ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unrefined

AH2 N R IY0 F AY1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unrefined-, *unrefined*, unrefin, unrefine
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอมปน(adj) impure, See also: unrefined, adulterated, mixed, debased, Example: ตำรวจพบสารปลอมปนในเฮโรอีน, Thai Definition: ที่ไม่บริสุทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลือหยาบ[kleūa yāp] (n, exp) EN: unrefined salt ; crude salt  FR: gros sel [m]
ปลอมปน[plømpon] (adj) EN: impure ; unrefined ; adulterated ; mixed ; debased

CMU English Pronouncing Dictionary
UNREFINED AH2 N R IY0 F AY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unrefined (j) ˌʌnrɪfˈaɪnd (uh2 n r i f ai1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎこちない(P);ぎごちない[gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
ごつい;ごっつい[gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much [Add to Longdo]
どぶ[dobu] (n) (abbr) (See 濁酒・どぶろく) unrefined sake [Add to Longdo]
もっそり[mossori] (adv-to,adv,vs) (1) slowly; (2) unrefined [Add to Longdo]
芸がない;芸が無い[げいがない, geiganai] (exp,adj-i) (See 芸のない) lacking skill; uninspiring; unexciting; dull; unrefined; boring (from being too plain) [Add to Longdo]
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting [Add to Longdo]
原糖[げんとう, gentou] (n) unrefined sugar [Add to Longdo]
荒削り;粗削り[あらけずり, arakezuri] (adj-na,n) rough-hewn; incomplete; unrefined; still in the process of being formed [Add to Longdo]
山出し[やまだし, yamadashi] (n) (See 田舎者) bumpkin; person from the country; unrefined person recently arrived from the countryside [Add to Longdo]
諸味;醪[もろみ, moromi] (n) (1) main fermenting mash (in production of sake or soy sauce); unrefined sake or soy sauce; (adj-f) (2) unrefined; rough [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unrefined
   adj 1: not refined or processed; "unrefined ore"; "crude oil"
       [syn: {unrefined}, {unprocessed}, {crude}] [ant:
       {processed}, {refined}]
   2: (used of persons and their behavior) not refined; uncouth;
     "how can a refined girl be drawn to such an unrefined man?"
     [ant: {refined}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top