ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uninhabited

AH2 N IH0 N HH AE1 B AH0 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uninhabited-, *uninhabited*, uninhabit, uninhabite
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like an uninhabited island where no one lives.มันเหมือนเกาะร้่างที่ไม่มีใครอาศัยอยู่ Episode #1.8 (2010)
So, uninhabited since '86.เกิดเหตุตั้งแต่ปี 86 Transformers: Dark of the Moon (2011)
Just three miles from Saint Petersburg at a spot where the Mississippi is a little over a mile wide, and where an excellent hideaway exists on an uninhabited thin and woodsy piece of free-floating land, was the Jackson Island.เพียงสามไมล์จากเซนต์พีเทอส เบอก ตรงจุดที่ มิซิซิปี เป็นน้อยกว่าหนึ่งไมล์กว้าง Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
Kim Jong-un's military forces targeted an uninhabited South Pacific island with a 15-megaton thermonuclear ICBM.กองทัพของ คิม จอง อึน ยิงถล่มดินแดน แถบเกาะแปซิฟิกใต้ ด้วย 15 หัวรบ แท่นยิงนิวเคลียร์ข้ามทวีป The Interview (2014)
A series of caves, uninhabited since the sixth century.มีถ้ำมากมาย ไม่มีคนอยู่มากว่าหกศตวรรษ Sisters of Dinah (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uninhabitedHe hopes to explore the uninhabited island.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้าง[rāng] (adj) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied  FR: désert ; abandonné

CMU English Pronouncing Dictionary
UNINHABITED AH2 N IH0 N HH AE1 B AH0 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uninhabited (j) ˌʌnɪnhˈæbɪtɪd (uh2 n i n h a1 b i t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
没有人烟[méi yǒu rén yān, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄧㄢ, / ] uninhabited [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらがら[garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
空谷[くうこく, kuukoku] (n) lonely or uninhabited valley [Add to Longdo]
人外[じんがい;にんがい, jingai ; ningai] (n,adj-no) (1) (じんがい only) uninhabited area; (2) acting inhumanly; inhuman person [Add to Longdo]
人外境[じんがいきょう, jingaikyou] (n) uninhabited area [Add to Longdo]
非現住建造物[ひげんじゅうけんぞうぶつ, higenjuukenzoubutsu] (n) uninhabited building [Add to Longdo]
無人の境[むじんのきょう, mujinnokyou] (n) uninhabited land [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uninhabited
   adj 1: not having inhabitants; not lived in; "an uninhabited
       island"; "gaping doors of uninhabited houses" [ant:
       {inhabited}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top