ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unkind

AH0 N K AY1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unkind-, *unkind*, unkin
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unkind(adj) ไม่เมตตา, See also: ไม่ปราณ, โหดร้าย, ใจร้าย, เหี้ยมโหด, Syn. hurtful, mean, Ant. kind
unkindly(adv) โดยไม่ปราณี, See also: ีอย่างเหี้ยมเกรียม, อย่างโหดร้าย, อย่างไม่เมตตา, Ant. kindly
unkindness(n) ความไม่มีเมตตาปรานี, Syn. cruelty, Ant. kindness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unkind(อันไคนดฺ') adj. ไม่ปรานี,ไม่เมตตา,รุนแรง,เหี้ยม,ไม่เห็นอกเห็นใจ., See also: unkindness n., Syn. harsh inhuman
unkindly(อันไคน์ดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เมตตา,ไม่ปรานี,เหี้ยม, See also: unkindliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
unkind(adj) โหดร้าย,ไม่กรุณา,เหี้ยมโหด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unkindDon't be unkind to your friends.
unkindHe is rich, but he is unkind.
unkindHer unkind words boomeranged.
unkindHe thinks me unkind, too.
unkindHis unkindness made her angry.
unkindI think him unkind.
unkindShe was unkind to him.
unkindSome people were kind and others were unkind.
unkindThough he is rich, he is unkind.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหดร้าย[hōtrāi] (adj) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind  FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจดำ[jaidam] (adj) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless  FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจจืด[jaijeūt] (adj) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved  FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจร้าย[jairāi] (adj) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean  FR: mauvais ; méchant
ความไม่มีเมตตาปรานี[khwām mai mī mēttā prānī] (n, exp) EN: unkindness
แล้งน้ำใจ[laēng nāmjai] (v, exp) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate  FR: manquer de générosité
ไม่เมตตา[mai mēttā] (adj) EN: unkind

CMU English Pronouncing Dictionary
UNKIND AH0 N K AY1 N D
UNKINDEST AH0 N K AY1 N D IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unkind (j) ˈʌnkˈaɪnd (uh1 n k ai1 n d)
unkindly (a) ˈʌnkˈaɪndliː (uh1 n k ai1 n d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻薄[kè bó, ㄎㄜˋ ㄅㄛˊ, ] unkind; harsh; cutting; mean; acrimony; to embezzle by making illegal deductions, #26,028 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lieblos {adj} | liebloser | am lieblosestenunkind | more unkind | most unkind [Add to Longdo]
unkindlichunchildlike [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つれない[tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind [Add to Longdo]
意地悪[いじわる, ijiwaru] (adj-na,n) malicious; ill-tempered; unkind; (P) [Add to Longdo]
邪険[じゃけん, jaken] (adj-na,n) hard hearted; cruel; unkind [Add to Longdo]
不親切[ふしんせつ, fushinsetsu] (adj-na,n) unkindness; unfriendliness; (P) [Add to Longdo]
不人情[ふにんじょう, funinjou] (adj-na,n) unkindness; inhumanity; heartlessness [Add to Longdo]
風樹の嘆[ふうじゅのたん, fuujunotan] (exp) regretting one's unkindness to one's deceased parents when they were alive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unkind
   adj 1: lacking kindness; "a thoughtless and unkind remark"; "the
       unkindest cut of all" [ant: {kind}]
   2: deficient in humane and kindly feelings [syn: {pitiless},
     {unkind}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top