生り;末成り;末成(io)[うらなり, uranari] (n) (1) (See 本生り) fruit grown near the tip of the vine (hence stunted and unripe); (2) weak-looking fellow; pale-faced man; pasty-faced man; pallid man [Add to Longdo]
未熟[みじゅく, mijuku] (adj-na,n,adj-no) inexperience; unripeness; raw; unskilled; immature; inexperienced; (P) [Add to Longdo]
[みよさ, miyosa] (n) (col) (See 粃・しいな・2) unripe fruit [Add to Longdo]
粃;秕[しいな;しいだ(粃)(ok);しいら(粃)(ok), shiina ; shiida ( shiina )(ok); shiira ( shiina )(ok)] (n) (1) empty grain husk; immature ear (e.g. wheat); hollow object; (2) unripe fruit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unripe
   adj 1: not fully developed or mature; not ripe; "unripe fruit";
       "fried green tomatoes"; "green wood" [syn: {green},
       {unripe}, {unripened}, {immature}] [ant: {mature},
       {ripe}]
   2: not fully prepared

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top