ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

universe

Y UW1 N AH0 V ER2 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -universe-, *universe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
universe(n) ประสบการณ์ทั้งมวล
universe(n) จักรวาล, See also: สิ่งทั้งมวล, สากล, โลกทั้งหมด, Syn. cosmos, creation, existence, life, macrocosm, nature, world
universe(n) โลกและมนุษยชาติ, Syn. the natural world

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
universe(ยู'นิเวอส) n. จักรวาล,สิ่งทั้งมวล,สากล,เอกภาพ,มนุษย์ชาติทั้งหลาย,โลกทั้งหมด,ปรากฎการณ์ทั้งหลาย,สัตว์ทั้งหลาย., Syn. macrocosm, creation, cosmos, infinity

English-Thai: Nontri Dictionary
universe(n) จักรวาล,สากล,ท้องฟ้า,มวลมนุษย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
universeเอกภพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
universeเอกภพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
universeเอกภพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
universe๑. เอกภพสัมพัทธ์ [มีความหมายเหมือนกับ relative universe; universal set]๒. ประชากร [มีความหมายเหมือนกับ population] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
universe of discourseเอกภพของสรรพสาระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ln one of the countless billions of galaxies in the universe lies a medium-size star.ณ เเกเเล็กซี่หนิ่งในหลายพันล้าน ของเอกภพจักรวาล มีดาวเคราะห์ขนาดกลางดวงหนี่ง Beneath the Planet of the Apes (1970)
So I decided to leave my planet and go out into the universe and try to learn something.ผมเลยตัดสินใจออกจากดาวของผม แล้วก็ท่องไปในจักรวาล และพยายามเรียนรู้บางอย่าง The Little Prince (1974)
"There comes a time when all the cosmic tumblers have clicked into place ... and the universe opens itself up for a few seconds ... to show you what's possible.""มีช่วงเวลาหนึ่งที่ความกระจัดกระจาย ในห้วงอวกาศเริ่มเข้าที่" "และจักรวาลเปิดตัวมันเองไม่กี่วินาที" "เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าอะไรเป็นไปได้" Field of Dreams (1989)
-Trust me! The universe is mine to command, to control!ทั้งจักรวาลเป็นของข้า ข้าสามารถควบคุมทุกอย่างได้ Aladdin (1992)
This universe is mine.จักรวาลแห่งนี้เป็นของฉัน The Lawnmower Man (1992)
I'm Buzz Lightyear, Space Ranger, Universe Protection Unit.ฉันคือ บัซ ไลท์เยียล์, ทหารอวกาศ ผู้พิทักษ์จักรวาล Toy Story (1995)
As a member of the elite Universe Protection Unit of the Space Ranger Corps,ที่นั่นเป็นกลุ่มคนที่คอยพิทักษ์จักรวาล ตำรวจแห่งอวกาศ Toy Story (1995)
Because of you the security of this entire universe is in jeopardy!เพราะนายต้องปกป้อง ทางเข้าจักรวาลซึ่งเต็มไปด้วยอันตราย! Toy Story (1995)
- And the universe explodes!- และอวกาศก็ระเบิด Toy Story (1995)
If this discovery is confirmed it will be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered.หากการค้นพบนี้ได้รับการยืนยัน มันจะเป็นหนึ่งในที่สุด ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา Contact (1997)
Boy, this will really change the Miss Universe contest.Boy นี้จริงๆจะเปลี่ยนการ ประกวดมิสยูนิเวิร์ส Contact (1997)
An all-powerful God created the universe then decided not to give any proof of His existence?ขอบคุณ ทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพ พระเจ้าทรงสร้างจักรวาล แล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ให้หลักฐาน ของการดำรงอยู่ของเขาหรือไม่? Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
universeAlthough our universe is still young, theorists are busy exploring its ultimate fate.
universeAre there other universes outside our own?
universeAre we humans alone in this infinite universe?
universeAstronomy is the science of the universe.
universeGod made the universe.
universeGravity acts on everything in the universe.
universeHe was mainly interested in the origin and development of the universe.
universeI am invited to the end of the universe.
universeI am seeking the path to the end of the universe.
universeI think it is certain that there is intelligent life in this universe, but the likelihood of that life coming to Earth is practically nill.
universeIt was once believed that the earth was the center of the universe.
universeJapan will soon start to engage in the exploration of the universe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกภพ(n) universe, Example: สรรพสิ่งต่างๆ ในโลก ในระบบสุริยะ และในเอกภพมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันตามธรรมชาติ, Thai Definition: ระบบซึ่งเป็นผลรวมของกาแล็กซีทั้งหมด, Notes: (อังกฤษ)
จักรวาล(n) universe, See also: cosmos, Example: การค้นหาความเร้นลับในจักรวาลล้วนใช้รูปถ่ายทางอากาศ หรือภาพจากดาวเทียมในการสำรวจทั้งสิ้น, Thai Definition: บริเวณโดยรอบของโลก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกภพ[ēkkaphop] (n) EN: Universe  FR: Univers [m]
เอกภพมืด[ēkkaphop meūt] (n, exp) EN: Dark Universe
เอกภพสัมพัทธ์[ēkkaphop samphat] (n, exp) EN: relative universe; universal set
จักรวาล[jakkrawān] (n) EN: universe ; cosmos  FR: univers [m] ; cosmos [m] ; monde [m]
ครอบจักรวาล[khrøpjakkrawān] (adj) EN: universal ; of wide application  FR: universel
กงเกวียนกำเกวียน[kong kwīen kam kwīen] (n, exp) EN: law of universal causation ; fortune's wheel ; karma ; retribution  FR: loi universelle de causalité [f] ; roue de la fortune [f] ; karma [m] ; rétribution des actes [f]
เมรุ[mēn] (x) EN: sacred mountain in the middle of the universe ; mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world  FR: montagne d'Indra [f]
นางสาวจักรวาล[nāngsāo Jakkrawān] (n, exp) EN: Miss Universe  FR: miss Univers [f]
สากล[sākon] (adj) EN: international ; universal  FR: international ; universel
สกลโลก[sakonlalōk] (n) EN: universe ; whole world

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIVERSE Y UW1 N AH0 V ER2 S
UNIVERSES Y UW1 N AH0 V ER2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
universe (n) jˈuːnɪvɜːʳs (y uu1 n i v @@ s)
universes (n) jˈuːnɪvɜːʳsɪz (y uu1 n i v @@ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宇宙[yǔ zhòu, ㄩˇ ㄓㄡˋ, ] universe; cosmos, #5,342 [Add to Longdo]
[zhòu, ㄓㄡˋ, ] universe, #44,323 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesamtheit {f} | Gesamtheiten {pl}universe | totalities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アインシュタイン宇宙[アインシュタインうちゅう, ainshutain uchuu] (n) Einsteinian universe [Add to Longdo]
インテリジェントデザイン[interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being) [Add to Longdo]
インフレーション宇宙[インフレーションうちゅう, infure-shon uchuu] (n) inflationary universe [Add to Longdo]
ビッグクランチ[biggukuranchi] (n) big crunch (theoretical reversal of the big bang resulting in the demise of the universe) [Add to Longdo]
ブラフマン[burafuman] (n) (See 婆羅門) Bhraman (in Hinduism, the ultimate reality of the universe) (san [Add to Longdo]
ユニバース[yuniba-su] (n) universe; (P) [Add to Longdo]
異世界[いせかい, isekai] (n) parallel universe (e.g. in SF) [Add to Longdo]
一天四海[いってんしかい, ittenshikai] (n) the world; the universe [Add to Longdo]
宇宙[うちゅう, uchuu] (n) universe; cosmos; space; (P) [Add to Longdo]
宇宙開闢[うちゅうかいびゃく, uchuukaibyaku] (n) (since) the beginning of the universe; (since) the dawn of time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 universe
   n 1: everything that exists anywhere; "they study the evolution
      of the universe"; "the biggest tree in existence" [syn:
      {universe}, {existence}, {creation}, {world}, {cosmos},
      {macrocosm}]
   2: (statistics) the entire aggregation of items from which
     samples can be drawn; "it is an estimate of the mean of the
     population" [syn: {population}, {universe}]
   3: everything stated or assumed in a given discussion [syn:
     {universe}, {universe of discourse}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top