ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uninteresting

AH0 N IH1 N T R AH0 S T IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uninteresting-, *uninteresting*, uninterest
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uninteresting(adj) ซึ่งไม่น่าสนใจ, See also: จืดๆ ชืดๆ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่น่าเร้าใจ, Syn. boring, Ant. intersting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uninteresting(อันอิน'เทอเรสทิง) adj. ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ., See also: uninterestingly adv., Syn. boring

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uninterestingLife as it is very uninteresting to him.
uninterestingShe found the evening boring and uninteresting, in short, a waste of time.
uninterestingSuch a lifestyle appears rather uninteresting to Americans.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำเจ[jamjē] (adj) EN: monotonous ; tedious ; repetitious and uninteresting  FR: monotone ; lassant ; répétitif
จืดตา[jeūttā] (v) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull
กร่อย[krǿi] (adj) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune  FR: insipide
ไม่มีชีวิต[mai mī chīwit] (n, exp) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame  FR: être sans âme ; être insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[mai mī chīwitchiwā] (xp) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune

CMU English Pronouncing Dictionary
UNINTERESTING AH0 N IH1 N T R AH0 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uninteresting (j) ˈʌnˈɪntrəstɪŋ (uh1 n i1 n t r @ s t i ng)
uninterestingly (a) ˈʌnˈɪntrəstɪŋliː (uh1 n i1 n t r @ s t i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しがない[shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial [Add to Longdo]
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing [Add to Longdo]
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P) [Add to Longdo]
興味が薄い[きょうみがうすい, kyoumigausui] (exp,adj-i) (See 興味の薄い) uninteresting [Add to Longdo]
興味の薄い[きょうみのうすい, kyouminousui] (adj-i) (See 興味が薄い) uninteresting [Add to Longdo]
興味索然[きょうみさくぜん, kyoumisakuzen] (adj-t,adv-to) uninteresting; tending to spoil the fun (pleasure) (of); throwing a wet blanket (on) [Add to Longdo]
曲の無い;曲のない[きょくのない, kyokunonai] (adj-i) uninteresting; dull [Add to Longdo]
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting [Add to Longdo]
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uninteresting
   adj 1: arousing no interest or attention or curiosity or
       excitement; "a very uninteresting account of her trip"
       [ant: {interesting}]
   2: characteristic or suggestive of an institution especially in
     being uniform or dull or unimaginative; "institutional food"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top