ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uniformity

Y UW2 N AH0 F AO1 R M AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uniformity-, *uniformity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uniformity(n) การทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, See also: การรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uniformity(ยูนิฟอร์ม'มิที) n. ความเหมือนกัน,ความเป็นแบบเดียวกัน,ลักษณะที่สอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน,สิ่งที่แบบเดียวกัน, Syn. similarity, unity

English-Thai: Nontri Dictionary
uniformity(n) เครื่องแบบ,ความเหมือนกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uniformityภาวะเอกรูป, ความเป็นรูปแบบเดียวกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
uniformityภาวะเอกรูป, ความเป็นรูปแบบเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uniformity of natureภาวะเอกรูปแห่งธรรมชาติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The inherent uniformity and shared ideals of a planned community suggest that the neighborhood can be psychologically analyzed as a single, dysfunctional personality.และการแชร์อุดมคติ ในผังชุมชนบ่งบอกว่า ความเป็นเพื่อนบ้านสามารถ ถูกวิเคราะห์ทางจิตวิทยาได้ ในฐานะหน่วยบุคลิกภาพหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ผิดปกติ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uniformityBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสม่ำเสมอ(n) regularity, See also: uniformity, Example: สินค้าจะยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดต้องทำให้คุณภาพของสินค้ามีความสม่ำเสมอและคงที่, Thai Definition: ความเป็นปกติตามระเบียบเสมอ
เอกรูป(n) uniformity, Thai Definition: รูปแบบอย่างเดียวกัน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกภาพ[ēkkaphāp] (n) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity  FR: unité [f]
ความเป็นรูปแบบเดียวกัน[khwām pen rūpbaēp dīokan] (n, exp) EN: uniformity

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIFORMITY Y UW2 N AH0 F AO1 R M AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uniformity (n) jˌuːnɪfˈɔːmɪtiː (y uu2 n i f oo1 m i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユニフォーミティー[yunifo-mitei-] (n) uniformity [Add to Longdo]
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na,n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P) [Add to Longdo]
一律[いちりつ, ichiritsu] (adj-na,n-adv,n) evenness; uniformity; monotony; equality; (P) [Add to Longdo]
画一(P);劃一[かくいつ, kakuitsu] (adj-na,n) uniformity; standardization; standardisation; (P) [Add to Longdo]
画一思考[かくいつしこう, kakuitsushikou] (n) uniformity of thought; uniform thinking [Add to Longdo]
均一[きんいつ(P);きんいち, kin'itsu (P); kin'ichi] (adj-na,n,adj-no) uniformity; equality; (P) [Add to Longdo]
均勢[きんせい, kinsei] (n) uniformity; balance (equilibrium) of power [Add to Longdo]
均整(P);均斉(P)[きんせい, kinsei] (n) symmetry; balance; proportion; uniformity; (P) [Add to Longdo]
均等[きんとう, kintou] (adj-na,n) equality; uniformity; evenness; (P) [Add to Longdo]
統一[とういつ, touitsu] (n,vs) unity; consolidation; uniformity; unification; compatible; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uniformity
   n 1: a condition in which everything is regular and unvarying
   2: the quality of lacking diversity or variation (even to the
     point of boredom) [syn: {uniformity}, {uniformness}] [ant:
     {nonuniformity}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top