ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uniform

Y UW1 N AH0 F AO2 R M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uniform-, *uniform*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uniform(n) เครื่องแบบ, See also: ชุดเครื่องแบบ
uniform(adj) ที่เป็นแบบเดียวกัน, See also: ที่เหมือนกัน, ที่ตรงกัน, Syn. alike, Ant. different
uniform(vt) ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, See also: ทำให้มีรูปแบบเดียวกัน
uniform(adj) สม่ำเสมอ
uniformity(n) การทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, See also: การรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uniform(ยู'นะฟอร์ม) adj.,vt. (ทำให้) เหมือนกัน,เป็นแบบเดี่ยว,ไม่แตกต่างกัน,ตรงกัน,สอดคล้องกัน,ไม่ผันแปร,สม่ำเสมอ. n. เครื่องแบบ,ชุดเครื่องแบบ,คำสื่อสารที่หมายถึงอักษร'U'
uniformity(ยูนิฟอร์ม'มิที) n. ความเหมือนกัน,ความเป็นแบบเดียวกัน,ลักษณะที่สอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน,สิ่งที่แบบเดียวกัน, Syn. similarity, unity

English-Thai: Nontri Dictionary
uniform(adj) เป็นแบบเดียวกันหมด,เหมือนกัน
uniformity(n) เครื่องแบบ,ความเหมือนกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uniformเอกรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
uniform convergenceการลู่เข้าเอกรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
uniform corrosionการกัดกร่อนทั่วไป [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
uniform distributionการแจกแจงเอกรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
uniform porosityความพรุนตลอดแนว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
uniform spaceปริภูมิเอกรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
uniformitarianismเอกรูปนิยม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
uniformityภาวะเอกรูป, ความเป็นรูปแบบเดียวกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
uniformityภาวะเอกรูป, ความเป็นรูปแบบเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
uniformity of natureภาวะเอกรูปแห่งธรรมชาติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
uniform circular motionการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอ, การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนววงกลมหรือส่วนของวงกลมด้วยขนาดของความเร็วคงตัว แต่ทิศทางของความเร็วเปลี่ยนตลอดเวลา ซึ่งทำให้เกิดแรงสู่ศูนย์กลาง โดยมีทิศทางสู่ศูนย์กลางของวงกลมและตั้งฉากกับความเร็วขณะหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
uniform flowuniform flow, การไหลแบบสม่ำเสมอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
uniform resource locator (URL)ยูอาร์แอล, รหัสสืบค้นข้อมูลซึ่งระบุแหล่งที่อยู่ของทรัพยากรที่ต้องการ ใช้เพื่อติดต่อกับเอกสารหรือข้อมูลที่ต้องการบน WWW โดยการระบุตำแหน่งของเว็บเพจ เว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งเว็บเพจที่ค้นหาได้กลับไปแสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์ของผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Uniform titleชื่อเรื่องแบบฉบับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Uniform titleชื่อเรื่องแบบฉบับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Uniformsเครื่องแบบ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
uniformly(adv) อย่างไม่แตกต่าง อย่างเท่าเทียมกัน, See also: fairly, Syn. equally

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uniformAnd also the gym uniform is still gym shorts, isn't it? I wonder why.
uniformBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.
uniformCome to that the uniform had a bit more starch than that I usually wear, it's a bit uncomfortable.
uniformDoes a uniform eliminate class difference?
uniformDo you have a school uniform?
uniformEmployees are required to wear uniforms.
uniformHe looks his best in his uniform.
uniformHe rode his bicycle at a uniform speed.
uniformIf she finds out that that uniform was one I bought to get my former girlfriend to be a pretend 'highschool girl' ...
uniformI met her at the station but I did not recognize her in uniform.
uniform"Is that some sort of uniform?" "Oh right, it's because I play field hockey."
uniformIt's not as if an emissary from outer space will have slipped into school uniform and be loitering around seeking a partner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสม่ำเสมอ(n) regularity, See also: uniformity, Example: สินค้าจะยืนหยัดอยู่ได้ในตลาดต้องทำให้คุณภาพของสินค้ามีความสม่ำเสมอและคงที่, Thai Definition: ความเป็นปกติตามระเบียบเสมอ
เครื่องแบบ(n) uniform, Syn. ชุดแต่งกาย, Example: บุคคลผู้สวมเครื่องแบบสีกากีมีเกียรติศักดิ์ในฐานะผู้รักษากฎหมาย, Count Unit: ชุด, Thai Definition: เครื่องแต่งกายที่กำหนดให้แต่งเหมือนๆ กันเฉพาะหมู่หนึ่งคณะหนึ่ง
ฟอร์ม(n) uniform, Syn. ยูนิฟอร์ม, เครื่องแบบ, Example: ฉันไม่ชอบสีฟอร์มของบริษัทนี้เลย แต่จะไม่ใส่ก็ไม่ได้, Count Unit: ฟอร์ม, Thai Definition: เครื่องแต่งกายที่กำหนดให้แต่งเหมือนกันเฉพาะหมู่หนึ่งคณะหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
เอกรูป(n) uniformity, Thai Definition: รูปแบบอย่างเดียวกัน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบน[baēn] (adj) EN: flat ; level ; even  FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
ชุด[chut] (n) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing  FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุดลูกเสือ[chut lūkseūa] (n, exp) EN: scout uniform  FR: uniforme de scout [m] ; uniforme d'éclaireur [m]
ชุดนักเรียน[chut nakrīen] (n, exp) EN: student's uniform ; school uniform  FR: uniforme d'écolier [m] ; uniforme scolaire [m]
เอกภาพ[ēkkaphāp] (n) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity  FR: unité [f]
ฟอร์ม[føm] (n) EN: uniform  FR: tenue [f] ; uniforme [m]
เครื่องแบบ[khreūangbaēp] (n) EN: uniform  FR: uniforme [m] ; tenue [f]
เครื่องแบบครึ่งยศ[khreūangbaēp khreungyot] (n, exp) EN: full dress uniform
เครื่องแบบนักเรียน[khreūangbaēp nakrīen] (n, exp) EN: student's uniform ; school uniform  FR: uniforme d'écolier [m] ; uniforme scolaire [m]
เครื่องแบบเต็มยศ[khreūangbaēp temyot] (n, exp) EN: full dress uniform  FR: costume d'apparat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIFORM Y UW1 N AH0 F AO2 R M
UNIFORMS Y UW1 N AH0 F AO2 R M Z
UNIFORMED Y UW1 N AH0 F AO2 R M D
UNIFORMLY Y UW1 N AH0 F AO2 R M L IY0
UNIFORMITY Y UW2 N AH0 F AO1 R M AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uniform (n) jˈuːnɪfɔːm (y uu1 n i f oo m)
uniforms (n) jˈuːnɪfɔːmz (y uu1 n i f oo m z)
uniformed (j) jˈuːnɪfɔːmd (y uu1 n i f oo m d)
uniformly (a) jˈuːnɪfɔːmliː (y uu1 n i f oo m l ii)
uniformity (n) jˌuːnɪfˈɔːmɪtiː (y uu2 n i f oo1 m i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
划一[huà yī, ㄏㄨㄚˋ ㄧ, / ] uniform; to standardize, #42,263 [Add to Longdo]
匀速[yún sù, ㄩㄣˊ ㄙㄨˋ, / ] uniform velocity, #42,603 [Add to Longdo]
齐一[qí yī, ㄑㄧˊ ㄧ, / ] uniform, #429,915 [Add to Longdo]
均变论[jūn biàn lùn, ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] uniformitarianism, #828,282 [Add to Longdo]
一致资源定址器[yī zhì zī yuán dìng zhǐ qì, ㄧ ㄓˋ ㄗ ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓˇ ㄑㄧˋ, / ] uniform resource locator (URL) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einheitstitel {m}uniform title [Add to Longdo]
Gleichverteilung {f} [math.]uniform distribution [Add to Longdo]
einheitliche Richtlinien {pl}uniform rules [Add to Longdo]
Uniform {f}uniform [Add to Longdo]
Uniformjacke {f}blouse [Add to Longdo]
Uniformrock {m}; Waffenrock {m} | Uniformröcke {pl}; Waffenröcke {pl}tunic | tunics [Add to Longdo]
einheitlich; gleichförmig; uniform {adj} | einheitlicher | am einheitlichstenuniform | more uniform | most uniform [Add to Longdo]
uniformiertuniformed [Add to Longdo]
Einfarbralle {f} [ornith.]Uniform Crake [Add to Longdo]
Einfarbsalangane {f} [ornith.]Uniform Swiftlet [Add to Longdo]
Einfarb-Baumspäher {m} [ornith.]Uniform Treehunter [Add to Longdo]
Einfarb-Wollrücken {m} [ornith.]Uniform Antshrike [Add to Longdo]
Einfarbämmerling {m} [ornith.]Uniform Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
URL[ユーアールエル, yu-a-rueru] (n) uniform resouce locator; URL [Add to Longdo]
セーラー服[セーラーふく, se-ra-fuku] (n) sailor suit; middy uniform; (P) [Add to Longdo]
ハマトラ[hamatora] (n) (abbr) style of clothing popular in the late 1970s and resembling a Catholic school uniform (wasei [Add to Longdo]
ブルセラ[burusera] (n) (sl) (from ブルマー and セーラー服) used women's clothing such as bloomers and high-school sailor-suit uniforms (esp. as a source of sexual arousal); (P) [Add to Longdo]
ブルセラショップ[buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal) [Add to Longdo]
ユニフォーミティー[yunifo-mitei-] (n) uniformity [Add to Longdo]
ユニフォーム(P);ユニホーム(P)[yunifo-mu (P); yuniho-mu (P)] (n) uniform; (P) [Add to Longdo]
ユニフォームリソースロケータ[yunifo-muriso-suroke-ta] (n) {comp} Uniform Resource Locator; URL [Add to Longdo]
ワンレングス[wanrengusu] (n) haircut of uniform length (wasei [Add to Longdo]
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] (n) (1) uniform management; uniform control; (vs) (2) to control centrally; to manage centrally; to consolidate; to unify [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一様参照[いちようさんしょう, ichiyousanshou] uniform referencing [Add to Longdo]
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number [Add to Longdo]
同一分布[どういつぶんぷ, douitsubunpu] uniform distribution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uniform
   adj 1: always the same; showing a single form or character in
       all occurrences; "a street of uniform tall white
       buildings" [syn: {uniform}, {unvarying}] [ant:
       {multiform}]
   2: the same throughout in structure or composition; "bituminous
     coal is often treated as a consistent and homogeneous
     product" [syn: {consistent}, {uniform}]
   3: not differentiated [syn: {undifferentiated}, {uniform}] [ant:
     {differentiated}]
   4: evenly spaced; "at regular (or uniform) intervals"
   n 1: clothing of distinctive design worn by members of a
      particular group as a means of identification
   v 1: provide with uniforms; "The guards were uniformed"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top