ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unite

Y UW1 N AY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unite-, *unite*
Possible hiragana form: うにて
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization[UNESCO.org ] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. en.wikipedia.org/wiki/UNESCO, See also: S. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN
United Nations International Children's Emergency Fund[UNICEF.org] United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF - now United Nations Children's Fund) works for children's rights, their survival, development and protection, guided by the Convention on the Rights of the Child. The UNICEF is a United Nations Programme headquartered in New York City, that provides long-term humanitarian and developmental assistance to children and mothers in developing countries. It is one of the members of the United Nations Development Group and its Executive Committee. Donate to help UNICEF meet the urgent needs of children. [en.wikipedia.org/wiki/UNICEF], See also: S. UNICEF, United Nations Children's Fund, formerly United Nations International Chi

English-Thai: Longdo Dictionary
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Manchester United(uniq) สโมสรฟุตบอลจากเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unite(vt) ทำให้รวมกัน, See also: รวมเข้าไว้ด้วยกัน, Syn. merge, Ant. separate, divide
unite(vi) รวมตัวกัน, See also: รวมกันเป็นหนึ่งเดียว, Syn. merge, Ant. separate, divide
unite(vi) สมรสกัน, See also: แต่งงานกัน, Syn. marry, Ant. divorce
unite(vt) สมรสกัน, Syn. marry, Ant. divorce
unite(vt) เชื่อมเข้าไว้ด้วยกัน, See also: สมาน, ทำให้ยึดติดกัน, Syn. blend, join
unite(vi) ติดกัน, Syn. join
united(adj) ที่รวมกัน, See also: ร่วมกัน, Syn. join, Ant. separate
united(adj) ซึ่งร่วมมือกัน, Syn. participate, Ant. compete
united(adj) ซึ่งพร้อมเพรียงกัน, See also: สอดคล้องกัน, Syn. join, Ant. separated
unite in(phrv) รวมเป็น, See also: รวมเข้าเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unite(ยูไนทฺ') vt. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,สมรสกัน,ปรองดองกัน,สอดคล้องกัน,ทำให้ยึดติดกัน, Syn. merge, combine, merge, associate, ally, join
united(ยูไน'ทิด) adj. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,ปรองดองกัน,พร้อมเพรียงกัน,สอดคล้องกัน., See also: unitedly adv.
united arab emiratesn. ชื่อประเทศอาหรับประเทศหนึ่งบนฝั่งของอ่าวเปอร์เซีย
united arab republicn. ชื่อเดิมของอียิปต์
united frontn. กลุ่มรวมกันของหน่วยต่าง ๆ เพื่อต่อต้านกองกำลังข้าศึกที่คุกคามอยู่,แนวร่วม
united kingdomn. สหราชอาณาจักร
united nationsn. สหประชาชาติ,องค์การสหประชาชาติ
united nations organizatin. องค์การสหประชาชาต' (ใช้ชื่อย่อว่าUN)
united statesn. สหรัฐอเมริกา., See also: United Statesian adj., Syn. United States of America, America.
alunite(แอล' ลูไนท) n. แร่ซัลเฟทของโปแตสเซียมและอะลูมินัม

English-Thai: Nontri Dictionary
unite(vi) รวมกัน,ผูกกัน,สมรสกัน,ปรองดองกัน,สามัคคีกัน
disunite(vt) ทำให้แยกจากกัน,ทำให้แตกแยก,ทำให้แตกสามัคคี
reunite(vi) รวมตัวกันใหม่
reunite(vt) ทำให้รวมตัวกันใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uniteเข้ากัน, รวมเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitedติดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
united court systemระบบศาลรวม (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
united fractureกระดูกหักติดแล้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
united frontแนวร่วม (พรรคการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
United Nations Organizationองค์การสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
United Nationsสหประชาชาติ [TU Subject Heading]
United Nations Capital Development Fundกองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ [การทูต]
United Nations Centre for Human Settlements หรือ HABITATศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (Commission on Human Settlements) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชา ชาติที่เน้นในเรื่องที่พักพิง (shelter) และบริการทางสังคม การจัดการเมือง สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน และการประเมิน ติดตามข่าวสารข้อมูลทางด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ [การทูต]
United Nations Children's Fundกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ [การทูต]
United Nations Conference on Environment and Developmentการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาและสิ่งแวด ล้อม [การทูต]
United Nations Conference on Trade and Developmentการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา [TU Subject Heading]
United Nations Conference on Trade and Developmentที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา, Example: องค์การระหว่างประเทศถือกำเนิดขึ้นจากข้อมติ ของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เมื่อ พ.ศ. 2507 เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในปัญหาที่แกตต์ (ดู GATT) ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ อังค์แทดเป็นเวทีการประชุมระหว่างประเทศ ที่เปิดโอกาสให้ประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา ปรึกษาหารือร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถรวมกลุ่มกัน ใช้เป็นเวทีเรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้วผ่อนคลาดมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อ การค้าของประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงให้ประเทศกำลังพัฒนามีบทบาทร่วมในการตัดสินใจ เกี่ยวกับนโยบายและการจัดระบบเศรษฐกิจของโลกมากขึ้น ผลงานสำคัญของที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา เช่น จีเอสพี (ดู GSP) โครงการร่วมโภคภัณฑ์ (ดู Commodity Stabilization Agreements) และจีเอสทีพี (ดู GSTP) อังค์เทดมีสำนักงานอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีสมาชิกรวม 168 ประเทศ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศสังคมนิยมยุโรปตะวันออก และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา [สิ่งแวดล้อม]
United Nations Conference on Trade and Developmentการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) " เป็นองค์กรของสหประชาชาติที่รับผิดชอบเรื่องการค้า การเงิน การ ลงทุน เทคโนโลยี และการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีหน้าที่เป็นเวทีประสานนโยบายระหว่างรัฐบาล ศึกษาวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจโลกและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศ กำลังพัฒนา ปัจจุบันมีรัฐสมาชิก 190 ประเทศ ประชุมระดับรัฐมนตรีปีละ 4 ครั้ง ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอังค์ถัดครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 10) เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2543 " [การทูต]
United Nations Convention against Corruption (2003)อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (ค.ศ. 2003) [TU Subject Heading]
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000)อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (ค.ศ. 2000) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอีมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ)
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ)
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ เขาก่อร่างสร้างประเทศเขาตั้งใจมองไปที่คนเล็กคนน้อย เขาเล็งไปที่ "ชาวอาหรับ" ที่เป็นประชาชนในอาณาบริเวณของเขา เขาจึงใช้ชื่อประเทศว่า United Arab Emirates: ภาษาอาหรับก็บอกชัดเจนอ่านจากคำขวาก่อนคือ อิมิเรต หากดูตรงกลางพบคำว่า "อาระบียะห์" ซึ่งหมายถึงคนอาหรับ และคำสุดท้ายแปลว่ามารวมกัน الإمارات العربيّة المتّحدة‎ )
United Nations Secretariat(org) สำนักเลขาธิการสหประชาชาติ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uniteAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
uniteAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
uniteAfter her graduation from college, she went over to the United States.
uniteAn Englishman is an alien in the United States.
uniteBecause he lived in the United States for five years.
uniteBetween 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.
uniteBoth Canada and Mexico border on the United States.
uniteCambodia appealed to the United Nations for help.
uniteCanada borders the northern part of the United States.
uniteCanada is to the north of the United States.
uniteCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
uniteCorn in an important crop in the United States.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมวง(v) join, See also: unite, combine, Syn. ร่วมกลุ่ม, Ant. แยกวง, Example: ในที่สุดเขาก็สามารถดึงผู้มีความสามารถด้านนี้มาร่วมวงกับเราได้, Thai Definition: ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ยูนิเซฟ(n) UNICEF, See also: United Nations International Children's Fund, Syn. กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ
ยูเนสโก(n) UNESCO, See also: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Syn. องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ยูเอ็น(n) UN, See also: United Nations, Syn. องค์การสหประชาชาติ
เป็นหนึ่งเดียว(v) unite, See also: join together, Syn. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ผมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พนักงาน 2 กลุ่มนี้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้, Thai Definition: สามัคคีกลมเกลียว
เป็นหนึ่งเดียว(adv) unitedly, Syn. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ฟุตบอลโลกครั้งนี้จะรวมเอาความตื่นเต้นเร้าใจของคนทั่วโลก มาไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว, Thai Definition: อย่างสามัคคีกลมเกลียว
สหรัฐอเมริกา(n) United States of America, Syn. อเมริกา, สหรัฐฯ, ประเทศสหรัฐอเมริกา
สหวิทยาลัย(n) united colleges, Count Unit: แห่ง
องค์การสหประชาชาติ(n) United Nations Organization, See also: UN, Example: การดำเนินการครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติ, Thai Definition: เป็นองค์การระหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้นในการช่วยเหลือ มนุษยชาติ และรักษาสันติภาพของโลก เพื่อให้อยู่ร่วมกันโดยสันติ
สมาน(v) unite, See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile, Syn. เชื่อม, ผูกพัน, Example: พระองค์เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสมานไมตรี และแก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นๆ กับประเทศไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารวิจัย[ākhān wijai] (n, exp) EN: research center  FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
บั้น[ban] (n) EN: ban (1,000 liter capacity unit)  FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บั้นหลวง[banlūang] (n) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]  FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บาท[bāt] (n) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)  FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
ชั่ง[chang] (n) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)  FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)
ชั่ง[chang] (n) EN: chang (unit of money equivalent to 80 baht)  FR: chang [m] (unité monétaire équivalant à 80 bahts)
เชฟฯ ยูฯ[Chēf-Yū] (tm) EN: Sheffield United  FR: Sheffield United
ช่อง[chǿng] (n) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole  FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ฉวยโอกาส[chūay ōkāt] (v, exp) EN: seize the opportunity  FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion/l'opportunité
ดันดี ยูไนเต็ด[Dandī Yūnaitet] (tm) EN: Dundee United  FR: Dundee United [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNITE Y UW1 N AY2 T
UNITED Y UW0 N AY1 T AH0 D
UNITED Y UW0 N AY1 T IH0 D
UNITEK Y UW1 N IH0 T EH2 K
UNITEL Y UW1 N IH0 T EH2 L
UNITES Y UW0 N AY1 T S
UNITED'S Y UW0 N AY1 T AH0 D Z
UNITEDBANK Y UW2 N AY1 T IH0 D B AE1 NG K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unite (v) jˈuːnˈaɪt (y uu1 n ai1 t)
united (v) jˈuːnˈaɪtɪd (y uu1 n ai1 t i d)
unites (v) jˈuːnˈaɪts (y uu1 n ai1 t s)
unitedly (a) jˈuːnˈaɪtɪdliː (y uu1 n ai1 t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英国[Yīng guó, ㄧㄥ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Kingdom; England, #958 [Add to Longdo]
联合国[Lián hé guó, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] United Nations, #2,068 [Add to Longdo]
统战[tǒng zhàn, ㄊㄨㄥˇ ㄓㄢˋ, / ] united front (abbr. for 統一戰線|统一战线); consolidation, #12,239 [Add to Longdo]
统一战线[tǒng yī zhàn xiàn, ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄓㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] united front, #13,261 [Add to Longdo]
联大[Lián Dà, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄚˋ, / ] United Nations General Assembly; abbr. for 聯合國大會|联合国大会, #18,847 [Add to Longdo]
阿联酋[Ā lián qiú, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国, #19,328 [Add to Longdo]
绿卡[lǜ kǎ, ㄌㄩˋ ㄎㄚˇ, 绿 / ] United States permanent resident card; green card, #24,305 [Add to Longdo]
联合报[Lián hé bào, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ, / ] United Daily News, Taiwan newspaper, #33,778 [Add to Longdo]
协力[xié lì, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˋ, / ] unite in common effort, #36,876 [Add to Longdo]
联合国儿童基金会[Lián hé guó Ér tóng Jī jīn huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, / ] United Nations Children's Fund; UNICEF, #41,392 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
UN[ユーエン, yu-en] (n) (See 国際連合) United Nations; UN [Add to Longdo]
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
アーズラナイト[a-zuranaito] (n) arzrunite [Add to Longdo]
アメリカドル;アメリカ・ドル[amerikadoru ; amerika . doru] (n) American dollar; United States dollar; US dollar [Add to Longdo]
アメリカ合衆国(P);亜米利加合衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P) [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
アメリカ領ヴァージン諸島[アメリカりょうヴァージンしょとう, amerika ryou va-jin shotou] (n) United States Virgin Islands [Add to Longdo]
アラブ首長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ユニターム[ゆにたーむ, yunita-mu] uniterm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unite
   v 1: act in concert or unite in a common purpose or belief [syn:
      {unite}, {unify}] [ant: {carve up}, {dissever}, {divide},
      {separate}, {split}, {split up}]
   2: become one; "Germany unified officially in 1990"; "the cells
     merge" [syn: {unify}, {unite}, {merge}] [ant: {break apart},
     {disunify}]
   3: have or possess in combination; "she unites charm with a good
     business sense" [syn: {unite}, {combine}]
   4: be or become joined or united or linked; "The two streets
     connect to become a highway"; "Our paths joined"; "The
     travelers linked up again at the airport" [syn: {connect},
     {link}, {link up}, {join}, {unite}]
   5: bring together for a common purpose or action or ideology or
     in a shared situation; "the Democratic Patry platform united
     several splinter groups" [syn: {unite}, {unify}]
   6: join or combine; "We merged our resources" [syn: {unite},
     {unify}, {merge}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top