ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unhappiness

AH0 N HH AE1 P IY0 N IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unhappiness-, *unhappiness*, unhappines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhappiness(n) ความทุกข์ใจ, See also: ความโชคร้าย, ความทุกข์, ทุกขารมณ์, Syn. miserableness, Ant. happiness

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unhappiness"Did I really sigh?" "While giving out an aura of unhappiness."
unhappinessHe divorced her after years of unhappiness.
unhappinessHer unhappiness turned to bliss when she heard his voice.
unhappinessThat added to his unhappiness.
unhappinessWar necessarily causes unhappiness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไม่สบายใจ(n) unhappiness, See also: sorrowfulness, Syn. ความกังวลใจ, ความวุ่นวายใจ, ความว้าวุ่นใจ, Ant. ความสบายใจ
ทุกขารมณ์(n) distress, See also: unhappiness, suffering, painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief, Syn. ทุกขเวทนา, ทุกขทรมาน, Ant. สุขารมณ์, Thai Definition: ความรู้สึกเจ็บปวด, ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่พอใจ[khwām mai phøjai] (n) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration  FR: mécontement [m]
ความไม่สบายใจ[khwām mai sabāijai] (n, exp) EN: unhappiness ; sorrowfulness ; unease

CMU English Pronouncing Dictionary
UNHAPPINESS AH0 N HH AE1 P IY0 N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unhappiness (n) ˈʌnhˈæpɪnəs (uh1 n h a1 p i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
薄幸;薄倖[はっこう, hakkou] (adj-na,n,adj-no) unhappiness; sad fate; misfortune [Add to Longdo]
不幸[ふこう, fukou] (adj-na,n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death; (P) [Add to Longdo]
不幸せ(P);不仕合わせ[ふしあわせ, fushiawase] (adj-na,n) unhappiness; misfortune; ill luck; (P) [Add to Longdo]
不祝儀[ぶしゅうぎ;ふしゅうぎ, bushuugi ; fushuugi] (n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death [Add to Longdo]
不愉快[ふゆかい, fuyukai] (adj-na,n) discomfort; unpleasantness; disagreeableness; unhappiness; (P) [Add to Longdo]
不予[ふよ, fuyo] (n) indisposition; emperor's illness; unhappiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unhappiness
   n 1: emotions experienced when not in a state of well-being
      [syn: {sadness}, {unhappiness}] [ant: {happiness}]
   2: state characterized by emotions ranging from mild
     discontentment to deep grief [ant: {felicity}, {happiness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top