ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unmoved

AH0 N M UW1 V D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unmoved-, *unmoved*, unmov, unmove
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unmoved(adj) ซึ่งไม่เคลื่อนจากที่, See also: ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. firm, stable, motionless, static

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unmoved(อันมูฟวดฺ') adj. ไม่สะทกสะท้าน,ไม่มีเคลื่อนไหว,ไม่เกิดอารมณ์,เฉย,ไม่สงสาร,

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I know that you think I'm a bad person... because I remain unmoved by your nattering of trite platitudes to your ill-shapen students... about how the human condition can be improved by, yes, singing about it.ฉันรู้ นายคิดว่าฉันเป็นคนไม่ดี เพราะฉันไม่เห็นด้วย เวลานายพูดซ้ำซาก กับเด็กของนายเรื่อง จะเลื่อนสถานะทางสังคม ด้วยการร้องเพลง... Journey to Regionals (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unmovedThe story left him unmoved.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจจืด[jaijeūt] (adj) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved  FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé

CMU English Pronouncing Dictionary
UNMOVED AH0 N M UW1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unmoved (j) ˈʌnmˈuːvd (uh1 n m uu1 v d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忘情[wàng qíng, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄥˊ, ] unmoved; indifferent; unruffled by sentiment, #30,090 [Add to Longdo]
不动摇[bù dòng yáo, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧㄠˊ, / ] unmoved [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungerührt {adj} | ungerührter | am ungerührtestenunmoved | more unmoved | most unmoved [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unmoved
   adj 1: emotionally unmoved; "always appeared completely unmoved
       and imperturbable" [syn: {unmoved(p)}, {unaffected},
       {untouched}] [ant: {affected}, {moved(p)}, {stirred},
       {touched}]
   2: being in the original position; not having been moved; "the
     archeologists could date the vase because it was in-situ";
     "an in-situ investigator" [syn: {in-situ}, {unmoved}]

Are you satisfied with the result?Discussions