ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

universal

Y UW2 N AH0 V ER1 S AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -universal-, *universal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
universal(adj) ที่เป็นสากล, See also: ที่มีผลกับคนทั้งโลก, Syn. worldly, Ant. local
universal(n) ข้อต่อเอนกประสงค์, Syn. universal joint
universally(adv) อย่างเป็นสากล, See also: ทั่วโลก, Syn. internationally, globally, terrestrially, Ant. there, here, occasionally
universalist(n) ผู้มีความรู้กว้างขวาง, See also: ผู้มีความรู้ทุกแขนงวิชา
universality(n) ความเป็นสากล
universal joint(n) ส่วนที่เป็นข้อต่อของเครื่องกลไก, Syn. universal coupling
universal coupling(n) ส่วนที่เป็นข้อต่อของเครื่องกลไก, Syn. universal joint

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
universal(ยูนิเวอ'เซิล) adj. สากล,เกี่ยวกับจักรวาล,ทั้งหมด,ทั่วไป,มีผลทั่วไป,ทุกหนทุกแห่ง,ทั้งมวล,n. (ปรัชญา) ข้อเสนอสำหรับทุกชนชั้น,มโนธรรมทั่วไป,ลักษณะเฉพาะทั่วไป,ข้อต่ออเนกประสงค์ (หรือuniversal joint) ., See also: universalness n.
universal chuckn. หัวหนีบอเนกประสงค์,เครื่องจับดอก,สว่านอเนกประสงค์
universality(ยูนิเวอแซล'ลิที) n. ลักษณะแพร่หลาย,ลักษณะที่มีอยู่อยู่ทั่วไป,การใช้ได้ทั่วไป,การมีความรู้กว้างขวาง,การมีความสนใจทั่วไป, Syn. all-inclusiveness, comprehension

English-Thai: Nontri Dictionary
universal(adj) สากล,ทั่วไป,ดกดื่น,กว้างขวาง
universality(n) ความมีอยู่ทั่วไป,ความแพร่หลาย,ความเป็นสากล
universally(adv) โดยทั่วไป,อย่างกว้างขวาง,เป็นที่แพร่หลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
universalสิ่งสากล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal agentตัวแทนซึ่งได้รับมอบอำนาจทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal donor; donor, generalผู้ให้เลือดหมู่โอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
universal maliceเจตนาร้ายโดยไม่เจาะจง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal naming convention (UNC)ข้อตกลงการตั้งชื่อสากล (ยูเอ็นซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
universal naming convention (UNC)ข้อตกลงการตั้งชื่อสากล (ยูเอ็นซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal partnershipห้างหุ้นส่วนสามัญ [ดู ordinary partnership] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal product code (UPC)รหัสผลิตภัณฑ์สากล (ยูพีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal product code (UPC)รหัสผลิตภัณฑ์สากล (ยูพีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
universal propositionประพจน์สากล, ญัติสากล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Universal banksธนาคารครบวงจร [TU Subject Heading]
Universal Bibliographical Controlการควบคุมทางบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal bibliographyบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal Decimal Classificationระบบทศนิยมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal Declaration of Human Rightsปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติให้การรับรองตามข้อมติที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 โดยไทยออกเสียงสนับสนุน [การทูต]
Universal designหลักการออกแบบที่เป็นสากล, Example: หลักการออกแบบที่เป็นสากล (universal design) หมายถึง การออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด [Assistive Technology]
universal gravitation constantค่าคงตัวโน้มถ่วงสากล, ค่าคงตัวของแรงดึงดูดระหว่างมวล เป็นค่าเดียวกันเสมอไม่ว่าวัตถุที่ดึงดูดกันจะเป็นวัตถุใดๆ ก็ตามในเอกภพซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.67 x 10-11 นิวตัน เมตร2 กิโลกรัม-2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
universal indicatorยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์, อินดิเคเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้หลายสีเมื่อ pH ของสารละลายเปลี่ยนไป เตรียมขึ้นจากการผสมอินดิเคเตอร์ที่เลือกไว้หลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกัน ใช้บอก pH โดยประมาณของสารละลายโดยวิธีเทียบสีที่ให้ไว้ มีทั้งชนิดที่ทำเป็นสารละลายและชนิดที่ทำเป็นกระดาษ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Universal Postal Unionสหภาพไปรษณีย์สากล [การทูต]
Universal precautionsยูนิเวอร์แซล พรีคอชันส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
universalEnglish is a kind of universal language.
universalEnglish is a universal language and is used all over the world.
universalIt has no absolute and universal significance.
universalMusic is universal.
universalThis is a universal truth that transcends time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรฐานสากล(n) universal standard, See also: international standard, Example: ตุ๊กตาผ้าของคุณหญิงทองก้อน เป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้นอย่างประณีต ได้มาตรฐานสากล, Thai Definition: สิ่งที่ถือเป็นหลักของทั้งหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ครอบจักรวาล(adj) universal, See also: of wide application, Example: นักวิจัยหลายท่านยังคงมุ่งประเด็นการวิจัยไปยังความรู้แบบครอบจักรวาล, Thai Definition: ครอบทั่วหมดทุกอย่าง
ทั่วๆ ไป(adj) general, See also: universal, over all, public, ordinary, common, Syn. ปกติ, พื้นๆ, สามัญ, ธรรมดา, Example: นักภาษาศาสตร์ทั่วๆ ไป มุ่งศึกษาแง่ใดแง่หนึ่งของภาษา, Thai Definition: มะม่วงทั่วๆ ไปต้องการช่วงแล้งก่อนการออกดอก
ความเป็นสากล(n) universality, Example: การใส่เสื้อสูทดูแล้วมีความเป็นสากลมากกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกภพสัมพัทธ์[ēkkaphop samphat] (n, exp) EN: relative universe; universal set
ครอบจักรวาล[khrøpjakkrawān] (adj) EN: universal ; of wide application  FR: universel
ความเป็นสากล[khwām pen sākon] (n, exp) EN: universality  FR: internationalité [f] ; cosmopolitisme [m]
กงเกวียนกำเกวียน[kong kwīen kam kwīen] (n, exp) EN: law of universal causation ; fortune's wheel ; karma ; retribution  FR: loi universelle de causalité [f] ; roue de la fortune [f] ; karma [m] ; rétribution des actes [f]
สกล[sakon] (adj) EN: all ; entire ; whole ; full ; complete ; total ; universal
สากล[sākon] (adj) EN: international ; universal  FR: international ; universel
ธรรมดา[thammadā] (adj) EN: ordinary ; common ; usual ; regular ; general ; natural ; universal ; routine ; copybook  FR: ordinaire ; commun ; normal ; habituel ; courant ; usuel ; routinier ; quelconque ; banal ; naturel
ยุคพระศรีอาริย์[yuk Phra Sīān] (n, exp) EN: Sri Aryayuga ; age of universal well-being

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIVERSAL Y UW2 N AH0 V ER1 S AH0 L
UNIVERSAL'S Y UW2 N AH0 V ER1 S AH0 L Z
UNIVERSALLY Y UW2 N AH0 V ER1 S AH0 L IY0
UNIVERSALITY Y UW2 N AH0 V ER0 S AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
universal (j) jˌuːnɪvˈɜːʳsl (y uu2 n i v @@1 s l)
universally (a) jˌuːnɪvˈɜːʳsəliː (y uu2 n i v @@1 s @ l ii)
universality (n) jˌuːnɪvɜːʳsˈælɪtiː (y uu2 n i v @@ s a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普遍[pǔ biàn, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ, ] universal; general; widespread; commonplace, #1,598 [Add to Longdo]
博爱[bó ài, ㄅㄛˊ ㄞˋ, / ] universal fraternity (or brotherhood); universal love, #22,003 [Add to Longdo]
惊世骇俗[jīng shì hài sú, ㄐㄧㄥ ㄕˋ ㄏㄞˋ ㄙㄨˊ, / ] universally shocking; to offend the whole of society, #38,223 [Add to Longdo]
通用性[tōng yòng xìng, ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, ] universality, #44,807 [Add to Longdo]
世界人权宣言[Shì jiè Rén quán Xuān yán, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, / ] Universal Declaration of Human Rights [Add to Longdo]
普遍性假设[pǔ biàn xìng jiǎ shè, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, / ] universal hypothesis [Add to Longdo]
普遍理论[pǔ biàn lǐ lùn, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] universal hypothesis [Add to Longdo]
泛代数[fàn dài shù, ㄈㄢˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, / ] universal algebra [Add to Longdo]
百科[bǎi kē, ㄅㄞˇ ㄎㄜ, ] universal; encyclopedic; abbr. for 百科全書|百科全书 [Add to Longdo]
众人敬仰[zhòng rén jìng yǎng, ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄤˇ, / ] universally admired; highly esteemed by everyone [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelenkeinsatz {m} (für Schraubenschlüssel)universal socket [Add to Longdo]
Gelenkwelle {f} [techn.]universal shaft [Add to Longdo]
Kreuzgelenk {n} [techn.]universal joint [Add to Longdo]
Kugelgelenk {n}universal joint [Add to Longdo]
Universal...all purpose [Add to Longdo]
Universalbank {f}all purpose bank [Add to Longdo]
Universalerbe {m}; Universalerbin {f}sole heir; universal heir [Add to Longdo]
Universalfräsmaschine {f}universal milling machine [Add to Longdo]
Universalgebildete {m,f}; Universalgebildeterpolymath [Add to Longdo]
Universalismus {m}universalism [Add to Longdo]
Universalmessgerät {n}multimeter [Add to Longdo]
Universalmittel {n} | Universalmittel {pl}universal remedy | universal remedies [Add to Longdo]
Universalprüfmaschine {f}universal testing machine [Add to Longdo]
Universalrundschleifmaschine {f}universal grinding machine [Add to Longdo]
Universalschraubenschlüssel {m}; Franzose {m} [techn.]monkey wrench [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
USB[ユーエスビー, yu-esubi-] (n) {comp} universal serial bus; USB [Add to Longdo]
ユニバーサル(P);ユニバサル[yuniba-saru (P); yunibasaru] (adj-na,n) universal; (P) [Add to Longdo]
ユニバーサルサービス[yuniba-sarusa-bisu] (n) universal service [Add to Longdo]
ユニバーサルジョイント[yuniba-sarujointo] (n) universal joint [Add to Longdo]
ユニバーサルスペース[yuniba-sarusupe-su] (n) universal space [Add to Longdo]
ユニバーサルタイム[yuniba-sarutaimu] (n) universal time [Add to Longdo]
ユニバーサルデザイン[yuniba-sarudezain] (n) universal design [Add to Longdo]
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence [Add to Longdo]
一般[いっぱん, ippan] (n,adj-no) general; liberal; universal; ordinary; average; (P) [Add to Longdo]
一般分類体系[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] (n) {comp} universal classification system; general classification system [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ユニバーサルサービス[ゆにばーさるさーびす, yuniba-sarusa-bisu] universal (telephone) service [Add to Longdo]
一般分類体系[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]
協定世界時[きょうていせかいじ, kyouteisekaiji] Coordinated Universal Time, UTC [Add to Longdo]
全域アドレス管理[ぜんいきアドレスかんり, zen'iki adoresu kanri] universal address administration, global address administration [Add to Longdo]
全集合[ぜんしゅうごう, zenshuugou] universal set [Add to Longdo]
汎用入出力制御装置[はんようにゅうしゅつりょくせいぎょそうち, hanyounyuushutsuryokuseigyosouchi] UIOC, Universal I, O Control unit [Add to Longdo]
普遍分類体系[ふへんぶんるいたいけい, fuhenbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 universal
   adj 1: of worldwide scope or applicability; "an issue of
       cosmopolitan import"; "the shrewdest political and
       ecumenical comment of our time"- Christopher Morley;
       "universal experience" [syn: {cosmopolitan},
       {ecumenical}, {oecumenical}, {general}, {universal},
       {worldwide}, {world-wide}]
   2: applicable to or common to all members of a group or set;
     "the play opened to universal acclaim"; "rap enjoys universal
     appeal among teenage boys"
   3: adapted to various purposes, sizes, forms, operations;
     "universal wrench", "universal chuck"; "universal
     screwdriver"
   n 1: (linguistics) a grammatical rule (or other linguistic
      feature) that is found in all languages [syn: {universal},
      {linguistic universal}]
   2: (logic) a proposition that asserts something of all members
     of a class [syn: {universal}, {universal proposition}] [ant:
     {particular}, {particular proposition}]
   3: a behavioral convention or pattern characteristic of all
     members of a particular culture or of all human beings; "some
     form of religion seems to be a human universal"
   4: coupling that connects two rotating shafts allowing freedom
     of movement in all directions; "in motor vehicles a universal
     joint allows the driveshaft to move up and down as the
     vehicle passes over bumps" [syn: {universal joint},
     {universal}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top