ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unilateral

Y UW2 N AH0 L AE1 T ER0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unilateral-, *unilateral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unilateral(adj) ที่เป็นฝ่ายเดียว, See also: ด้านเดียว, ฝ่ายเดียว, Syn. independent, uninduced, spontaneous, Ant. multilateral

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unilateral(ยูนิแลท'เทอเริล) adj. ข้างเดียว,ด้านเดียว,ไม่มีด้านกลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unilateral-ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unilateralฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral balanced occlusionการสบ(ฟัน)ได้ดุลข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral contractสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral contractสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral disarmamentการลดกำลังรบฝ่ายเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unilateral dischargeการหลุดพ้นฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral mistakeความสำคัญผิดฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral partial dentureฟันปลอมบางส่วนขยายฐานข้างเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
unilateral strabismus; strabismus, monocular; strabismus, monolateral; strabismus, uniocularตาเหล่ข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
unilateralismการกระทำฝ่ายเดียว [การทูต]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกภาคี(n) unilateral country, See also: single country, Thai Definition: ฝ่ายเดียว หมายถึงประเทศที่ปลีกตัวปฏิบัติการทางการเมืองเป็นต้นโดยลำพัง ไม่มีประเทศอื่นร่วม หรือรับรู้ด้วย
ข้างเดียว(adv) one-sided, See also: unilaterally, Syn. ด้านเดียว, ฝ่ายเดียว, Example: เธอรักผู้ชายคนนี้อยู่ข้างเดียวตลอดมา, Thai Definition: อย่างที่รู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างเดียว[khāngdīo] (adv) EN: one-sided ; unilaterally  FR: unilatéral ; unilatéralement
นิติกรรมฝ่ายเดียว[nitikam fāi dīo] (n, exp) EN: unilateral juristic act ; unilateral act

CMU English Pronouncing Dictionary
UNILATERAL Y UW2 N AH0 L AE1 T ER0 AH0 L
UNILATERALLY Y UW2 N AH0 L AE1 T ER0 AH0 L IY0
UNILATERALLY Y UW2 N AH0 L AE1 T R AH0 L IY0
UNILATERALISM Y UW2 N IH0 L AE1 T ER0 AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unilateral (j) jˌuːnɪlˈætrəl (y uu2 n i l a1 t r @ l)
unilaterally (a) jˌuːnɪlˈætrəliː (y uu2 n i l a1 t r @ l ii)
unilateralism (n) jˌuːnɪlˈætrəlɪzm (y uu2 n i l a1 t r @ l i z m)
unilateralist (n) jˌuːnɪlˈætrəlɪst (y uu2 n i l a1 t r @ l i s t)
unilateralists (n) jˌuːnɪlˈætrəlɪsts (y uu2 n i l a1 t r @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
片面[piàn miàn, ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, ] unilateral; one-sided, #11,353 [Add to Longdo]
单方面[dān fāng miàn, ㄉㄢ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, / ] unilateral, #14,673 [Add to Longdo]
单边主义[dān biān zhǔ yì, ㄉㄢ ㄅㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] unilateralism, #55,381 [Add to Longdo]
单边[dān biān, ㄉㄢ ㄅㄧㄢ, / ] unilateral, #77,669 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.) [Add to Longdo]
ユニラテラリズム[yuniraterarizumu] (n) unilateralism [Add to Longdo]
一方的[いっぽうてき, ippouteki] (adj-na) one-sided; unilateral; arbitrary; (P) [Add to Longdo]
自主的[じしゅてき, jishuteki] (adj-na) independent; autonomous; voluntary; of one's own initiative; unilateral; (P) [Add to Longdo]
単独行為[たんどくこうい, tandokukoui] (n) individual action; unilateral act [Add to Longdo]
単独行動主義[たんどくこうどうしゅぎ, tandokukoudoushugi] (n) unilateralism [Add to Longdo]
単独主義[たんどくしゅぎ, tandokushugi] (n) (See 単独行動主義) unilateralism [Add to Longdo]
片務契約[へんむけいやく, henmukeiyaku] (n) a unilateral contract [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unilateral
   adj 1: involving only one part or side; "unilateral paralysis";
       "a unilateral decision" [syn: {unilateral}, {one-sided}]
       [ant: {many-sided}, {multilateral}]
   2: tracing descent from either the paternal or the maternal line
     only

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top